• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung danh mục dự án trung tâm thương mại vào Qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 6239/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6239/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀO QUY HOẠCH MNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị đnh s 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điu chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị: của Sở Công Thương tại Tờ trình số 4067/TT-SCT ngày 18/8/2016 về việc bổ sung các dự án Trung tâm thương mại vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1204/BC-KH&ĐT ngày 04/10/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án trung tâm thương mại vào Qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Trung tâm thương mại tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 3 - 5 ha.

- Quy mô: Trung tâm thương mại hạng 1.

2. Trung tâm thương mại tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 3 - 5 ha.

- Quy mô: Trung tâm thương mại hạng 1.

3. Trung tâm thương mại tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 6 ha.

- Quy mô: Trung tâm thương mại hạng 1.

4. Trung tâm thương mại tại tại khu đất xã Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 8 - 10 ha.

- Quy mô: Trung tâm thương mại hạng 1.

5. Trung tâm thương mại tại khu đất phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 2,6 ha.

- Quy mô: Trung tâm thương mại hạng 2.

Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản;
- S
KH&ĐT (02 bản);
- VP
UB: PCVPT.V.Dũng, ĐT, TKBT, KT;
- Lưu VT, KT
ơng

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6239/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6239/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330210