• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 6232/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi Trưởng ban Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6232/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6232/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN BAN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2245/TTr-SNV ngày 09/10/2013 về việc thay đổi Trưởng ban Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, làm Trưởng ban Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Huy Tưởng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã nghỉ hưu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Sửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới & PTDN TW;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Các PVP, KT, NC, TH;
- Lưu: VT, KTd

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6232/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6232/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210306