• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 6170/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 6170/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TH�NH PHỐ Đ� NẴNG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 6170 /QĐ-UBND

Đ� Nẵng, ng�y 17 th�ng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH V� X� HỘI TH�NH PHỐ Đ� NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ Đ� NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 7 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Lao động - Thương binh v� X� hội tại Tờ tr�nh số 3786/TTr-SLĐTBXH ng�y 13 th�ng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y Bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội th�nh phố Đ� Nẵng.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� thay thế quyết định 7173/QĐ-UBND ng�y 25 th�ng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động � Thương binh v� X� hội th�nh phố Đ� Nẵng.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n th�nh phố, Gi�m đốc Sở Lao động - Thương binh v� X� hội, Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VP Ch�nh phủ);
- Bộ LĐTB&XH;
- Cổng TTĐTTP;
- Lưu: VT, KSTT..

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH V� X� HỘI TH�NH PHỐ ĐÀ NẴNG

(C�ng bố k�m theo Quyết định số 6170/QĐ-UBND ng�y 17 th�ng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Đ� Nẵng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

I. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG � THƯƠNG BINH V� X� HỘI

TT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Thực hiện

Trang

Một cửa

MCLT

Kh�c

�1

LĨNH VỰC VIỆC L�M - AN TO�N LAO ĐỘNG

 

1.1

Đăng k� thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngo�i (Trừ nh� thầu)

x

 

 

 

1.2

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n, vệ sinh lao động Hạng B

x

 

 

 

1.3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n, vệ sinh lao động Hạng B

x

 

 

 

1.4

Bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện đối với Tổ chức huấn luyện An to�n, vệ sinh lao động Hạng B

x

 

 

 

1.5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện do bị hỏng, mất đối với Tổ chức huấn luyện An to�n, vệ sinh lao động Hạng B

x

 

 

 

1.6

Cấp đổi t�n tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n, vệ sinh lao động Hạng B

x

 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH GIỮ NGUY�N THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG � THƯƠNG BINH V� X� HỘI

TT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Thực hiện

Trang

Một cửa

MCLT

Kh�c

�1

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG � BHXH

 

1.1

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

x

 

 

 

1.2

Đăng k� Nội quy lao động của doanh nghiệp

x

 

 

 

1.3

Tiếp nhận hồ sơ tạm dừng đ�ng bảo hiểm x� hội bắt buộc

x

 

 

 

2

LĨNH VỰC VIỆC L�M � AN TO�N LAO ĐỘNG

2.1

X�c nhận người lao động Việt Nam đi l�m việc ở nước ngo�i theo hợp đồng lao động c� nh�n

x

 

 

 

2.2

Đăng k� Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi l�m việc ở nước ngo�i theo h�nh thức thực tập n�ng cao tay nghề đối với hợp đồng c� c� thời gian dưới 90 ng�y

x

 

 

 

2.3

Cấp giấy x�c nhận khai b�o sử dụng m�y, thiết bị, vật tư c� y�u cầu nghi�m ngặt về an to�n lao động

x

 

 

 

2.4

Đăng k� c�ng bố hợp quy

x

 

 

 

2.5

Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hợp quy đối với lắp đặt v� sử dụng thang m�y điện, thang cuốn, băng tải chở người tại c�c c�ng tr�nh x�y dựng tr�n địa b�n

x

 

 

 

3

LĨNH VỰC NGƯỜI C� C�NG

3.1

Giải quyết trợ cấp người tham gia kh�ng chiến v� con đẻ của họ bị nhiễm chất độc ho� học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

 

x

 

 

3.2

Giải quyết hồ sơ x�t hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ gi�p v� dụng cụ chỉnh h�nh

 

x

 

 

3.3

Giải quyết chế độ cho gia đ�nh tự quy tập x�y mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ

 

x

 

 

3.4

Giải quyết chế độ ưu đ�i gi�o dục - đ�o tạo

 

x

 

 

3.5

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động c�ch mạng, hoạt động kh�ng chiến bị địch bắt t�, đ�y

 

x

 

 

3.6

Hồ sơ giải quyết tuất từ trần cho th�n nh�n L�o th�nh c�ch mạng, c�n bộ Tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh c� tỷ lệ thượng tật, bệnh tật từ 61% trở l�n từ trần

 

x

 

 

3.7

Giải quyết hồ sơ x�t c�ng nhận chế độ hưởng ch�nh s�ch như thương binh

 

x

 

 

3.8

X�c nhận hồ sơ đủ điều kiện x�t duyệt v� đề nghị cơ quan c� thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi c�ng

 

x

 

 

3.9

Trợ cấp thường xuy�n đối với Người c� c�ng với c�ch mạng mắc bệnh hiểm ngh�o c� ho�n cảnh kh� khăn

 

x

 

 

3.10

Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng ch�nh s�ch

x

 

 

 

3.11

Trợ cấp kh� khăn đột xuất cho đối tượng ch�nh s�ch

 

x

 

 

