• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 616/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Chthị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 579/TTr-SNV ngày 25 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Bộ Nội vụ;
- V
CCHC - Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Văn Chí

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 616/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
(là các K.hoạch, B.cáo, Quyết định ...liên quan)

Ghi chú

Tự đánh giá

Điều tra XHH

UBND tỉnh đánh giá

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

17

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch cải cách hành chính

4,5

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm (Ban hành riêng hoặc chung trong kế hoạch công tác năm của đơn vị).

1

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời (Ban hành trong quý I của năm thực hiện kế hoạch): (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Xác định cụ thể nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch CCHC của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và bố trí kinh phí thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ và bố trí kinh phí thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ nhưng không bố trí kinh phí thực hiện: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định đy đủ nhiệm vụ; không bố trí kinh phí: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Các kết quả trong kế hoạch phải được xác định rõ ràng đối với từng nhiệm vụ

1

 

 

 

 

 

 

Xác định rõ ràng: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định rõ ràng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Mức độ thực hiện kế hoạch (nhiệm vụ, nội dung) CCHC

1,5

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 81% kế hoạch trở lên: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 71% đến 80% kế hoạch: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% đến 70% kế hoạch: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2

Báo cáo CCHC

3,5

 

 

 

 

 

1.2.1

Thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo CCHC (gồm: 02 báo cáo quý, 01 báo cáo 6 tháng và 01 báo cáo năm)

1

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có từ 02 đến 03 báo cáo: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01 báo cáo: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Nội dung báo cáo

1,5

 

 

 

 

 

 

Đủ nội dung theo quy định: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ nội dung theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Thời gian gửi báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Tất cả đúng thời gian quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

từ 02-03 báo cáo gửi đúng thời gian quy định. (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.3

Thực hiện phổ biến tuyên truyền (hoặc phối hợp tuyên truyền) về cải cách hành chính

2

 

 

 

 

 

1.3.1

Trong năm tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản, nội dung về CCHC đến toàn thcán bộ, công chức, ngưi lao động trong cơ quan (mở hội nghị phổ biến riêng hoặc lng ghép vào các buổi giao ban, cuộc họp...)

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về công tác CCHC của đơn vị (Báo, Đài...)

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

2

 

 

 

 

 

1.4.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

1

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Sáng kiến trong thực hiện CCHC

1

 

 

 

 

 

 

Có sáng kiến: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có sáng kiến: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.5

Kết quả chỉ đạo điều hành CCHC của Sở, ban, ngành

5

 

 

 

 

 

1.5.1

nh đầy đủ kịp thời của các văn bản, chỉ đạo, điều hành CCHC của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5.2

Chất lượng của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5.3

Bố trí nguồn lực (tài chính, nguồn lực,...) cho công tác CCHC

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5.4

Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện CCHC của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5.5

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2

XÂY DỰNG VÀ TCHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL)

7

 

 

 

 

 

2.1

Tham mưu ban hành văn bản QPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị theo chương trình ban hành văn bản QPPL đã được UBND tỉnh phê duyệt

(Trường hợp trong năm đơn vị không tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm của UBND tỉnh không có nội dung đơn vị tham mưu ban hành thí điểm đánh giá là 3 điểm)

4

 

 

 

 

 

2.1.1

Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL trong năm của UBND tỉnh (các nội dung thuộc đơn vị tham mưu)

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện 100%: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản QPPL

1

 

 

 

 

 

 

Đúng: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Tính khả thi của văn bản QPPL (Sự phù hợp giữa quy định của văn bản với yêu cầu thực tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tnh)

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2.1.4

Tính hiệu qucủa văn bản QPPL (Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc khc phục được những mặt tồn tại, hạn chế của tỉnh)

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2.2

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

2

 

 

 

 

 

2.2.1

Tchức rà soát, hệ thng hóa văn bn QPPL

1

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có sự chỉ đạo mới thực hiện rà soát: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện rà soát: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Xlý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản không còn phù hợp

1

 

 

 

 

 

 

Tất cả các văn bản không còn phù hợp đều được xử lý hoặc đề nghị xử lý: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Các vấn đề không còn phù hợp phát hiện chỉ có một số vấn đề được xử lý hoặc đề nghị xử lý: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề không còn phù hợp không được xử lý hoặc đề nghị xử lý: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp tất cả các VBQPPL qua rà soát đều phù hợp, không phát sinh vấn đề cần xử lý thì điểm đánh giá là 1 điểm

 

 

 

 

 

