• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6262/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Quyết định 6262/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6262/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT CỤM CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI VÀ CƠ SỞ 2 CỦA CÁC BỆNH VIỆN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN VÀ BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: xã Bình Phú và xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 15/6/2012 của UBND Thành phố, cấp cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh để nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Văn Minh tại xã Bình Phú và xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cơ sở 2 (giai đoạn I);

Căn cứ Bản đồ ranh giới lập quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội lập tháng 7/2013, được Sở Y tế Hà Nội và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh thống nhất;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 2950/TTr-QHKT(P5+P7) ngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500, với các nội dung:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

Địa điểm: xã Bình Phú và xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ:

a) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển Hệ thống y tế Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu, xây dựng các tổ hợp công trình y tế phục vụ nhân dân Thủ đô.

- Dãn cơ sở y tế thành phố ra vùng ven nhằm giảm tập trung dân cư nội đô.

b) Nhiệm vụ:

- Quy hoạch xây dựng cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội là trung tâm khám chữa bnh có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, bền vững, cht lượng, công nghệ kỹ thuật cao và chuyên sâu, thân thiện môi trường tại vùng phía Tây Hà Nội, phù hợp với định hướng phát trin kinh tế - xã hội của Thành phố; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và công tác nghiên cứu y học ngày một phát triển; tăng hiệu quả sử dụng đt.

- Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội theo quy hoạch được duyệt.

- Lập Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Phân kỳ đầu tư để thực hiện.

3. V trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu:

a) Vị trí:

Khu đất Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội nm trong ranh giới nghiên cứu đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Văn Minh tại xã Bình Phú và Phùng Xá, huyện Thạch Tht, Hà Nội và thuộc ranh giới quy hoạch thị trấn sinh thái Quốc Oai.

b) Ranh giới:

- Phía Đông Bắc giáp trục kinh tế Bắc Nam.

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch khu vực.

- Các phía còn lại giáp đường quy hoạch trong Khu đô thị Văn Minh.

c) Quy mô:

Diện tích khoảng 10,18ha. Trong đó:

- Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: dự kiến 500 giường, diện tích khoảng 4 - 4,5ha.

- Cơ sở 2 Bệnh viện Tim Hà Nội: dự kiến khoảng 300 giường, diện tích khoảng 2,8ha.

- Bệnh viện Mắt Hà Nội: dự kiến khoảng 200 giường, diện tích khoảng 2,0ha.

- Cây xanh hạ tầng khác: dự kiến khoảng 0,7 - 1,2ha.

(Quy mô diện tích, ranh giới nghiên cứu cụ thể của khu đất và của tng bệnh viện sẽ được xác định trong quá trình nghiên cứu đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo nhu cu sử dụng theo quy mô của từng bệnh viện).

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai, Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các quy định pháp luật có liên quan và được xem xét xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết.

5. Nội dung, yêu cầu thiết kế quy hoạch:

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng; Điều tra xã hội học (dân cư, xã hội, lao động, tình hình địa hình, địa chất, thủy văn, sdụng nhà đt, quản lý dân cư có liên quan đến khu vực), hiện trạng các công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đô thị, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa, quđất xây dựng và các yếu tố khống chế (nếu có). Đánh giá những thuận lợi, ưu thế phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực đxác định giải pháp quy hoạch phù hợp.

- Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, phù hp với quy mô công trình và các điều kiện khng chế tại khu vực; thuận tiện cho việc phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng. Đề xuất các chỉ tiêu sử dụng đất tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy định của Nhà nước và Thành phố về xây dựng công trình bệnh viện. Hướng chính của từng bệnh viện đảm bảo tối ưu về đi nội và đối ngoại, tận dụng tối đa lợi thế của vi khí hậu, đảm bảo tiến độ xây dựng các tuyến đường xung quanh phù hp tiến độ xây dựng và sử dụng công trình (trường hợp các tuyến đường quy hoạch không đáp ứng tiến độ xây dựng bệnh viện có thđề xuất xây dựng đường để giải quyết nhu cầu trước mắt về giao thông của bệnh viện). Đa dạng hóa các hướng tiếp cận để phù hợp với tính đặc thù từng bệnh viện, đng thời thuận tiện cho quá trình vận hành và đảm bảo an ninh bằng công nghệ kỹ thuật cao.

- Tổ chức không gian trên cơ sở định hướng các chức năng sử dụng của các bệnh viện đu hướng vào nội khu nhằm phân luồng các hoạt động và hạn chế ti đa ảnh hưởng của các bệnh viện đi với khu lân cận. Bố cục quy hoạch kiến trúc phù hợp tính chất, chức năng công trình; đảm bảo sự thông thoáng và điều kiện vi khí hậu khu vực.

- Đề xuất các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch chi tiết và nguồn lực thực hiện.

- Xây dựng Quy định quản lý theo đán quy hoạch chi tiết, làm cơ s pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Các chỉ tiêu môi trường, không khí, tiếng ồn, nước và cht thải y tế, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, khoảng cách ly, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật... được tính toán phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chun thiết kế chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch phải đảm bảo khớp nối giao thông, hạ tng kỹ thuật với khu vực. Cụ th:

+ Giao thông: Xác định quỹ đất xây dựng giao thông và bãi đỗ xe trên cơ sở dây chuyền khám chữa bệnh của từng bệnh viện; xác định chỉ giới đường đỏ, mặt ct ngang đường và tổ chức mạng lưới đường giao thông hợp lý, an toàn. Xác định vị trí, quy mô bãi đxe và hệ thống công trình ngầm; có thể tổ chức bãi đỗ xe ngầm hoặc nhiều tầng. Không xây dng gara ô tô dưới các khối nhà của bệnh viện.

+ Cấp nước: Xác định nhu cầu và nguồn nước, vị trí trạm bơm, bchứa, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông skỹ thuật cn thiết.

+ Cấp điện: Xác định nhu cầu cấp điện, nguồn cung cấp điện, vị trí các trạm điện phân phối, mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và hệ thng điện chiếu sáng được bố trí hợp lý, đảm bảo chức năng sử dụng.

+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Xác định nhu cu, khu x lý cht thải y tế, trạm xử lý nước thải, mạng lưới thoát nước thải riêng, đim xả phù hợp quy hoạch của khu vực.

+ San nền thoát nước mưa: Xác định mạng lưới thoát nước riêng của nưc mưa và nước thải, cao độ san nền, điểm xả phù hợp hướng thoát nước của khu vực.

+ Môi trường: Đánh giá tác động môi trường và đề xut biện pháp đgiảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực.

6. Nội dung, thành phần hồ sơ:

Nội dung và thành phần hồ sơ quy hoạch được thực hiện theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư s 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 ca B Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị (chi tiết tại Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 ca các Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận gửi kèm theo).

4. Tiến độ thực hiện:

Thời gian hoàn thành: Không quá 06 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, không kể thời gian trình thẩm định và phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Sở Y tế Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành ph; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; Chủ tịch UBND các xã: Bình Phú, Phùng Xá; Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND TP: Nguyn Văn Khôi, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUB: PVP Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Chí Công, Đỗ Đình Hồng; Các Phòng: TH, VX, QXG, Xdo;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Thế Thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6262/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6262/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210568