• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6216/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6, tỷ lệ 1/500 tại huyện Hoài Đức và Quận Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 6216/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6216/QĐ-UBND

 Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN TỪ ĐẠI LỘ THĂNG LONG ĐẾN QUỐC LỘ 6, TỶ LỆ 1/500 ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HOÀI ĐỨC VÀ QUẬN HÀ ĐÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5164/TTr-QHKT- HTKT ngày 07/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có chiều dài khoảng 6,7km, đi qua địa bàn huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.

+ Điểm đầu tuyến (Điểm A): giao với đường Đại lộ Thăng Long.

+ Điểm cuối tuyến (Điểm B): giao với đường Quốc lộ 6.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp đô thị (loại đường trục chính đô thị).

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Đoạn tuyến đường Vành đai 3,5 từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=42m÷63m, cụ thể chia thành các đoạn có mặt cắt ngang như sau:

+ Đoạn đầu tuyến từ Điểm A-1-2-3-4 (dài khoảng 3,6km), chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=63m, gồm các đoạn có thành phần như sau: đối với các đoạn qua Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (đã xây dựng) gồm 6 làn xe chính rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, đường gom hai bên rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2x8m (có thiết kế hè đi bộ), hè mỗi bên rộng 2x3m. Đối với đoạn chưa xây dựng phần đường gom hai bên, hè mi bên rộng 2x6m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2x5m.

+ Đoạn còn lại (dài khoảng 3,1km) chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=42m, gồm: 6 làn xe rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè hai bên rộng 2x8m. Trên đoạn tuyến này dự kiến bố trí thành phần đường trên cao 4÷6 làn xe rộng khoảng 18m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm A, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B được xác định thông qua tọa độ của các điểm chuyển hướng, các thông số kthuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Dọc tuyến dự kiến có 04 nút giao thông khác mức chính, gồm: nút giao với đường Đại lộ Thăng Long; nút giao với đường sắt quốc gia hiện có (tuyến đường sắt đô thị số 6); nút giao đường Tố Hữu, đường Quốc lộ 6 (thuộc đoạn tuyến có đường trên cao). Giải pháp kết nối, tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao với đường Đại lộ Thăng Long và tại các khu vực đường nhánh dẫn lên xuống của tuyến đường trên cao sẽ được xác định cụ thể theo đồ án, dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Các nút giao của đường Vành đai 3,5 với các đường cấp đô thị khác dự kiến theo quy hoạch sẽ được xây dựng nút giao khác mức trực thông theo hướng đường ngang và được thực hiện theo Dự án riêng. Các nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với các đường quy hoạch còn lại dự kiến theo quy hoạch được xác định là giao bằng.

Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang, nút giao khác mức thể hiện trong hồ sơ được Sở Quy hoạch-Kiến trúc ký xác nhận theo quyết định này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Đường sắt đô thị:

Dọc tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 theo quy hoạch có tuyến đường sắt đô thị số 7 đi ngầm. Khi nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị, tại các khu vực bố trí ga đường sắt cho phép được mở rộng cục bộ chỉ giới đường đỏ theo yêu cầu sử dụng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị để xây dựng các lối lên xuống và các công trình phụ trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm bàn giao cho UBND các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông để chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức công bcông khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, có thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cơ quan đơn vị đã được cung cấp chỉ giới đường đỏ trước đây khác với chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố phê duyệt tại hồ sơ này (nếu có) để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giải quyết các công việc có liên quan.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chỉ giới đường đỏ tuyến đường, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hà Đông; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; Chủ tịch UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó CT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: P.V.Chiến;
các phòng: TH, TKBT, ĐT (chiến, năng);
- Lưu VT, ĐTvta
;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6216/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6216/QĐ-UBND

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361743