• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2014 công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 60/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ bộ định mức dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 894/TTr-SXD ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có thuyết minh, hướng dẫn sử dụng và bộ đơn giá kèm theo), bao gồm:

1. Đơn giá phần xây dựng công trình;

2. Đơn giá phần lắp đặt trong xây dựng;

3. Đơn giá phần khảo sát xây dựng;

4. Đơn giá phần sửa chữa xây dựng;

5. Đơn giá phần dịch vụ công ích đô thị;

6. Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Công bố kèm theo Quyết định này để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Văn bản số 1259/UBND-GT ngày 16/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát; Văn bản số 1260/UBND-GT ngày 16/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng; Văn bản số 1261/UBND-GT ngày 16/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố đơn giá xây dựng công trình – Giá ca máy và thiết bị thi công; Văn bản số 1754/2009/UBND-GT ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên: Khối NCTH;
- Lưu: VT. (Hg-150)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 21/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 60/QĐ-UBND

913

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221486