• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 612/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 109 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (có Quy trình nội bộ cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Điện Biên)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức, lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược; tổ thẩm định thẩm định (GSP)

29 ngày làm việc

Văn bản thông báo

Biên bản kiểm tra của tổ thẩm định thẩm định (GSP)

Bước 4

Xem xét, Tổng hợp, kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng nhận

Công chức, lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Bước 5

Xét, ký duyệt Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hồ sơ hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức, lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược; tổ thẩm định thẩm định (GSP)

23 ngày làm việc

Văn bản thông báo

Biên bản kiểm tra của tổ thẩm định thẩm định(GSP)

Bước 4

Xem xét, Tổng hợp, kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở cấp Giấy chứng nhận

Công chức, lãnh đạo phòng

Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo cấp lại Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Bước 5

Xét, ký duyệt Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cà trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hồ sơ hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức, lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược; Hội đồng tư vấn

9 ngày làm việc

Văn bản thông báo

Biên bản họp hội đồng tư vấn

Bước 4

Xem xét, Tổng hợp, kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Công chức, lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 5

Xét, ký duyệt Chứng chỉ hành nghề Dược

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Chứng chỉ hành nghề Dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

4. Quy trình số: 04

Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hồ sơ hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; Hội đồng tư vấn

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 5

Xét, ký duyệt Chứng chỉ hành nghề Dược

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; Hội đồng tư vấn

1,5 ngày lam việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 5

Xét, ký duyệt Chứng chỉ hành nghề dược

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

6. Quy trình số: 06

Thủ tục: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 5

Xét, ký duyệt Chứng chỉ hành nghề Dược

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề Dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

7. Quy trình số: 07

Thủ tục: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Thẩm định cơ sở vật chất; trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; tổ thẩm định cơ sở vật chất

14 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

8. Quy trình số: 08

Thủ tục: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Thẩm định cơ sở vật chất; trình Lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; tổ thẩm định cơ sở vật chất

14 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

9. Quy trình số: 09

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

10 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

10. Quy trình số: 10

Thủ tục: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; thẩm định cơ sở vật chất, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; Tổ thẩm định

10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

11. Quy trình số: 11

Thủ tục: Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Kiểm tra nội dung đề xuất của thông tin trên GP, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo GP Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

Bước 4

kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

12. Quy trình số: 12

Thủ tục: Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

9 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép hủy thuốc

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo Văn bản cho phép hủy thuốc

lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép hủy thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt Văn bản cho phép hủy thuốc

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Văn bản cho phép hủy thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép hủy thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

13. Quy trình số: 13

Thủ tục: Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

14 ngày làm việc

Dự thảo Đơn hàng mua thuốc

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo Đơn hàng mua thuốc

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Dự thảo Đơn hàng mua thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt Đơn hàng mua thuốc

Lãnh đo Sở

4 ngày làm việc

Đơn hàng mua thuốc

Bước 6

Tr kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Đơn hàng mua thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

14. Quy trình số: 14

Thủ tục: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào s, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Đơn đề nghị bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ theo Mẫu số 22 Phụ lục II của Nghị định 54/2017/NĐ-CP , trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

15. Quy trình số: 15

Thủ tục: Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Đơn đề nghị bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ theo Mẫu số 23 Phụ lục II của Nghị định 54/2017/NĐ-CP , trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

16. Quy trình số: 16

Thủ tục: Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét đơn đề nghị xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại, thảo Công văn, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép xuất khẩu

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép xuất khẩu

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Công văn cho phép xuất khẩu

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Công văn cho phép xuất khẩu

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

17. Quy trình số: 17

Thủ tục: Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

c 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Đơn đề nghị nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không vì mục đích thương mại, thảo Công văn, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không vì mục đích thương mại.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không vì mục đích thương mại.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Công văn cho phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại việt nam không vì mục đích thương mại.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Công văn cho phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại việt nam không vì mục đích thương mại.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

18. Quy trình số: 18

Thủ tục: Cấp giấy xác nhn nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội tho giới thiệu thuc

Trình tự các bước thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc, thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

19. Quy trình số: 19

Thủ tục: Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Tổ chức rà soát giá thuốc kê khai lại, Dự thảo văn bản Công bố Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát giá thuốc kê khai lại tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo VB Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo VB Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản VB Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản VB Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

20. Quy trình số: 20

Thủ tục: Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Tổ chức rà soát thẩm định Hồ sơ. Dự thảo văn bản Công bố Sở Y tế tỉnh , trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của luật dược

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của luật dược

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của luật dược

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của luật dược

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

21. Quy trình số: 21

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP (trường hợp cơ sở đề nghị cấp).

