• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 619/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 619/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư xuất nhập khẩu Việt Đức ngày 18/9/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 06 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Apart Natural Prebiotic Hypoallergenic Bath Foam - Fig & Irys

68950/13/CBMP-QLD

08/3/2013

2

Bobini Baby Hypoallergenic Shampo & Bath Lotion For Infants And Children From First Days Of Life

68951/13/CBMP-QLD

08/3/2013

3

Bobini Toothpaste For Children Above 1 Year

68952/13/CBMP-QLD

08/3/2013

4

Bobini Junior Toothpaste For Children Above 5 Year - Strawberry

68953/13/CBMP-QLD

08/3/2013

5

Bobini Shampoo And Bath Lotion For Children - Super Footballer

68960/13/CBMP-QLD

08/3/2013

6

Apart Natural Bioflavon Bath Nectar - Avocado & Lime 750ml

68962/13/CBMP-QLD

08/3/2013

- Công ty sản xuất: Global Cosmed S.A (Ba Lan).

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư xuất nhập khẩu Việt Đức (Địa chỉ: Số 54 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm, công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư xuất nhập khẩu Việt Đức, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 619/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/11/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 619/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

- Công ty sản xuất: Global Cosmed S.A (Ba Lan).

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư xuất nhập khẩu Việt Đức (Địa chỉ: Số 54 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm, công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Từ khóa: Quyết định 619/QĐ-QLD

2.259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296294