• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 616/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 616/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đính số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 6170-8:1999

Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

2.

TCVN 6170-11:2002

Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo

3.

TCVN 6170-12:2002

Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

4.

TCVN 5309:2016

Giàn di động trên biển - Phân cấp

5.

TCVN 5310:2016

Giàn di động trên biển - Thân giàn

6.

TCVN 5311:2016

Giàn di động trên biển - Trang thiết bị

7.

TCVN 5312:2016

Giàn di động trên biển - Ổn định

8.

TCVN 5313:2016

Giàn di động trên biển - Phân khoang

9.

TCVN 5314:2016

Giàn di động trên biển - Phòng, phát hiện và chữa cháy

10.

TCVN 5315:2016

Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

11.

TCVN 5316:2016

Giàn di động trên biển - Trang bị điện

12.

TCVN 5317:2016

Giàn di động trên biển - Vật liệu

13.

TCVN 5318:2016

Giàn di động trên biển - Hàn

14.

TCVN 5319:2016

Giàn di động trên biển - Trang bị trên biển

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 616/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 616/QĐ-BKHCN

459

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441355