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

03 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP (trường hợp cơ sở đề nghị cấp).

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP (trường hợp cơ sở đề nghị cấp).

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP (trường hợp cơ sở đề nghị cấp).

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

22. Quy trình số: 22

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

c 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận thực hành đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực hành đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực hành đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

23. Quy trình số: 23

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định. Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực hành đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

24. Quy trình số: 24

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

25. Quy trình số: 25

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

26. Quy trình số: 26

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

27. Quy trình số: 27

Thủ tục: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyên phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 02/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo Văn bản thông báo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

4 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

28. Quy trình số: 28

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

29. Quy trình số: 29

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; cấp giấy chứng nhận thực đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

30. Quy trình số: 30

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

31. Quy trình số: 31

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

c 2

Thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

1 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở, bán buôn thuốc (GDP). Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành cơ sở bán buôn thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

32. Quy trình số: 32

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyn phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

1 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP).Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

33. Quy trình số: 33

Thủ tục: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không vì mục đích thương mại.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo cấp GCN đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc GDP.Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo cấp GCN đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Cấp GCN đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp GCN đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc GDP,Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải Quyết TTHC

30 ngày làm việc

34. Quy trình số: 34

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

1 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Giấy chứng nhận đáp ứng GDP, Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đáp ứng GDP.Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đáp ứng GDP.Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đáp ứng GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

35. Quy trình số: 35

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP, Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP, Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP, Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm vic

36. Quy trình số: 36

Thủ tục: Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm vic

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

19 ngày làm việc

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc GDP. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

37. Quy trình số: 37

Thủ tục: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

c 2

Thẩm định hồ sơ hồ sơ, cơ sở vật chất, việc thực hiện Lộ trình GPP theo Thông tư 03/2018.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; xem xét Triệu tập các thành viên tổ thẩm định thẩm định đến trực tiếp tại cơ sở HND để thẩm định.

Không được đề nghị cơ sở có báo cáo khắc phục để tổ thẩm định lại.

Dự thảo Văn bản thông báo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược; viên tổ thẩm định thẩm định

4 ngày làm vic

Biên bản thẩm định cơ sở của tổ thẩm định.

Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

38. Quy trình số: 38

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

11 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

39. Quy trình số: 39

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

40. Quy trình số: 40

Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

c 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

04 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

41. Quy trình số: 41

Thủ tục: Cấp tại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

2,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

42. Quy trình số: 42

Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo Giấy xác nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

4 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

43. Quy trình số: 43

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

19 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

44. Quy trình số: 44

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

45. Quy trình số: 45

Thủ tục: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

46. Quy trình s: 46

Thủ tục: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Trình t các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức phòng Phòng nghiệp vụ Dược

1,5 ngày làm việc

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở Dự thảo

Lãnh đạo phòng Phòng nghiệp vụ Dược

0,5 ngày làm việc

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

47. Quy trình s: 47

Thủ tục: Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

7 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

2 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bước 5

Xét, ký duyệt

nh đạo S

1 ngày làm việc

Thông báo công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Thông báo công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Công bố trên trang thông tin Sở Y tế

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

48. Quy trình số: 48

Thủ tục: Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

10 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, báo cáo thẩm định; Hồ sơ của cá nhân để nghị bổ nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

3 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, báo cáo thẩm định; Hồ sơ của cá nhân đề nghị bổ nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Tờ trình, báo cáo thẩm định; Quyết định bổ nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định bổ nhiệm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

49. Quy trình số: 49

Thủ tục: Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết;

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ

7 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, báo cáo thẩm định; Hồ sơ của cá nhân đề nghị miễn nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ

2 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, báo cáo thẩm định; Hồ sơ của cá nhân đề nghị miễn nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Tờ trình, báo cáo thẩm định; Quyết định miễn nhiệm Giám định viên Pháp Y.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Quyết định miễn nhiệm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

