• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 624/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
MT015/TTHC SLĐTBXH 01

K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Bình

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình )

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

2

Thủ tục trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

3

Thủ tục giám định vết thương còn sót

4

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

5

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

6

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

7

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân nhân.

8

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân

9

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

10

Thủ tục giải quyết hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công từ trần

11

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

12

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

II

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TNXH

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán người

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

3

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

4

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán người

5

Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán người

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1

Thủ tục Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

2

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

3

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

IV

LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1

Thủ tục xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

2

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1

Thủ tục thẩm định cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

Thủ tục thẩm định cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

3

Thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 1 và nhóm 4.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL

Quy định nội dung sửa đổi, bổ sung,

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

T-NBI

080680-TT

Thủ tục trợ cấp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

-Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Căn cứ pháp lý

2

T-NBI

080725-TT

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Căn cứ pháp lý

3

T-NBI

080721-TT

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp tuất cho thân nhân liệt sĩ

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

4

T-NBI

080552-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Căn cứ pháp lý

5

T-NBI

080656-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

6

T-NBI

080714-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

7

T-NBI

080572-TT

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

8

T-NBI

152602-TT

Thủ tục giải quyết bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

9

T-NBI

080616-TT

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” do bị rách, mất.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Tên thủ tục hành chính

- Trình tự thực hiện

- Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

10

T-NBI

080502-TT

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”hoặc thân nhân người thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

11

T-NBI-031887-TT

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hoặc thân nhân của họ.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Tên thủ tục hành chính

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

12

T-NBI

080544-TT

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Căn cứ pháp lý

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1

T-NBI

207025-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Phí, lệ phí

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Căn cứ pháp lý

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1

T-NBI

064998-TT

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động

- Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

2

T-NBI

075943-TT

Thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về Anh toàn vệ sinh lao động

- Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ LĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Căn cứ pháp lý

IV

LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1

T-NBI

205550-TT

Thủ tục Đăng ký thất nghiệp và hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Căn cứ pháp lý

2

T-NBI

206054-TT

Thủ tục Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tên mẫu đơn, tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Căn cứ pháp lý

3

T-NBI

206095-TT

Thủ tục Chuyển nơi hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010

Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung:

- Trình tự thực hiện

- Thành phần, số lượng hồ sơ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Căn cứ pháp lý

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - ATVSLĐ

1

T-NBI-064988-TT

Thủ tục đăng ký định mức lao động

- Bộ luật lao động năm 2012

2

T-NBI-064966-TT

Thủ tục Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu thuộc Tỉnh quản lý

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về quản lý lao động tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và công ty TNHH MTV do UBND tỉnh là chủ sở hữu thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 ban hành quy định về quản lý Lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý hết hiệu lực

3

T-NBI-127338-TT

Thủ tục Cấp sổ lao động

- Bộ luật lao động năm 2012

4

T-NBI-065013-TT

Thủ tục Đăng ký quy chế trả lương đối với các Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu thuộc Tỉnh quản lý

- Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về quản lý lao động tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và công ty TNHH MTV do UBND tỉnh là chủ sở hữu thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 ban hành quy định về quản lý Lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý hết hiệu lực

5

T-NBI-152547-TT

Thủ tục Đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng đối với các Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu thuộc Tỉnh quản lý

- Thông tư Số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội

6

T-NBI-064991-TT

Thủ tục Đăng ký đơn giá tiền lương đối với các Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu thuộc Tỉnh quản lý

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về quản lý lao động tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế và công ty TNHH MTV do UBND tỉnh là chủ sở hữu thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 ban hành quy định về quản lý Lao động trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý hết hiệu lực

7

Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình

Thủ tục tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tiền lương.

8

T-NBI-064945-TT

Thủ tục Cấp phôi thẻ an toàn lao động

- TT số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ LĐTBXH quy định về công tác huấn luyện ATVSLĐ.

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

1

T-NBI-207056-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2

T-NBI-207064-TT

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

T-NBI-206898 TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

T-NBI-206916 TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5

T-NBI-207001-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

6

T-NBI-207014 TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

7

T-NBI-207025-TT

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

8

T-NBI-207041-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

III

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TNXH

1

T-NBI-152552-TT

Xác nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không qua tiếp nhận

Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống mua bán người.

IV

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

T-NBI-075946 –TT

Thủ tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Đây không phải là TTHC không đáp ứng được các yêu cầu theo Nghị định 63/2010 ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

IV

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

T-NBI-205462-TT

Thủ tục Trợ cấp người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

2

T-NBI

080728-TT

Thủ tục trợ cấp người hưởng hai chế độ bệnh binh hoặc công nhân mất sức lao động đồng thời là thương binh.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 624/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Trần Hữu Bình
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 624/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
282748