• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội” do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 6156/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6156/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỔI MÓI SÁNG TẠO HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Khoa học Công nghệ ngày 16/6/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cu phát triển bền vng và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát trin công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 16/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch s 187/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND Thành phố về việc phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1761/TTr-STTTT ngày 30/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng mô hình điểm của Thành phố cụ thể hóa triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đi mới sáng tạo Hà Nội với đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và hội tụ các chuyên gia giỏi, đủ khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) Hà Nội khởi nghiệp, ươm tạo những ý tưởng đi mới sáng tạo ban đầu trở thành những sản phẩm, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học công nghệ và thị trường; giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu, giảm thiu rủi ro và chi phí; hỗ trợ và thúc đy việc thương mại hóa và ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống, tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

b) Mục tiêu cụ thể

- Một chu kỳ ươm tạo (3 năm) tiếp nhận tối thiu 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả ươm tạo đạt 70% doanh nghiệp có khả năng tồn tại và thành công tốt nghiệp vườn ươm, trong đó có 5 (năm) doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư lần đầu và hỗ trợ thương mại hóa tối thiểu 2 (hai) ý tưởng kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo tối thiểu 10 môn học/khóa học/năm, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, các dịch vụ tư vấn thiết yếu nhằm phát triển các ý tưởng sáng tạo, nâng cao năng lực, sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường, vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong vườn ươm.

- Kết nối được ít nhất 15 đối tác (trong 03 năm) là các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức tài chính, tổ chức Khoa học - Công nghệ và doanh nghiệp; Kết nối với các doanh nghiệp CNTT, các chuyên gia giỏi, các doanh nhân thành công để cùng hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Vườn ươm có hiệu quả.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mi sáng tạo Hà Nội

- Tuyển chọn các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có đề án, dự án, ý tưởng đi mới sáng tạo về lĩnh vực CNTT có tính khả thi cao vào Vườn ươm và hỗ trợ nhằm hoàn thiện các ý tưởng, phát triển thành các doanh nghiệp CNTT; Tổ chức xét chọn các doanh nghiệp tốt nghiệp Vườn ươm.

- Liên kết, phi hợp các tổ chức Tài chính, tổ chức Khoa học - Công nghệ, các chuyên gia khoa học - kỹ thuật giỏi, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo... nhằm tạo thành một mạng lưới hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.

- Cung cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp CNTT như: không gian làm việc, trang thiết bị, các tiện ích dùng chung (phòng họp, phòng hội thảo, phòng thoại, phòng kiểm tra phần mềm...), dịch vụ internet miễn phí và các dịch vụ hành chính khác.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp: quy trình sản xuất phần mềm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn quản lý doanh nghiệp; Cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học - công nghệ, nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trợ giúp pháp lý, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ; Hỗ trợ tuyển dụng lao động.

- Xây dựng và kết nối Trang thông tin điện tử Vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo CNTT Hà Nội với Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp của Thành phố và Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ sở dữ liệu về: Đội ngũ chuyên gia kthuật giỏi và các nhà tư vấn; về kỹ thuật, công nghệ; về thị trường; về sản phẩm mới, vật liệu mới; về các đối tác, các đối thủ cạnh tranh... để hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và các ngành khác có liên quan do Sở Thông tin và Truyền thông quản trị và duy trì hoạt động.

- Hỗ trợ quảng bá công nghệ, doanh nghiệp CNTT thông qua các hình thức tổ chức hội chợ công nghệ, xúc tiến thương mại điện tử.

- Xây dựng quy chế, cơ chế vận hành cho Vườn ươm để bảo đảm Vườn ươm hoạt động hiệu quả.

3. Đối tượng ươm tạo

Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, ý tưởng công nghệ mới, sáng tạo đổi mới thuộc lĩnh vực CNTT. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, thời gian hoạt động không quá 5 (năm) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

4. Mô hình tổ chức và quản lý

Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội là một đơn vị thuộc Trung tâm Giao dịch CNTT-TT, do Trung tâm Giao dịch CNTT-TT trực tiếp quản lý, điều hành và được đặt tại Tòa nhà Trung tâm Giao dịch CNTT-TT, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội được sử dụng con dấu và tài khoản của Trung tâm Giao dịch CNTT-TT khi giao dịch.

a) Tên Vườn ươm

- Tên tiếng Việt: Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội.

- Tên tiếng Anh: Hanoi Innovative Business Incubator of Information Technology, viết tắt: HBI-IT.

b) Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn ươm

- Ban Điều hành: Gồm Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban, điều hành hoạt động chung của Vườn ươm.

- Các bộ phận: Hành chính - Tổng hợp, Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp, Hỗ trợ Đầu tư - Quan hệ quốc tế.

Nhân sự trong giai đoạn đầu: 14 người (sử dụng biên chế và lao động hợp đồng hiện có của Trung tâm Giao dịch CNTT-TT), trong đó có 05 nhân sự thường xuyên và 09 nhân sự kiêm nhiệm.