50. Quy trình số: 50

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng xét bài thuốc gia truyền;

Dự thảo Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY

15 ngày làm việc

Biên bản họp Hội đồng; Dự thảo Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

51. Quy trình số: 51

Thủ tục: Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Tờ trình, Quyết định, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 5

Xét, ký duyệt Văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Tờ trình, dự thảo Quyết định

Bước 6

UBND tỉnh xét duyệt hồ sơ, phê duyệt hoặc không phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Quyết định hành chính hoặc văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định hành chính hoặc văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

52. Quy trình số: 52

Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY; Đoàn thẩm định

15 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

Bước 5

Xét, ký duyt

nh đạo S

3 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

53. Quy trình số: 53

Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY; Đoàn thẩm định

15 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp chữ thập đỏ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp chữ thập đỏ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp chữ thập đỏ

Bước 6

Tr kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp chữ thập đỏ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

54. Quy trình số: 54

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY; Đoàn thẩm định

15 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

55. Quy trình số: 55

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY; Đoàn thẩm định

10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Dự thảo Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

56. Quy trình số: 56

Thủ tục: Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Quyết định, danh mục kỹ thuật, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

57. Quy trình s: 57

Thủ tục: Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền Quản lý của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Dự thảo Quyết định bổ sung danh mục kỹ thuật, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

58. Quy trình số: 58

Thủ tục: Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Tổ thẩm định

10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

59. Quy trình số: 59

Thủ tục: Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông báo trả lại HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ thẩm định. Dự thảo Quyết định, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Tổ thẩm định

10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định. Dự thảo Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày làm việc

Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

60. Quy trình số: 60

Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

7 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ chức họp tổ thư ký. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Tổ thư ký

45 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

60 ngày làm việc; 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp

61. Quy trình số: 61

Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ chức họp tổ thư ký. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Tổ thư ký

20 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

62. Quy trình s: 62

Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ chức họp tổ thư ký. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Tổ thư ký

20 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

63. Quy trình số: 63

Thủ tục: (1)Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (2) Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa; (3) Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế; (4) Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã; (5) Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm; (6) Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền; (7) Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng thẩm định cơ sở vật chất. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, Hội đồng thẩm định

60 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đo Sở

9 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

90 ngày làm việc

64. Quy trình s: 64

Thủ tục: (1)Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; (2)Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế;(3) Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; (4) Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

01 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết. Dự thảo Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

65. Quy trình số: 65

Thủ tục: (1) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (2) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (3) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (4) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (5) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (6)Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (7) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (8) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; (9) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả; (10) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà; (11) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc; (12) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; (13) Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã; (14) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm; (15) Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định cơ sở khám bệnh. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

60 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy phép hoạt động.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyt

Lãnh đạo Sở

9 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

90 ngày làm việc

66. Quy trình số: 66

Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định cơ sở khám bệnh. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

10 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy phép hoạt động.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

67. Quy trình số: 67

Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định cơ sở khám bệnh. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

60 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy phép hoạt động.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

nh đạo Sở

9 ngày làm việc

Giy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

90 ngày làm việc

68. Quy trình số: 68

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng tư vấn xem xét. Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng tư vấn

5 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

69. Quy trình số: 69

Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

0,5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng tư vấn xem xét. Dự thảo cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng tư vấn

2 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

70. Quy trình số: 70

Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng tư vấn xem xét. Dự thảo cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng tư vấn

5 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

71. Quy trình số: 71

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét. Dự thảo cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch

20 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

35 ngày làm việc

72. Quy trình số: 72

Thủ tục: (1)Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT ; (2) Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT ; (3) Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét. Dự thảo cấp Giấy chứng nhận là lương y, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch

7 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

4 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

73. Quy trình số: 73

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét. Dự thảo cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch

2 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đo Sở

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận là lương y.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

74. Quy trình số: 74

Thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ thẩm định xem xét. Dự thảo Quyết định, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Tổ thẩm định

7 ngày làm việc

Biên bản họp.

Dự thảo Quyết định công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

3 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Quyết định công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

75. Quy trình số: 75

Thủ tục: Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ thẩm định xem xét. Dự thảo Quyết định, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Tổ thẩm định

20 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề.

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề.

