• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


 

Quyết định 6067/QĐ-BYT năm 2019 về Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế năm 2020

Tải về Quyết định 6067/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6067/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;

Căn cứ Nghị định s 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

LỊCH PH BIẾN THÔNG TIN THNG KÊ Y T NĂM 2020

TT

Tên thông tin thống kê

Loại thông tin

Thời gian công b

Hình thức phổ biến

Cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến

I

S liệu định kỳ năm 2019

1

Tổng chi cho y tế so với tổng sản phẩm trong nước GDP

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Vụ Kế hoạch Tài chính

2

Tỷ lệ chi NSNN cho y tế trong tổng chi NSNN

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Vụ Kế hoạch Tài chính

3

Số nhân lực y tế trên 10.000 dân ((Bác sỹ, Dược sỹ ĐH)

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Số giường bệnh trên 10.000 dân

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Cục Khám chữa bệnh

5

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Chương trình Tiêm chủng mở rộng

6

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Viện Dinh dưng Quốc gia

7

S ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

8

Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100.000 dân

Sơ bộ

Ngày 20/4

Báo cáo, tập tin

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

9

Niên giám thống kê

Sơ bộ

Ngày 20/7

Báo cáo, tập tin

Vụ Kế hoạch - Tài chính

10

Tỷ sgiới tính khi sinh

Sơ bộ

Ngày 20/7

Báo cáo, tập tin

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

II

S liệu định kỳ hàng tháng năm 2020

1

Số ca mắc, chết do các bệnh truyền nhiễm gây dịch

Ước tính

Ngày 20 hàng tháng

Báo cáo, tập tin

Văn phòng Bộ Y tế

2

Tình hình nhiễm HIV/AIDS

Ước tính

Ngày 20 hàng tháng

Báo cáo, tập tin

Văn phòng Bộ Y tế

3

Số vụ, số ca mắc, số người chết do ngộ độc thực phẩm

Ước tính

Ngày 20 hàng tháng

Báo cáo, tập tin

Văn phòng Bộ Y tế

III

n phẩm

1

Niên giám thống kê Y tế năm 2019

Chính thức

Tháng 12

Ấn phẩm và Website

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2

Tóm tắt niên giám thống kê Y tế năm 2019

Chính thức

Tháng 12

n phẩm và Website

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6067/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6067/QĐ-BYT

564

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432994