 

2.3

Triển khai thực hiện văn bản QPPL của Cơ quan cấp trên ban hành

1

 

 

 

 

 

2.3.1

Mức độ triển khai thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

100% số văn bản QPPL thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được triển khai thực hiện đúng quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 71% đến 99% số văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 70% số văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số văn bản QPPL được triển khai: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

15

 

 

 

 

 

3.1

Báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC

3,5

 

 

 

 

 

3.1.1

Thực hiện các báo cáo (gồm: 01 báo cáo 06 tháng, 02 báo cáo năm)

1,5

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01- 02 báo cáo: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có báo cáo: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Nội dung báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Đủ nội dung theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ nội dung theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Thời gian gửi báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Các báo cáo gửi đúng quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01- 02 báo cáo gửi đúng thời gian quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2

Rà soát, đánh giá, thống kê trình công bố thủ tục hành chính

6

 

 

 

 

 

3.2.1

Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1,5

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện rà soát: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện rà soát: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Xử lý hoặc đề xuất xlý các vấn đề phát hiện qua rà soát

1,5

 

 

 

 

 

 

Thực hiện sửa đổi, bsung, thay thế, bãi bỏ, hủy bthủ tục hành chính và các quy định có liên quan theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Qua rà soát phát hiện vấn đề cần xử lý nhưng không xử lý hoặc không đề nghị xử lý: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp có rà soát nhưng không cn sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b, hy bỏ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan thì điểm đánh giá là 1,5 điểm

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Thống kê trình công bố thủ tục hành chính theo quy định

1

 

 

 

 

 

 

Thng kê đầy đ, kịp thời thủ tục hành chính và các quy định có liên quan: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có thống kê nhưng không đầy đủ hoặc không kịp thời: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thống kê: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đy đủ theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị

1

 

 

 

 

 

 

Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Một số phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xử lý hoặc không kiến nghị xử lý: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp cơ quan, đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân nên không phát sinh việc cần xử lý thì điểm đánh giá là 1 điểm

 

 

 

 

 

 

3.3

Công khai thủ tục hành chính, địa chỉ cơ quan tiếp nhận phn ánh kiến nghị (PAKN)

5,5

 

 

 

 

 

3.3.1

Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và dễ tiếp cận bộ thủ tục hành chính đã được UBND tnh công bố theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc tại cơ quan)

3

 

 

 

 

 

 

Bộ thủ tục hành chính: (3đ)

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục thủ tục hành chính: (2đ)

 

 

 

 

 

 

 

Niêm yết công khai một số TTHC: (01đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không niêm yết công khai: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Số lượng thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của tnh hoặc trang thông tin điện tcủa đơn vị

1,5

 

 

 

 

 

 

Từ 81% đến 100% số TTHC: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 71% đến 80% số TTHC: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% số TTHC: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.3.3

Công khai địa ch cơ quan tiếp nhận PAKN

1

 

 

 

 

 

 

Công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, hộp thư góp ý: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận PAKN, nhưng không có hộp thư góp ý hoặc có hộp thư góp ý nhưng không công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận PAKN (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không công khai địa ch, số điện thoại tiếp nhận, không có hộp thư góp ý: (0đ)

 

 

 

 

 

 

4

CẢI CÁCH TCHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

6

 

 

 

 

 

4.1

Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy của đơn vị

1,5

 

 

 

 

 

4.1.1

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đơn vị

1,5

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ theo quy định: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

4.2

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

2,5

 

 

 

 

 

4.2.1

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc không chồng chéo, trùng lắp

1,5

 

 

 

 

 

 

Không bị chồng chéo, trùng lắp (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có sự chồng chéo, trùng lp (0đ)

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của sở và các đơn vị trực thuộc

1

 

 

 

 

ĐTXHH

4.3

Thực hiện phân cấp quản lý

1

 

 

 

 

 

4.3.1

Thc hiện các quy định phân cấp về thẩm quyền quản lý do Trung ương, UBND tỉnh ban hành

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện không đầy đủ các quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

4.4

Thực hiện quy chế làm việc của Sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

11

 

 

 

 

 

5.1

Xác định cơ cấu công chc, viên chức theo vị trí việc làm

2

 

 

 

 

 

5.1.1

Xây dựng đề án (hoặc đề án điều chỉnh bổ sung) xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

5.1.2

Mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt

1

 

 

 

 

 

 

