• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

 

Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 613/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26m tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Trường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin ĐT; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, MHòa, 100b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 613 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Đây là Đạo luật quy định việc bảo đảm các quyền con người, quyền nhân thân theo quy định tại Hiến pháp 2013. Việc thực hiện tốt Luật Hộ tịch không những góp phần bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, mà còn góp phần quan trọng vào việc quản lý dân cư và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác quản lý nhà nước nói chung và lĩnh vực hộ tịch nói riêng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật hộ tịch đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật hộ tịch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tư pháp) và UBND các huyện, thành phố, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.1. Tổ chức quán triệt thực hiện Luật hộ tịch.

Việc quán triệt thực hiện Luật hộ tịch được tổ chức bằng hình thức hội nghị

tại cấp tỉnh và cấp huyện. Mỗi cấp tổ chức 1 hội nghị cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và công chức có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật hộ tịch tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp tỉnh và cấp huyện

Cơ quan chủ trì ở cấp tỉnh là Sở Tư pháp; cấp huyện là UBND huyện;

Thời gian tổ chức hội nghị ở cấp tỉnh: Quý II năm 2015 (Sau hội nghị quán triệt ở Trung ương). Cấp huyện tổ chức hội nghị ngay sau hội nghị cấp tỉnh, mỗi huyện tổ chức 1 hội nghị.

1.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch.

Nội dung tuyên truyền: Trước mắt tập chung vào những nội dung chính, quan trọng của Luật Hộ tịch như: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh; Điều kiện, thẩm quyền đăng ký hộ tịch; Quyền, nghĩa vụ của công dân trong đăng ký hộ tịch; Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch; công chức làm công tác hộ tịch... (Nội dung các văn bản hướng dẫn khi được ban hành sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt)

Hình thức tuyên truyền: Biên soạn đề cương chi tiết, tờ gấp pháp luật, sổ tay hỏi đáp về Luật hộ tịch và các hình thức khác phù hợp với đối tượng, điều kiện của mỗi địa phương để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo địa phương, trang tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp chịu trách nhiệm biên soạn đề cương trên cơ sở Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, định hướng nội dung các tài liệu tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp công chức, viên chức cán bộ và nhân dân hiểu rõ và thực hiện hiệu quả trong quá trình áp dụng thực hiện, đảm bảo thống nhất và hiệu quả.

+ Trên cơ sở tài liệu do Sở Tư pháp xây dựng, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa bàn cũng như đối tượng tượng triển khai

+ Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý I năm 2015 và duy trì thường xuyên.

- Sở Thông tin và truyền thông, Báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin bài phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Báo Sơn La, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Trang tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương (nếu có)

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 và những năm tiếp theo

- Các sở, ngành, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền phổ biến luật hộ tịch thông qua thông qua các hình thức khác: Tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật, sinh hoạt của các câu lạc bộ của Hội, nhóm, tổ chức đoàn thể (Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh...), tổ chức các cuộc thi, hội thi...

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong các năm

2. Thực hiện việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ làm công tác hộ tịch để đáp ứng các tiêu chuẩn Luật hộ tịch quy định nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1. Rà soát đội ngũ công chức hiện đang làm công tác hộ tịch.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát đội ngũ hiện đang là công chức hộ tịch (Cả chuyên trách và kiêm nhiệm) để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức đảm bảo đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật hộ tịch và việc xử lý và giải quyết hồ sơ về đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền.

Thời gian hoàn thành:

Đối với cấp huyện: UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương (tại phòng tư pháp và UBND cấp xã) trước ngày 31 tháng 7 năm 2015. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ công chức tại Phòng tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật Hộ tịch; đồng thời thực hiện việc rà soát, cập nhật trong những năm tiếp theo.

Đối với cấp tỉnh: Sở Tư pháp tổng hợp và hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2015; Đồng thời thực hiện việc rà soát, cập nhật trong những năm tiếp theo đảm bảo:

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 có 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của của Luật hộ tịch.

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 đảm bảo 100% số công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 UBND cấp có thẩm quyền chỉ được bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch làm công tác hộ tịch tại cấp huyện và cấp xã.

2.2. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

Sở Tư pháp (ở cấp tỉnh) và UBND cấp huyện (ở cấp huyện) chủ trì thực hiện Việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho tất cả công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện và cấp xã, bảo đảm đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 có 100% công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 và duy trì thường xuyên những năm tiếp theo.

2.3. Kiện toàn đội ngũ làm công tác hộ tịch bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố chủ trì thực hiện việc kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác Hộ tịch tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên cơ sở đội ngũ công chức hiện đang làm công tác hộ tịch tại các đơn vị (nếu đủ tiêu chuẩn), đồng thời tuyển dụng mới công chức hộ tịch đảm bảo đủ số lượng đáp ứng nhu cầu công việc Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch.

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hộ tịch, tham mưu sửa đổi, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc rà soát, tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hoặc những văn bản khác do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị hiện đang có hiệu lực liên quan đến Luật Hộ tịch để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật Hộ tịch.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được bố trí năm 2015 của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh (Thông qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 613/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 613/QĐ-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269906