• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 621/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 6590/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 6323/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 6874/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 621/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

LĨNH VỰC

TRANG SỐ

DVC TRỰC TUYẾN

I

 LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

 

 

1

1

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

Mức 3

2

2

Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

 

Mức 3

3

3

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

 

Mức 3

4

4

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

 

II

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

5

1

Cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Mức 3

6

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Mức 3

7

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Mức 3

8

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Mức 3

9

5

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Mức 3

III

LĨNH VỰC ĐIỆN

 

 

10

1

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình điện, điện chiếu sáng

 

 

11

2

Thẩm định dự án/thiết kế cơ sở công trình điện, điện chiếu sáng

 

 

12

3

Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

 

 

13

4

Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

 

 

14

5

Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

 

 

15

6

Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

 

16

7

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

 

 

IV

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

17

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

 

18

2

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường sản phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực)

 

 

19

3

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp, còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

 

 

V

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

 

20

1

Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

 

Mức 4

21

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

Mức 4

22

3

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

 

Mức 4

23

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

Mức 4

24

5

Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

 

 

VI

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

 

 

25

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

 

26

2

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

 

VII

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

 

27

1

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

28

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

29

3

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

30

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

 

31

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

 

32

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất hoặc bị hỏng)

 

 

VIII

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

 

33

1

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Mức 3

34

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Mức 3

35

3

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

Mức 3

36

4

Cấp Giấy phép bán buôn rượu

 

Mức 3

37

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu

 

Mức 3

38

6

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu

 

Mức 3

39

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

 

 

40

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

 

41

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

Mức 3

42

10

Cấp lại; điều chỉnh; gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận là đại lý kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

 

 

43

11

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

 

44

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

 

45

13

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

 

46

14

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

 

47

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

 

48

16

Cấp lại  Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

 

49

17

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Mức 3

50

18

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Mức 3

51

19

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Mức 3

52

20

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

Mức 4

53

21

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

Mức 4

54

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

 

55

23

Cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

 

 

56

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

 

 

57

25

Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

 

 

58

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG

 

 

59

27

Cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG

 

 

IX

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

 

60

1

Thẩm định hồ sơ dự toán di dời máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, hệ thống điện sản xuất

 

 

X

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

 

61

1

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ

 

 

XI

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

 

62

1

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 

 

63

2

Cấp Thông báo xác nhận bản công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

 

64

3

Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

 

XII

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG

 

 

65

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 

XIII

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

 

 

66

1

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Mức 3

67

2

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Mức 3

68

3

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Mức 3

69

4

Cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Mức 3

70

5

Thẩm định dự án đầu tư/thiết kế cơ sở công trình kho vật liệu nổ công nghiệp, kho chứa tiền chất thuốc nổ.

 

 

71

6

Thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán công trình kho vật liệu nổ công nghiệp, kho chứa tiền chất thuốc nổ.

 

 

72

7

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp, kho chứa tiền chất thuốc nổ

 

 

XIV

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

 

 

73

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

74

2

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

Mức 3

75

3

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

76

4

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

77

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh/sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

78

6

Thẩm định dự án đầu tư/thiết kế cơ sở công trình hóa chất

 

 

79

7

Thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán công trình hóa chất.

 

 

80

8

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hóa chất

 

 

XV

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

 

 

81

1

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản

 

 

82

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản

 

 

83

3

Thẩm định thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản

 

 

84

4

Thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán công trình mỏ khoáng sản.

 

 

XVI

LĨNH VỰC DẦU KHÍ

 

 

85

1

Thẩm định dự án đầu tư/ thiết kế cơ sở công trình sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; cửa hàng xăng dầu

 

 

86

2

Thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán công trình: sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; cửa hàng xăng dầu

 

 

87

3

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng; trạm chiết nạp khí hóa lỏng; cửa hàng xăng dầu

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 621/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 621/QĐ-UBND

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442524