• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 610/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giai đoạn 2013 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 610/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản số 2363/BKHĐT-PTDN ngày 15/4/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 1052/BNV-TCBC ngày 29/3/2013 của Bộ Nội vụ, số 1020/LĐTBXH-LĐTL ngày 29/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 4381/BTC-TCDN ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giai đoạn 2013 - 2015" với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Xây dựng Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDCC) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và xây lắp; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

- Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng;

- Tư vấn xây dựng (bao gồm tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, quy hoạch, khảo sát, thí nghiệm vật liệu xây dựng);

- Xuất nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ ngành xây dựng.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: được xác định trong phương án cổ phần hóa do Bộ Xây dựng phê duyệt.

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc BDCC giai đoạn 2013 - 2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (trước đây) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ, gồm:

- Các Phòng: Tổ chức lao động; Tài chính Kế toán; Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế thị trường; Quản lý xây lắp; Văn phòng;

- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Nhà máy gạch Bạch Đằng; Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng 6; Trung tâm thí nghiệm và khảo sát xây dựng Bạch Đằng;

- Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng; Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Sàn giao dịch bất động sản;

- Một số Ban: quản lý dự án; điều hành thi công các công trình;

- Dự kiến điều chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng về Bộ Xây dựng quản lý sau khi cổ phần hóa Công ty mẹ.

c) Các doanh nghiệp BDCC nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (08 đơn vị):

- Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201;

- Công ty cổ phần Xây dựng 203;

- Công ty cổ phần Xây dựng 204;

- Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234;

- Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15;

- Công ty cổ phần Bạch Đằng 5;

- Công ty cổ phần Bạch Đằng 7;

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng.

d) Các doanh nghiệp BDCC nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên (02 đơn vị):

- Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng;

- Công ty cổ phần Bạch Đằng 4.

e) Các doanh nghiệp BDCC nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ (03 đơn vị):

- Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 10;

- Công ty cổ phần Xây lắp Hải Long;

- Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital.

4. Tái cơ cấu tài chính:

a) Thực hiện thoái 100% vốn góp của BDCC tại các doanh nghiệp sau (05 đơn vị):

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 8;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 16;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC;

- Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Lộc.

b) Thực hiện tăng vốn điều lệ, BDCC giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ tại các doanh nghiệp (06 đơn vị):

- Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201;

- Công ty cổ phần Xây dựng 203;

- Công ty cổ phần Xây dựng 204;

- Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234;

- Công ty cổ phần Bạch Đằng 7;

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng.

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, thi công, chất lượng nguồn nhân lực; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của BDCC đối với người đại diện phần vốn của BDCC tại các doanh nghiệp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của BDCC;

c) Hướng dẫn BDCC lập phương án, lộ trình tái cơ cấu tài chính được nêu tại Khoản 4 Phần II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện Khoản 1, 3 Phần III Điều này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn BDCC xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của BDCC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng:

a) Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động, hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của BDCC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu ở điểm a, khoản 4, Phần II Điều này;

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 5 Phần II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh toán việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời để được xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công nghiệp;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;
- Vụ KHTC, TCCB;
- Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 610/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 610/QĐ-BXD

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196789