• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 625/QĐ-UBDT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc

Tải về Quyết định 625/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA SÁT HẠCH CÔNG CHỨC LOẠI D (NGẠCH NHÂN VIÊN) VÀO LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một s điều về tuyn dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc;

Đi tượng: Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào vị trí lái xe phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Thời gian: Trong tháng 11/2016

Địa điểm: Tại Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch công chức không qua thi tuyển được chi từ nguồn kinh phí của Ủy ban Dân tộc (kèm theo kế hoạch)

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- CTTĐT, UBDT,
- Lưu: VT, TCCB (
10b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA SÁT HẠCH CÔNG CHỨC LOẠI D (NGẠCH NHÂN VIÊN) VÀO LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
625/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại tờ trình s284/TTr-TCCB ngày 7/11/2016 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc tổ chức xét tuyển công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc;

Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn công chức có điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyn dụng vào công tác tại Văn phòng Ủy ban.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra sát hạch công chức loại D phải căn cứ vào vị trí việc làm; điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển.

Việc kiểm tra sát hạch phải đúng quy định; bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Lái xe phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng

Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào vị trí lái xe phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với ông Lý Văn Tám hiện đang công tác tại Văn phòng Ủy ban.

2. Điều kiện và tiêu chun

Ông Lý Văn Tám có thời gian công tác tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc từ ngày 1/9/1997 cho đến nay có thời gian và kinh nghiệm công tác tại Ủy ban Dân tộc gần 20 năm; hiện đang thực hiện ký hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và thực hiện công việc lái xe phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA SÁT HẠCH

1. Hình thức: Phỏng vấn

2. Nội dung:

+ Phỏng vấn hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc và của các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

+ Phỏng vấn về đạo đức nghề nghiệp

+ Kiểm tra kỹ năng và nguyên tắc cơ bản của người lái xe phục vụ các lãnh đạo là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

* Kết cấu và số lượng, thang điểm Bộ đề phỏng vấn, gồm 4 phần với thang điểm 100, cụ thể:

+ Phn kiến thức chung gồm 5 đề, với thang điểm 40 điểm: Dùng cho ứng viên bốc thăm chọn 01 đề đphỏng vấn.

+ Kiến thức chuyên môn và kỹ năng gồm 10 đề, với thang điểm 30 điểm: Dùng cho ứng viên bốc thăm chọn 01 Đđể phỏng vn.

+ Kiến thức mở: gồm 5 Đ, với thang điểm 20 điểm: Dùng cho ứng viên bốc thăm chọn 01 đề để phỏng vấn.

+ Điểm trình bày: 10 điểm

3. Cách thức phỏng vấn

- ng viên rút thăm ngẫu nhiên 03 đề trong 3 phần kiến thức phỏng vấn.

- ng viên được chuẩn bị tối đa 30 phút trước khi trả lời và bài chuẩn bị được ghi vào giấy nháp do Ban kiểm tra sát hạch phát và được thu lại sau khi kết thúc phỏng vn.

- Thời gian trả lời tối đa là 30 phút.

4. Cách xác định người trúng tuyển

a) Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Có điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

5. Nội dung ôn tập

5.1. Phần kiến thức chung:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (theo Nghị định s84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban (theo Quyết định số 162/QĐ-UBDT ngày 3/4/2013 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc).

5.2. Phần kiến thc hỗ tr:

- “Đạo đức của người lái xe ô tô” được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo lái xe ô tô theo quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải.

VI. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Bước 1: Họp Ban kiểm tra sát hạch:

Thông qua Quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm tra sát hạch.

2. Bước 2: Ban Kiểm tra sát hạch với nội dung:

- Kiểm tra và xét duyệt Hồ sơ

- Nghe y viên kiêm thư ký ban Kiểm tra sát hạch báo cáo các bước chuẩn bị tổ chức phỏng vấn.

3. Bước 3: Các đồng chí được phân công nhiệm vụ ra Đphỏng vấn gửi đầy đủ Đề, đáp án, thang điểm cho đồng chí Trưởng Ban kiểm tra sát hạch để kiểm tra, thẩm định, thống nhất

4. Bước 4: Trưởng Ban kiểm tra sát hạch tổng hợp đầy đủ bộ Đề phỏng vấn, đáp án, thang điểm đquyết định lựa chọn.

Bộ Đề phỏng vấn, đáp án, thang điểm sau khi được lựa chọn do Trưởng Ban kiểm tra sát hạch tổ chức niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu tuyệt mật.

5. Bước 5: Họp Ban Kiểm tra sát hạch:

- Quán triệt phân công nhiệm vụ cụ thể đối vi thành viên Ban kiểm tra sát hạch trong buổi tổ chức phỏng vấn;

- Thng nhất lịch phỏng vấn và các mẫu liên quan phục vụ cho tổ chức phỏng vn; biên bản bàn giao phiếu chm điểm phỏng vấn; biên bản xác nhận vi phạm nội quy phỏng vấn do Ban Kiểm tra sát hạch chun bị.

6. Bước 6: Tổ chức phỏng vấn

Ban kiểm tra sát hạch thực hiện việc phỏng vấn, chấm điểm theo đúng quy định và theo sự phân công của Trưởng ban

8. Bước 8: Ban Kiểm tra sát hạch họp với nội dung:

+ Nghe ủy viên Thư ký Ban Kiểm tra sát hạch báo cáo tổng hợp kết quả phỏng vấn trên cơ sở các phiếu điểm phỏng vấn.

+ Thông qua kết quả kiểm tra sát hạch công chức.

9. Bước 9: Ngày 29/11/2016: Ban kiểm tra sát hạch hoàn thiện Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch và đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ra Quyết định công nhận kết quả kiểm tra sát hạch.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được chi từ nguồn kinh phí của Ủy ban Dân tộc.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra sát hạch công chức không qua thi tuyển loại D (ngạch nhân viên) năm 2016. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh nội dung công việc cần thiết, bản kế hoạch có thể được điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 625/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 625/QĐ-UBDT

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330023