• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2015 về phân công, phân cấp cơ quan kiểm tra cấp địa phương trong việc thực hiện Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Quyết định 606/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN KIỂM TRA CẤP ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 45/2014/TT-BNPTNT NGÀY 03/12/2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 45/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 264/TTr-SNN, ngày 02/03/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp cơ quan kiểm tra cấp địa phương trong việc thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

- Cơ quan kiểm tra cấp tỉnh (các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư dự án do các cơ quan thm quyền cấp tỉnh cấp;

- Cơ quan kiểm tra cấp huyện, thị xã, thành phố (Phòng Kinh tế) thực kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giấy phép kinh doanh do các cơ quan thẩm quyền cấp huyện cấp.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đúng theo quy định tại Thông tư số 45/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Các Sở: NN-PTNT, TC, KH-ĐT, CT, YT;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Trúc, Lượng), Th, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 606/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 16/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 606/QĐ-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279380