• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 597/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 597/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 597/QĐ-QLD

nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Công ty TNHH SIBVALEO Việt Nam ngày 23/9/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberian propolis Natural oral care (Số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 81866/13/CBMP-QLD ngày 22/10/2013).

- Công ty sản xuất: Organic Pharmaceuticals LLC - Liên bang Nga.

- Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SIBVALEO Việt Nam nay đổi tên thành Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam (Địa chỉ: Số 6, Lô 2A phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (đ b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Phòng QLMP-Cục QLD;
- Phòng Thanh tra Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 597/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 06/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/11/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 597/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberian propolis Natural oral care (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 81866/13/CBMP-QLD ngày 22/10/2013).

- Công ty sản xuất: Organic Pharmaceuticals LLC - Liên bang Nga.

- Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SIBVALEO Việt Nam nay đổi tên thành Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam (Địa chỉ: Số 6, Lô 2A phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Từ khóa: Quyết định 597/QĐ-QLD

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295219