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày làm việc

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

76. Quy trình số: 76

Thủ tục: (1)Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (2) Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

4 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Tổ thẩm định xem xét. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Tổ thẩm định

20 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chỉ hành nghề

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

77. Quy trình số: 77

Thủ tục: (1)Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (2) Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

13 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định xem xét. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

20 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

78. Quy trình số: 78

Thủ tục: Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

2 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; tham mưu đề xuất trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY,

4 ngày làm việc

Theo dõi thời gian công bố; Báo cáo thẩm định hồ sơ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Theo dõi thời gian công bố trước khi hoạt động; Báo cáo thẩm định hồ sơ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hồ sơ;

Cơ sở được phép hoạt động sau khi tiến hành tự công bố

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hồ sơ;

Cơ sở được phép hoạt động sau khi tiến hành tự công bố

Tổng thời hạn giải Quyết TTHC

10 ngày làm việc

78. Quy trình số: 78

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định xem xét. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

38 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

60 ngày làm việc

79. Quy trình s: 79

Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng tư vấn xem xét. Dự thảo Chứng chỉ, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng tư vấn

38 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo CCHN theo mẫu phụ lục 3 Nghị định 109/NĐ-CP

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự CCHN theo mẫu phụ lục 3 Nghị định 109/NĐ-CP

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

60 ngày làm việc

81. Quy trình số: 81

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

13 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng thẩm định xem xét. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng thẩm định

35 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo GPHĐ theo mẫu phụ lục XII Nghị định 109/NĐ-CP

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyt

Lãnh đạo Sở

5 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

60 ngày làm việc

82. Quy trình số: 82

Thtục: (1)Cấp giấy phép hoạt động đi với bệnh viện thuộc SY tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; (2) Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (3) Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chn trị y học c truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (4) Cấp giy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (5) Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (6) Cp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; (7) Cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà; (8) Cấp giy phép hoạt động đi với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh; (9) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc; (10) Cấp giy phép hoạt động đối với phòng khám chn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (11) Cấp giy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã; (12) Cp giấy phép hoạt động đối với cơ sdịch vụ làm răng gi;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

13 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng thẩm định xem xét. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng thẩm định

20 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo GPHĐ theo mẫu phụ lục XII Nghị định 109/NĐ-CP

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

5 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

83. Quy trình số: 83

Thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; tham mưu đề xuất trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY,

5 ngày làm việc

Theo dõi thời gian công bố; Báo cáo thẩm định hồ sơ

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

2 ngày làm việc

Theo dõi thời gian công bố trước khi hoạt động; Báo cáo thẩm định hồ sơ

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hồ sơ;

Công bố cơ sở đủ điệu kiện khám sức khỏe

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Báo cáo thẩm định hồ sơ;

Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

84. Quy trình số: 84

Thủ tục: (1) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm; (2) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (3) Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (4) Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Đoàn thẩm định xem xét. Dự thảo Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Đoàn thẩm định

35 ngày làm việc

Biên bản thẩm định.

Dự thảo GPHĐ theo mẫu phụ lục XII Nghị định 109/NĐ-CP

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

8 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

60 ngày làm việc

85. Quy trình số: 85

Thủ tục: (1) Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; (2) Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyên phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu giải quyết; Hội đồng chuyên môn xem xét. Dự thảo Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng xem xét

Công chức Phòng NVY, thành viên Hội đồng chuyên môn

2 ngày làm việc

Biên bản thẩm định;

Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng NVY

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

86. Quy trình số: 86

Thủ tục: Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phóng, chống HIV/AIDS.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

8 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc viết Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

87. Quy trình số: 87

Thủ tục: Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY

6 ngày làm việc

Dự thảo giấy chứng nhận

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng NVY

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận công bố cơ sở đủ điều kiện

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cơ sở được công bố đủ điều kiện

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

88. Quy trình số: 88

Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Tổ thẩm định, dự thảo giấy phép, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY; Thành viên tổ thẩm định

1 ngày làm việc

Biên bản họp tổ thẩm định

Dự thảo Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

nh đạo phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

89. Quy trình số: 89

Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Tổ thẩm định, dự thảo giấy phép, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY; Thành viên tổ thẩm định

