• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 627/QĐ-UBDT về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 627/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-UBDT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBDT ngày 10/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Xây dựng Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 cho Học viện Dân tộc theo Biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Quyền Giám đc Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc NN tp Hà Nội (gửi qua đ/v sử dụng ngân sách);
- Các Thứ trư
ng, PCN UBDT;
- Học viện Dân tộc (5);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (05).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số
627/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Địa điểm xây dựng

Địa điểm m tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)

Chđầu tư

Mã s dán đầu tư

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công và hoàn thành

Quyết định đầu tư dự án (*)

Kế hoạch vn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Vốn đã thanh toán từ khi công đến hết kế hoạch năm trước

Kế hoạch vn đầu tư năm 2016

Ghi chú

S, ngày, tháng, năm

Tổng mức vn đầu tư

 

Tng số

Trong đó: phn vn NSNN

Tổng s

Trong đó:

 

Thu hồi vốn đã ứng trước

Tr n XDCB

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vn thực hiện d án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn trong nước

Hà Nội

KBNN tp Hà Nội

Học viện Dân tộc

7591257

490-502

Diện tích 18ha

2016-2020

 

215.000.000

215.000.000

215.000.000

 

28.000

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 627/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 627/QĐ-UBDT

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330024