Trên 81% công chức, viên chc được bố trí đúng cơ cấu vị trí việc làm: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 80% công chức, viên chức được bố trí đúng cơ cấu vị trí việc làm: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% công chc, viên chức được bố trí đúng cơ cấu vị trí việc làm: (0đ)

 

 

 

 

 

 

5.2

Tuyển dụng, bố trí sử dụng công chc, viên chc

3

 

 

 

 

 

5.2.1

Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng theo quy định

1

 

 

 

 

 

 

Có ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có tuyn dụng nhưng không ban hành kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Công khai việc tuyn dụng viên chức: Niêm yết kế hoạch và kết quả tuyển dụng tại trụ sở làm việc; đăng trên báo Bắc Kạn, trên website của tỉnh, của sở

1

 

 

 

 

 

 

Công khai theo các quy định trên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Công khai theo 01 trong các quy định trên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không công khai: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không tổ chức tuyển dụng viên chức do không thiếu hoặc không có biên chế hay không có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thì điểm đánh giá là 2 đim

 

 

 

 

 

 

5.2.3

Bố trí công tác cho công chức, viên chức tập sự; bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức

1

 

 

 

 

 

 

Đúng thời gian quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp cơ quan, đơn vị trong năm không có công chức, viên chức tập sự thì đim đánh giá là 1 điểm

 

 

 

 

 

 

5.3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1

 

 

 

 

 

5.3.1

Cn bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh hoặc trung ương tổ chức

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

5.4

Đổi mới công tác qun lý công chức, viên chức

1

 

 

 

 

 

5.4.1

Đánh giá công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

1

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: (0đ) :

 

 

 

 

 

 

5.5

Chất lượng công chức

4

 

 

 

 

 

5.5.1

Năng lc chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức thuộc sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.2

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.3

Thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

5.5.4

Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của sở

1

 

 

 

 

ĐTXHH

6

CẢI CÁCH CƠ CHQUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

6

 

 

 

 

 

6.1

Thực hiện cơ chế tự chủ về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính

3

 

 

 

 

 

6.1.1

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của sở và các đơn vị trực thuộc

1,5

 

 

 

 

 

 

Có xây dựng: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xây dựng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Kết quả thực hiện tiết kiệm chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong năm

1,5

 

 

 

 

 

 

Có thu nhập tiết kiệm tăng thêm: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có thu nhập tiết kiệm tăng thêm: (0đ)

 

 

 

 

 

 

6.2

Thực hiện Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

3

 

 

 

 

 

6.2.1

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

1,5

 

 

 

 

 

 

Có từ 81% đơn vị trở lên thực hiện: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có từ 70% đến 80% đơn vị thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 70% đơn vị thực hiện: (0đ)

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Kết quả thực hiện cơ chế khoán kinh phí để tăng thu nhập cho viên chức, người lao động trong năm

1,5

 

 

 

 

 

 

Có thu nhập tiết kiệm tăng thêm: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có thu nhập tiết kiệm tăng thêm: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp cơ quan không có đơn vị sự nghiệp công lập thì điểm đánh giá là 3 điểm

 

 

 

 

 

 

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

14

 

 

 

 

 

7.1

Đánh giá chung (theo Báo cáo kết quả BacKan ICT index hàng năm do BCĐ ƯDCNTT tỉnh ban hành)

1

 

 

 

 

 

7.1.1

Điểm BacKan ICT Index năm

1

 

 

 

 

 

 

Đạt từ 80 điểm trở lên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: (0,75)

 

 

 

 

 

 

 

Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50 điểm: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.2

Hạ tầng kỹ thuật công ngh thông tin và truyền thông

1

 

 

 

 

 

7.2.1

Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính trong cơ quan

0,5

 

 

 

 

 

 

Từ 90% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 80% đến dưới 90%: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 80%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.2.2

Hệ Thống an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị (bao gồm trang bị hệ thng an ninh mạng như tường lửa, hệ thống phòng chng truy nhập trái phép, cài đt các phần mm virus, hệ thống backup, sao lưu dự phòng dữ liệu .... Cho hệ thng và cho các thiết bị kết ni)

0,5

 

 

 

 

 

 

Tử 80% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 60% đến dưới 80%: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 60%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.3

Hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT)

1

 

 

 

 

 

7.3.1

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính trong công việc

0,5

 

 

 

 

 

 

Từ 80% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 60% đến dưới 80%: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 60%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.3.2

Cán bộ chuyên trách/phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) trong đơn vị

0,5

 

 

 

 

 

 