1 ngày làm việc

Biên bản họp tổ thẩm định

Dự thảo Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng NVY

1 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy phép vận chuyển hoặc công văn trả lời không đồng ý cấp giấy phép vận chuyển

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

90. Quy trình số: 90

Thủ tục: (1) Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I; (2) Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II;(3) Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn;(4) Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất; (5) Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

10 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Tổ thẩm định, dự thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY; Thành viên tổ thẩm định

20 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng NVY

5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

91. Quy trình số: 91

Thủ tục: Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Hội đồng chuyên môn, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY; Thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn

7 ngày làm việc

Biên bản thẩm định,

Dự thảo Văn bản thông báo; Văn bản báo cáo Bộ Y tế

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo sở

Lãnh đạo phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản thông báo; Văn bản báo cáo Bộ Y tế

Bước 5

Xét, ký duyt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Văn bản: Thông báo; Báo cáo

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

92. Quy trình s: 92

Thủ tục: (1) Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng; (2) Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự; (3) Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất;(4) Công bố lại đối với cơ sở

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Văn bản thẩm định

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Thực hiện công khai

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

93. Quy trình s: 93

Thủ tục: Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

5 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị Methadone đối với nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế theo, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY

7 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhu cầu sử dụng thuốc

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng NVY

2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhu cầu sử dụng thuốc

Bước 5

Xét, ký duyt

Lãnh đạo Sở

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 6

Trkết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của Sở Y tế gửi đơn vị phân phối để thực hiện việc chuyển thuốc đến các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

94. Quy trình số: 94

Thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, thụ lý , công bố trên trang thông tin điện tử.

Công chức Phòng NVY

3 ngày làm việc

Thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

01 ngày làm việc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

95. Quy trình số: 95

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, thụ lý, công bố trên trang thông tin điện tử.

Công chức Phòng NVY

1 ngày làm việc

Đăng tải danh sách cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

1 ngày làm việc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Các cơ sở xét nghiệm tự công bố, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Sở Y tế phải đăng tải danh sách Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

96. Quy trình số: 96

Thủ tục: Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

Công chức Phòng NVY

20 ngày làm việc

Thông báo trả lại hoặc bổ sung HS hoặc thụ lý hồ sơ

Bước 3

Thụ lý, xem xét hồ sơ, Đoàn thẩm định, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng NVY; Thành viên Đoàn thẩm định

33 ngày làm việc

Biên bản thẩm định ,

Dự thảo Quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh

Bước 4

Kiểm duyệt trước khi trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng NVY

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh

Bước 5

Xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

10 ngày làm việc

Quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định công nhận cơ sở khám chữa bệnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

75 ngày làm việc

97. Quy trình số: 97

Thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hướng dẫn HS nếu có,

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Công chức phòng Kế hoạch tài chính

1 ngày làm việc

Dự thảo kết quả xử lý TTHC gồm: Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố.

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính

0,5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Xem xét, phê duyệt, ký Dự thảo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông tin của Sở

0,5 ngày làm việc

Thông tin Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế được cập nhập trên cổng thông tin điện tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

3 ngày làm việc

98. Quy trình số: 98

Thủ tục: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Công chức phòng Kế hoạch tài chính

1 ngày làm việc

Dự thảo kết quả xử lý TTHC gồm: Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố.

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính

0,5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Xem xét, phê duyệt, ký Dự thảo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

0,5 ngày làm việc

Thông tin Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D được cập nhập trên cổng thông tin điện tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

99. Quy trình số: 99

Thủ tục: Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Công chức phòng Kế hoạch tài chính

1 ngày làm việc

Dự thảo kết quả xử lý TTHC gồm: Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố.

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính

0,5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Xem xét, phê duyệt, ký Dự thảo

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

0,5 ngày làm việc

Thông tin công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế được cập nhập trên cổng thông tin điện tử được cập nhập trên cổng thông tin điện tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

100. Quy trình số: 100

Thủ tục: Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Công chức phòng Kế hoạch tài chính

1 ngày làm việc

Dự thảo kết quả xử lý TTHC gồm: Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố.