3.12

Giải quyết ch�nh s�ch đối với Anh h�ng Lực lượng vũ trang, Anh h�ng lao động trong thời kỳ kh�ng chiến

 

x

 

 

3.13

Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người c� c�ng c�ch mạng v�o Trung t�m phụng dưỡng người c� c�ng c�ch mạng

 

x

 

 

3.14

Thủ tục Giải quyết hồ sơ mới c�ng nhận người đảm nhận thờ c�ng liệt sỹ

 

x

 

 

3.15

Thủ tục giải quyết chế độ mai t�ng ph� đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

 

x

 

 

4

LĨNH VỰC BẢO TRỢ X� HỘI

4.1

Quyết định c�ng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở l�n l� người khuyết tật

x

 

 

 

4.2

Gia hạn quyết định c�ng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh c� từ 30% lao động trở l�n l� người khuyết tật

x

 

 

 

4.3

Quyết định c�ng nhận Ban vận động th�nh lập Hội (đối với hoạt động trong lĩnh vực quản l� Nh� nước của Sở LĐTBXH)

x

 

 

 

5

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

5.1

Xếp hạng cơ sở dạy nghề c�ng lập thuộc địa phương quản l�

x

 

 

 

5.2

Thủ tục cng nhận gi�m đốc trung t�m gi�o dục nghề nghiệp tư thc

x

 

 

 

5.3

Thủ tục c�ng nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

x

 

 

 

5.4

Thủ tục x�c nhận mẫu ph�i chứng chỉ sơ cấp, mẫu ph�i bản sao chứng chỉ sơ cấp

x

 

 

 

5.5

Thủ tục th�nh lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

 

 

 

 

6

LĨNH VỰC BẢO VỆ - CHĂM S�C TRẺ EM, B�NH ĐẲNG GIỚI

6.1

Ch�nh s�ch hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

x

 

 

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG � THƯƠNG BINH V� X� HỘI

TT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Thực hiện

Trang

Một cửa

MCLT

Kh�c

�1

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BHXH

 

1.1

Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với c�ng ty TNHH MTV do UBND th�nh phố l�m chủ sở hữu(hạng Tổng c�ng ty v� tương đương, hạng I, hạng II v� hạng III)

x

 

 

 

2

LĨNH VỰC VIỆC L�M - AN TO�N LAO ĐỘNG

 

2.1

Thủ tục đăng k� nhu cầu sử dụng lao động người nước ngo�i (Trừ nh� thầu)

x

 

 

 

2.2

Cấp giấy ph�p lao động cho người lao động nước ngo�i l�m việc tại Việt Nam

x

 

 

 

2.3

Cấp lại giấy ph�p lao động cho người lao động nước ngo�i l�m việc tại Việt Nam

x

 

 

 

2.4

Thủ tục x�c nhận người lao động nước ngo�i kh�ng thuộc diện cấp giấy ph�p lao động

x

 

 

 

2.5

Cấp Giấy ph�p hoạt động Dịch vụ việc l�m cho doanh nghiệp

x

 

 

 

2.6

Cấp gia hạn Giấy ph�p hoạt động Dịch vụ việc l�m cho doanh nghiệp

x

 

 

 

2.7

Cấp lại giấy ph�p hoạt động dịch vụ việc l�m cho doanh nghiệp

x

 

 

 

2.8

Thủ tục xem x�t, đ�nh gi� điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an to�n, vệ sinh lao động

x

 

 

 

3

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

3.1

Th�nh lập trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp c�ng lập trực thuộc th�nh phố v� trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n th�nh phố

x

 

 

 

3.2

Th�nh lập ph�n hiệu của trường trung cấp c�ng lập thuộc th�nh phố v� ph�n hiệu của trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n th�nh phố

x

 

 

 

3.3

Cấp giấy chứng nhận đăng k� hoạt động gi�o dục nghề nghiệp đối với trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

 

 

 

3.4

Cấp giấy chứng nhận đăng k� bổ sung hoạt động gi�o dục nghề nghiệp đối với trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

 

 

 

IV. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH BỊ HỦY BỎ, B�I BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG � THƯƠNG BINH V� X� HỘI

TT

T�n thủ tục

M� số hồ sơ

T�n văn bản QPPL quy định việc b�i bỏ, hủy bỏ

�1

LĨNH VỰC BẢO TRỢ X� HỘI

1.1

Tiếp nhận đối tượng x� hội v�o cơ sở Bảo trợ x� hội thuộc Sở

 

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ng�y 12/9/2017 của CP quy định về th�nh lập, tổ chức, hoạt động, giải thể v� quản l� c�c cơ sở trợ gi�p x� hội

�2

LĨNH VỰC VIỆC L�M � AN TO�N LAO ĐỘNG

2.1

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n lao động, vệ sinh lao động Hạng A

 

 

2.2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n lao động, vệ sinh lao động Hạng A

 

 

2.3

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An to�n lao động, vệ sinh lao động Hạng A

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6170/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 17/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6170/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442503