• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Quyết định 6256/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội

Tải về Quyết định 6256/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6256/-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của liên Bộ: Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND Thành phố về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội;

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội tại Tờ trình số 04/TTr-QBTĐB ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội, như sau:

1. Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó Chủ tịch Hội đồng thay thế ông Nguyễn Xuân Tân.

2. Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng thay thế ông Nguyễn Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Tài Chính.

3. Ông Vũ Trung Thành - Phó Trưởng Phòng Quản lý Giao thông đô thị Sở Tài chính tham gia y viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 2: Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định: số 1175/QĐ-UBND ngày 27/02/2014; s 3737/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 và s 4805/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Giám đc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để b
áo cáo
- Thường trực Thành ủy; để b
áo cáo
- Thường trực HĐNDTP; để b
áo cáo
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Các Ban HĐNDTP;
- VPUBTP: Các đ/c PCVP, KT, TKBT,
ĐT(Chiến, Đát);
- Lưu: VT, ĐT(Hi)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6256/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6256/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330211