Có trình độ CNTT từ cao đẳng trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có trình độ CNTT là trung cấp hoặc thấp hơn: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.4

Ứng dụng công nghệ thông tin

3

 

 

 

 

 

7.4.1

Tỷ lệ được cấp địa chỉ thư điện tử công vụ của tỉnh

0,5

 

 

 

 

 

 

Từ 90% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 90%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.4.2

Tỷ lệ sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc

0,5

 

 

 

 

 

 

Từ 90% trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 90%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.4.3

Mức độ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại đơn vị

0,5

 

 

 

 

 

 

Thường xuyên s dng trong xử lý, trao đổi, trình ký ... văn bản: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ sử dụng đ xem và theo dõi văn bản: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không sử dụng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.4.4

Triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành

0,5

 

 

 

 

 

 

Có: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.4.5

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Trường hợp đơn vị không có TTHC nên không có dịch vụ công trực tuyến thì điểm đánh giá là 1 điểm)

1

 

 

 

 

 

 

100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 2 và có t01 dịch vụ công trở lên được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 2 nhưng không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 100 dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 2: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.5

Trang/Cổng thông tin điện tử (TTĐT)

4

 

 

 

 

 

7.5.1

Có Trang/Cổng thông tin điện tử riêng của đơn vị

0,5

 

 

 

 

 

 

Có: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.5.2

Mức độ đáp ứng quy định của các Trang/Cổng TTĐT tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP

0,5

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng đầy đ các yêu cầu theo quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng tương đối đầy đủ theo quy định: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đáp ứng yêu cầu: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.5.3

Tính kịp thời của thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử

1

 

 

 

 

ĐTXHH

7.5.4

Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên Trang TTĐT

1

 

 

 

 

ĐTXHH

7.5.5

Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin trên Trang TTĐT

1

 

 

 

 

ĐTXHH

7.6

Môi trường t chc, chính sách nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) tại đơn vị

1

 

 

 

 

 

7.6.1

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm của đơn vị

0,5

 

 

 

 

 

 

Ban hành đúng thời gian quy đnh: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không đúng thời gian quy định: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.6.2

Đơn vị có thành lập ban chỉ đạo CNTT hoặc phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị

0,5

 

 

 

 

 

 

Có: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.7

Áp dụng hệ thống quản lý chất lưng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan

3

 

 

 

 

 

7.7.1

Xây dựng mục tiêu chất lượng ISO 9001:2000; 9001:2008 hàng năm

1

 

 

 

 

 

 

Có xây dựng: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xây dựng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.7.2

Tổ chức đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

7.7.3

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; 9001:2008

1

 

 

 

 

 

 

Áp dụng có hiệu quả: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng tương đối hiệu qu: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng không hiệu quả (0đ)

 

 

 

 

 

 

8

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CA LIÊN THÔNG

(Trường hợp đơn vị không có thủ tục hành chính hoặc có thủ tục hành chính nhưng do đặc thù của đơn vị nên không thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông thì điểm đánh giá là 20 điểm (đơn vị phải có văn bản kèm theo để làm tài liệu kiểm chứng))

24

 

 

 

 

 

8.1

Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

5,5

 

 

 

 

 

8.1.1

Tlệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa so vi tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị do UBND tỉnh công bố

4

 

 

 

 

 

 

Từ 81% số TTHC trở lên: (4đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 71% đến 80% số TTHC: (3đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 70% s TTHC: (2đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số TTHC: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.1.2

Số lưng thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

1,5

 

 

 

 

 

 

Từ 02 TTHC trở lên: (1.5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01 TTHC: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có TTHC giải quyết theo cơ chế MCLT: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.2

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

3

 

 

 

 

 

8.2.1

Ban hành quy chế hoạt động cơ chế một ca, một cửa liên thông

0

 

 

 

 

 

 

Có ban hành quy chế: (2đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành quy chế: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.2.2

Điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy chế hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị khi có sự thay đổi hoặc không còn phù hợp.

1

 

 

 

 

 

 

Điều chnh, bổ sung kịp thời: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, bổ sung nhưng không kịp thời: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không điều chỉnh, bổ sung: (0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường hp quy chế hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị qua rà soát vn còn phù hợp không cần điều chỉnh, bổ sung thì điểm đánh giá là 1 điểm

 

 

 

 

 

 

8.3

Cơ sở, vật chất phục vụ hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông

4

 

 

 

 

 

8.3.1

Bố trí phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1,5

 

 

 

 

 

 

Có phòng riêng: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Chung với các phòng khác (phòng chuyên môn hoặc văn thư...): (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không bố trí phòng làm việc cho Bộ phận TN&TKQ: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.3.2

Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm đủ diện tích theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1,5

 

 

 

 

 

 

Có diện tích từ 40m2: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có diện tích từ 10m2 đến 39m2: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có diện tích dưới 10m2: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.3.3

Bảo đảm đủ trang thiết bị cho hoạt động ca Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

Đủ trang thiết bị theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đủ trang thiết bị theo quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có trang thiết bị phục vụ hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.4

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

3

 

 

 

 

 

8.4.1

Công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1,5

 

 

 

 

 

 

Cử công chức, viên chức trực thường xuyên: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ccông chức, viên chức trực thường xuyên: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.4.2

Công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cu công việc

1,5

 

 

 

 

 

 

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với yêu cầu công việc: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.5

Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính

5,5

 

 

 

 

 

8.4.1

Việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1,5

 

 

 

 

 

 

Tất cả hồ sơ tiếp nhận đều vào s theo dõi và viết phiếu hẹn theo quy định: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ có một số hồ sơ tiếp nhận vào s theo dõi và viết phiếu hẹn theo quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Tt chồ sơ tiếp nhận đều không vào stheo dõi và không viết phiếu biên nhận theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.4.2

Việc giải quyết thủ tục hành chính: Tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết đúng quy định (về quy trình, thời gian)

4

 

 

 

 

 

 

Đạt 100%: (4đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 81% đến 99%: (3đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 71% đến 80%: (2đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 70%: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50%: (0đ)

 

 

 

 

 

 

8.6

Shài lòng của tổ chức, cá nhân đối vi việc giải quyết TTHC của sở

3

 

 

 

 

 

8.5.1

Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân

1

 

 

 

 

ĐTXHH

8.5.2

Thái độ phục vụ của công chức, viên chức

1

 

 

 

 

ĐTXHH

8.5.3

Hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

1

 

 

 

 

ĐTXHH

Tổng điểm

100

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm thông qua điều tra xã hội học là 19 điểm.

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
(Quyết định số: 616/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Tài liệu kiểm chứng

(là các K.hoạch, B.cáo, Quyết định… liên quan)

Ghi chú

Tự đánh giá

Điều tra XHH

UBND tỉnh đánh giá

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

19

 

 

 

 

 

1.1

Kế hoạch cải cách hành chính

4

 

 

 

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm

1

 

 

 

 

 

 

Ban hành kịp thời (trong quý I của năm thực hiện kế hoạch): (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Xác định cụ thể nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch CCHC của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và bố trí kinh phí thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí kinh phí thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có xác định đầy đủ nhiệm vụ nhưng không bố trí kinh phí thực hiện: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định đầy đủ nhiệm vụ, không bố trí kinh phí: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Các kết quả trong kế hoạch được xác định rõ ràng đối với tng nhiệm vụ

1

 

 

 

 

 

 

Xác định rõ ràng: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không xác định rõ ràng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Mức độ thực hiện (nhiệm v, nội dung) kế hoạch CCHC

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 81% nội dung kế hoạch trở lên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% đến 80% nội dung kế hoạch: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2

Báo cáo cải cách hành chính

3

 

 

 

 

 

1.2.1

Thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo CCHC (gồm: 02 báo cáo quý, 01 báo cáo 6 tháng và 01 báo cáo năm)

1

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 02 đến 03 báo cáo: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01 báo cáo: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Nội dung báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Đủ nội dung theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ nội dung theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Thời gian gửi báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Đúng thời gian quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có từ 2-3 báo cáo đúng thời gian quy định (0.5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.3

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

2

 

 

 

 

 

1.3.1

Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc (có KHKT riêng hoặc chung trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

 

 

 

 

 

 

Có kế hoch kiểm tra từ 31 % số đơn vị trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra từ 20% - 30% số đơn vị: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch kim tra dưới 20% đơn vị hoặc không có kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

0,5

 

 

 

 

 

 

Thực hiện kiểm tra từ 81 % đơn vị trong kế hoạch trở lên: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện kiểm tra từ 50% đến 80% đơn vị trong kế hoạch: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% đơn vị trong kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.3.3

Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

 

 

 

 

Từ 81% trở lên các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 80% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc đề nghị xử lý:(0đ)

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp tt cả các đơn vị được kiểm tra đều tốt, không phát sinh việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 1 điểm

 

 

 

 

 

 

1.4

Thực hiện phổ biến tuyên truyền (hoặc phối hợp tuyên truyền) về cải cách hành chính

3

 

 

 

 

 

1.4.1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC (có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

1

 

 

 

 

 

 

Có kế hoạch: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ 81% nội dung kế hoạch trở lên: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện t50% đến 80% nội dung kế hoạch: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% nội dung kế hoạch: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.4.3

Tác động của tuyên truyền đối với việc nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

2

 

 

 

 

 

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân.

