• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6174/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6174/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN THANH XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn c Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân; Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đt năm 2016 quận Thanh Xuân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9725/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Điều chỉnh, bổ sung Dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Vinhomes Smart City, diện tích 11 ha (Phụ lục kèm theo) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016;

2. Điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở tại đô thị phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích đất (ha)

 

Tổng din tích đất tự nhiên

 

908,97

2.1

Đất ở ti đô th

ODT

402,55

2.6

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

105,03

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân quận Thanh Xuân và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Ch tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN BSUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN THANH XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

V trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

1

Dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Vinhomes Smart City

ODT

Công ty cổ phần bất động sản Xavinco (đại diện liên danh)

11

 

 

Thanh Xuân

Thượng Đình

Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

X

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6174/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6174/QĐ-UBND

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330337