• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020

Tải về Quyết định 627/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 530/SKHĐT-DNTT ngày 07 tháng 3 năm 2018 về việc đề xuất bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và tầm nhìn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bDanh mục dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành; định kỳ tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 không trái với nội dung Quyết định này vẫn gi nguyên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các BQL: KKT, CN t
nh; KVPTĐT tnh;
- VP: Lãnh đạo VP và các CV;
- CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, XT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  GIAI ĐOẠN 2017 - 2018 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu

Quy mô dự án

Điều kiện năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án

Hình thức đầu tư

I

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA (GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, MÔI TRƯNG)

1

Trường mầm non

Khu đất ký hiệu CC5 thuộc khu A - Khu đô thị An Vân Dương

Đầu tư xây dựng Trường mầm non và tiểu học chất lượng cao

Khoảng 6.934 m2

Đáp ứng các điều kiện về đầu tư lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có trên 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

 

2

Thành phố giáo dục quốc tế

Khu E - Khu đô thị An Vân Dương

Xây dựng tổ hợp đầy đủ các thiết chế giáo dục từ mầm non đến sau đại học và hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu giáo dục chất lượng cao.

Khoảng 40ha

3

Trung tâm đào tạo thời trang

Khu đất trường Nguyễn Văn Trỗi (cũ) và phần diện tích ven sông tại phường Thủy Biều, thành phố Huế.

Đầu tư một cơ sở đào tạo ngoài công lập ở bậc giáo dục nghề nghiệp trong ngành thời trang

Khoảng 2,1 ha

II

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

4

Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Vùng Chòi, phường Hương An, thị xã Hương Trà

Xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn vệ sinh; có dây chuyền giết mổ hiện đại.

Khoảng 5 ha

Đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Luật Đầu tư và các điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có trên 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

III

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DỊCH VỤ

5

Tổ hợp khách sạn cao cấp - dịch vụ thương mại - trung tâm hội nghị hội thảo quốc tế.

07-09-11 Tôn Đức Thắng (gồm Sở Tư Pháp, Sở KH&ĐT, Thanh Tra tỉnh, Tòa án tỉnh và khu vực bao quanh bởi các trục đường Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai), thành phố Huế

Hình thành tổ hợp khách sạn cao cấp - dịch vụ thương mại - trung tâm hội nghị hội thảo quốc tế.

Khoảng 6,8 ha

Đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Luật Đầu tư và các điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất hoặc đấu giá quyền thuê đất, tài sản trên đất theo quy định.

 

6

Tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại.

26 - 28 Lê Lợi (Sở Y tế, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh,...), thành phố Huế

Tổ chức kêu gọi đầu tư để hình thành khu tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại.

Khoảng 0,62 ha

7

Tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại

22 - 24 Lê Lợi (Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, Trung tâm PTQĐ tỉnh...), thành phố Huế

Tổ chức kêu gọi đầu tư để hình thành khu tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại.

Khoảng 0,48 ha

8

Khu dịch vụ thương mại

02 Nguyễn Trường Tộ - 35, 37 Nguyễn Huệ (Sở Xây dựng, Sở Du lịch cũ, Ban Quản lý KKT - KCN tỉnh) thành phố Huế

Hình thành thiết chế du lịch - dịch vụ - thương mại phục vụ khách du lịch và người dân địa phương

Khoảng 0,52 ha

9

Khu dịch vụ bến thuyền du lịch và ẩm thực

243 Nguyễn Sinh Cung (nhà máy bia HUDA cũ), thành phố Huế

Hình thành Khu dịch vụ bến thuyền du lịch và ẩm thực gồm các chức năng: Bến neo đậu tập trung cho tàu, thuyền du lịch; Trung tâm dịch vụ hậu cần cho tàu, thuyền du lịch Khu dịch vụ ẩm thực.

Khoảng 1,2 ha

Đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Luật Đầu tư và các điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất hoặc đấu giá quyền thuê đất, tài sản trên đất theo quy định.

 

10

Khu du lịch kết hợp thương mại dịch vụ

Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Hình thành thiết chế du lịch - dịch vụ - thương mại phục vụ khách du lịch và người dân địa phương

Khoảng 19 ha

11

Bảo tàng ẩm thực Việt Nam

Phường Xuân Phú, thành phố Huế

Xây dựng bảo tàng văn hóa ẩm thực Việt Nam từng bước hình thành thương hiệu du lịch ẩn thực, định hướng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành "Kinh đô ