• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác cảng cạn


 

Quyết định 60/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 60/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỞ CẢNG CẠN HOÀNG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ văn bản số 12264/BGTVT-KHĐT ngày 29/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung cảng cạn Hoàng Thành, tại KCN Đình Vũ vào Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị về việc công bố cảng cạn Hoàng Thành của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 4788/CHHVN-CTHH ngày 19/12/2019 kèm theo đề nghị mở cảng cạn của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mở cảng cạn Hoàng Thành với các nội dung cơ bản sau:

- Tên cảng cạn: Cảng cạn Hoàng Thành;

- Vị trí cảng cạn: Lô CN6.1, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thành;

- Mục tiêu của cảng cạn: Khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 2:

1. Chủ đầu tư cảng cạn (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thành) thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định và đúng mục đích, phù hợp với các giai đoạn đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng cạn Hoàng Thành theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c):
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNN, Y tế, Quốc phòng, Công an;
- UBND Thành phố Hải Phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 60/QĐ-BGTVT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443997