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính

0,5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Xem xét, phê duyệt, ký Dự thảo

Lãnh đo Sở

0,5 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

0,5 ngày

Thông tin công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A được cập nhập trên cổng thông tin điện tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

101. Quy trình số: 101

Thủ tục: Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Công chức phòng Kế hoạch tài chính

1 ngày làm việc

Dự thảo kết quả xử lý TTHC gồm: Báo cáo thẩm định, dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố.

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính

0,5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Xem xét, phê duyệt, ký Dự thảo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Chuyển kết quả bộ phận công nghệ thông tin cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

Công chức phụ trách công nghệ thông của Sở

0,5 ngày làm việc

Thông tin công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được cập nhập trên cổng thông tin điện tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH ĐIỆN BIÊN

01. Quy trình số: 01

Thủ tục: (1)Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; (2) Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên phòng

3 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc kết quả giải quyết TTHC

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng

1 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

1 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

02. Quy trình số: 02

Thủ tục: Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết qu/sản phẩm

c 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên phòng

6 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc kết quả giải quyết TTHC

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng

1 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

1 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy xác nhận quảng cáo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

03. Quy trình số: 03

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên phòng

10 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc kết quả giải quyết TTHC

 

Xem xét, kiểm tra nội dung Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng

5 ngày làm việc

Ý kiến thẩm định và ký trình Lãnh đạo Sở Dự thảo kết quả xử lý TTHC

 

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Chi cục

3 ngày làm việc

Kết quả xử lý TTHC

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

01. Quy trình số: 01

Thủ tục: Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Đề nghị được thực hiệu kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, đề xuất thụ lý

Giám định viên thụ lý hồ sơ

02 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Hội chẩn chuyên môn

Phó chủ tịch HĐGĐYK

Các giám định viên thụ lý hồ sơ

07 ngày làm việc

Hồ sơ giám định

Bước 4

Họp hội đồng GĐYK, thông qua biên bản

Các thành viên HĐGĐYK; Giám định viên

05 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

02. Quy trình s: 02

Thủ tục: Giám định để hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ). Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật. Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, đề xuất thụ lý

Giám định viên thụ lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Hội chẩn chuyên môn

Phó chủ tịch HĐGĐYK

Các giám định viên thụ lý hồ sơ

20 ngày làm việc

Hồ sơ giám định

Bước 4

Họp hội đồng GĐYK, thông qua biên bản

Các thành viên HĐGĐYK; Giám định viên

5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

03. Quy trình số: 03

Thủ tục: (1)Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác; (2) Khám giám định phúc khuyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định. Khám giám định phúc khuyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, đề xuất thụ lý

Giám định viên thụ lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Hội chn chuyên môn

Phó chủ tịch HĐGĐYK Các giám định viên thụ lý hồ sơ

20 Ngày làm việc

Hồ sơ giám định

Bước 4

Họp hội đồng GĐYK, thông qua biên bản

Các thành viên HĐGĐYK; Giám định viên

5 Ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

04. Quy trình số: 04

Thủ tục: (1) Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động. Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp. Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động (2) Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất. Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai. Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần; (3) Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát. Khám giám định tổng hợp; (4) Khám giám định lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học quy định tại điều 38 nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Khám giám định YK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, đề xuất thụ lý

Giám định viên thụ lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Hội chẩn chuyên môn

Phó chủ tịch HĐGĐYK Các giám định viên thụ lý hồ sơ

5 Ngày làm việc

Hồ sơ giám định

Bước 4

Họp hội đồng GĐYK, thông qua biên bản

Các thành viên HĐGĐYK; Giám định viên

35 Ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

05. Quy trình số: 05

Thủ tục: (1) Khám giám định thương tật lần đầu do trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc trung tâm giám định y khoa thuộc bộ giao thông vận tải thực hiện. Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện; (2) Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyên phòng chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Giấy Tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu, đề xuất thụ lý

Giám định viên thụ lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Dự thảo phiếu yêu cầu bổ sung hoặc phiếu từ chối hoặc đề xuất thụ lý

Bước 3

Hội chẩn chuyên môn

Phó chủ tịch HĐGĐYK

Các giám định viên thụ lý hồ sơ

20 ngày làm việc

Hồ sơ giám định

Bước 4

Họp hội đồng GĐYK, thông qua biên bản

Các thành viên HĐGĐYK; Giám định viên

5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Biên bản giám định y khoa

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 612/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 25/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 612/QĐ-UBND

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
424336