Ngoài ra, để tham mưu cho Ban Quản lý Vườn ươm những chiến lược phát triển, liên kết, xét duyệt các dự án đầu tư của doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, giảng dạy phát triển các kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, Ban Quản lý Vườn ươm được phép mời các Chuyên gia giỏi về CNTT và quản trị doanh nghiệp tham gia trong Hội đồng cố vấn.

5. Kế hoạch và kinh phí phát triển Vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo CNTT Hà Nội

Kế hoạch triển khai Vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo CNTT Hà Nội được chia thành 3 giai đoạn.

a) Giai đoạn 1: Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho hoạt động của Vườn ươm quý IV, năm 2016

- Mặt sàn triển khai: Diện tích 400m2.

- Kinh phí: 3.234.000.000đ (ba tỷ, hai trăm ba mươi bn triệu đồng), bao gồm:

+ Đầu tư cải tạo và mua sắm trang thiết bị: 2.350.000.000đ (hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng), trong đó: Đầu tư sửa chữa cải tạo, thiết lập không gian mới: 1.800.000.000đ (một tỷ, tám trăm triệu đồng); Mua sắm các trang thiết bị nội thất, bàn ghế văn phòng: 550.000.000đ (năm trăm năm mươi triệu đồng).

+ Kinh phí hoạt động truyền thông, thiết lập không gian số hỗ trợ doanh nghiệp: 550.000.000đ (năm trăm năm mươi triệu đồng).

+ Kinh phí tư vấn thiết kế và chi phí phát sinh: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

+ Kinh phí bảo đảm hoạt động của Vườn ươm 3 tháng 2016: 284.000.000đ (hai trăm tám mươi bn triệu đồng; gồm các khoản thuê tư vn, lương và các khoản bảo đảm hoạt động khác).

+ Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí đã giao trong dự toán của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

+ Tiến độ triển khai: Dự kiến thời gian khai trương vào ngày 01/01/2017.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2017 - 2019

- Kinh phí: 3.744.000.000đ (ba tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng), bao gồm:

+ Kinh phí bảo đảm hoạt động của Vườn ươm (tạm tính mỗi năm): 1.160.000.000đ (một tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng).

+ Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại (tạm tính mỗi năm): 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng).

+ Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm.

(Kinh phí dự tính trên chưa bao gồm vốn hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp.)

c) Giai đoạn 3: từ năm 2020

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2, Vườn ươm sẽ được đánh giá và chuyn sang mô hình hoạt động mới. Thành phố tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định hiện hành.

6. Cơ chế chính sách

Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội được hưởng các cơ chế, chính sách của Thành phố cho việc nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển; cụ thể:

- Cơ chế chính sách chung của Thành phố đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp: Hỗ trợ hoạt động truyền thông, kết nối thông tin giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô Hà Nội; Hỗ trợ về vốn, các thủ tục pháp lý cho khởi nghiệp; Nằm trong các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế trong hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố.

- Hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách nhà nước cho xây dựng và duy trì hoạt động của Vườn ươm; Được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố.

- Chính sách giá thuê mặt bằng và các dịch vụ khác: Thành phố miễn chi phí sử dụng mặt bằng đối với Vườn ươm, hỗ trợ sử dụng không gian làm việc tại Vườn ươm; Doanh nghiệp phải trả các khoản chi phí khi sử dụng dịch vụ khác của Vườn ươm: thông tin liên lạc, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu, các dịch vụ hỗ trợ kế toán, kê khai thuế, sửa chữa thiết bị....

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. S Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan quản lý trực tiếp Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội; Phối hợp các Sở, ban, ngành triển khai các nhiệm vụ của Đề án, cụ thể:

- Đảm bảo cơ sở vật chất của Vườn ươm theo yêu cầu của Đề án.

- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án cho các Sở, ban, ngành, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Trực tiếp quản lý và đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Vườn ươm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân, đơn vị tham gia Vườn ươm thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các khóa đào tạo: Khởi sự doanh nghiệp; Kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp...

3. S Khoa học và Công nghệ

- Lựa chọn và giới thiệu cho đơn vị quản lý vườn ươm những chuyên gia giỏi, đủ khả năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia hội đồng đánh giá các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Hà Nội và của Quốc gia.

4. S Ni v

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chế độ sử dụng, đào tạo, đãi ngộ đối với những cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong vườn ươm.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các quan liên quan xây dựng cơ chế huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia, nhà quản lý kinh nghiệm tham gia vào công tác ươm tạo doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất UBND Thành phố bổ sung chức năng nhiệm vụ đơn vị quản lý Vườn ươm theo quy định.

5. S Tài chính

- Chủ trì, phi hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về chế tài chính cho việc thực hiện xây dựng, duy trì hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình UBND Thành ph phê duyệt và btrí kinh phí thực hiện Đề án này.

6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

Chủ trì, phi hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các hoạt động htrợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp của Vườn ươm như: mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Tư vấn, cung cấp dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh, tchức các sự kiện quảng bá và phát triển các sản phẩm (trưng bày sản phẩm, khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, trin lãm, diễn đàn đu tư, thương mại…), kêu gọi vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội; Giám đc Trung tâm Giao dịch CNTT-TT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- T.trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- VPUB: các
PCVP: KGVX, KT, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6156/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6156/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329170