1

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.5.2

Sáng kiến trong thực hiện CCHC

1

 

 

 

 

 

 

Có sáng kiến: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có sáng kiến: (0đ)

 

 

 

 

 

 

1.6

Kết quả chỉ đạo điều hành CCHC của UBND huyn, th

5

 

 

 

 

 

1.6.1

Tính đầy đủ, kịp thời của các văn bản, chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND huyện, thị xã

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.2

Chất lượng của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND huyện, thị xã

1

 

 

 

 

ĐTXI-IH

1.6.3

Bố trí nguồn lực (tài chính, nguồn lực, ...) cho công tác CCHC của UBND huyện, thị xã

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.4

Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của UBND huyện, thị xã

1

 

 

 

 

ĐTXHH

1.6.5

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của UBND huyện, thị xã

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2

XÂY DỰNG VÀ TCHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL)

6

 

 

 

 

 

2.1

Cht lượng các văn bn QPPL ban hành trong năm

(Trường hợp trong năm đơn vị không ban hành văn bn quy phạm pháp luật thì điểm đánh giá là 2 điểm)

3

 

 

 

 

 

2.1.1

Thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định của Luật ban hành văn bn QPPL

1

 

 

 

 

 

 

Đúng quy trình, thủ tục: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Tính khả thi của các văn bản QPPL do đơn vị ban hành (Sự phù hợp giữa quy định của văn bản với yêu cầu thực tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đa phương)

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2.1.3

Tính hiệu quả của các văn bản QPPL do đơn vị ban hành (Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc khắc phục được những mặt tồn tại, hạn chế ở địa phương)

1

 

 

 

 

ĐTXHH

2.2

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

2

 

 

 

 

 

2.2.1

Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

1

 

 

 

 

 

 

Ban hành và thực hiện rà soát: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành nhưng không thực hiện rà soát: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không ban hành, không thực hiện rà soát: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Xử lý hoặc đề xuất xử lý các văn bản không còn phù hợp

(Trường hợp tt cả các VBQPPL qua rà soát đu phù hợp, không có phát sinh cần xử lý thì điểm đánh giá là 1 điểm)

1

 

 

 

 

 

 

Có: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không: (0đ)

 

 

 

 

 

 

2.3

Triển khai thc hin văn bản QPPL của đơn vị ban hành hoc của cơ quan cấp trên ban nh

1

 

 

 

 

 

2.3.1

Mức độ triển khai thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

100% văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 71% đến 99% số văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Từ 50% đến 70% số văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (0,25đ)

 

 

 

 

 

 

 

Dưới 50% số văn bản QPPL được triển khai đúng quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13

 

 

 

 

 

3.1

o cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

3,5

 

 

 

 

 

3.1.1

Thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo (01 báo cáo 6 tháng; 02 báo cáo năm)

1,5

 

 

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: (1,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 01-02 báo cáo: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không có báo cáo: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Nội dung báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Đủ nội dung theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đủ nội dung theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Thời gian gửi báo cáo

1

 

 

 

 

 

 

Các báo cáo gửi đúng thời gian quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Có 1-2 báo cáo gi đúng thời gian quy định: (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không đúng quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2

Rà soát thủ tục hành chính

4

 

 

 

 

 

3.2.1

Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

 

 

 

 

 

 

Có thực hiện rà soát: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thực hiện là soát: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Xử lý hoặc đề xuất xử lý các vn đề phát hiện qua rà soát

Trường hợp có rà soát nhưng không cn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hy bthủ tục hành chính và các quy định có liên quan thì điểm đánh giá là 1 điểm

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện sửa đổi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bthủ tục hành chính và các quy định có liên quan theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huy bỏ: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Qua rà soát phát hiện vấn đề cần xử lý nhưng không xử lý hoặc kiến nghị xử lý: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của đơn vị

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ theo quy định: (1đ)

 

 

 

 

 

 

 

Không thc hiện theo quy định: (0đ)

 

 

 

 

 

 

3.2.4