• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 6239/QĐ-UBND năm 2013 Quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6239/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6239/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA, KIỂM ĐẾM VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG; BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN KỲ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
(thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4861/TTr-STNMT-KHTH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định về trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (thực hiện mục a, khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;

1.2. Văn bản xác định dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (theo quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố);

1.3. Bản vẽ xác định ranh giới, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án, thể hiện tại một trong các bản vẽ: Bản vẽ Chỉ giới đường đỏ; Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hoặc Bản đồ tỷ lệ 1/500 xác định ranh giới, diện tích khu đất thu hồi được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

1.4. Báo cáo tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: kế hoạch tiến độ thực hiện dự án do Chủ đầu tư dự án lập;

Hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

2. Thời gian thực hiện:

2.1. Thời gian thẩm định trình UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

2.2. Thời gian UBND Thành phố ký ban hành quyết định: 02 ngày làm việc.

3. Nội dung của quyết định:

Cụ thể hóa khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố, như sau:

3.1. Tên dự án đầu tư;

3.2. Chủ đầu tư thực hiện dự án;

3.3. Phạm vi, mốc giới diện tích khu đất tiến hành thu hồi;

3.4. Thời gian thực hiện khảo sát, điều tra, kiểm đếm;

3.5. Tiến độ thực hiện việc lập, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, tổ chức chi trả tiền và thu hồi đất;

3.6. Giao UBND cấp huyện thông báo công khai chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; quyết định khảo sát, điều tra, kiểm đếm bắt buộc để lập hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không hợp tác với tổ chức được giao nhiêm vụ giải phóng mặt bằng trong việc khảo sát, điều tra, kiểm đếm).

3.7. Giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Điều 2. Quy định về trình tự, thủ tục ban hành Quyết định phân kỳ thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng (thực hiện mục b, khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Văn bản của chủ đầu tư đề nghị phân kỳ thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng;

1.2. Văn bản xác định dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (các văn bản theo quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố);

1.3. Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (trường hợp dự án chưa được phê duyệt thì phải có văn bản của cơ quan quyết định đầu tư cho phép thu hồi đất, giải phóng mặt bằng song song với việc hoàn thiện và phê duyệt dự án đầu tư);

1.4. Thông báo thu hồi đất của UBND cấp huyện.

1.5. Ranh giới thu hồi đất theo phân kỳ (được xác định trên cơ sở quy mô dự án; kế hoạch bố trí vốn; quỹ nhà, đất tái định cư; tiến độ thực hiện dự án; năng lực của chủ đầu tư), được UBND cấp huyện xác nhận.

2. Thời gian thực hiện:

2.1. Thời gian thẩm định trình UBND Thành phố: 05 ngày làm việc.

2.2. Thời gian UBND Thành phố ký ban hành quyết định: 02 ngày làm việc.

3. Nội dung của quyết định:

3.1. Tên dự án đầu tư.

3.2. Chủ đầu tư thực hiện dự án.

3.3. Ranh giới, diện tích đất thu hồi theo phân kỳ.

3.4. Giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

3. Trường hợp chủ đầu tư dự án vừa đề nghị ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, vừa đề nghị phân kỳ thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng thì hai nội dung này được nộp thành một hồ sơ và UBND Thành phố ban hành một quyết định để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ ;
- Các Bộ: TM&MT, XD, Tư pháp, KH&ĐT, TC;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND TP;
- Như Điều 4;
- VPUB: Các PVP, các Phòng CV, TN (cg,th,nh,b,đ,qn);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6239/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6239/QĐ-UBND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210308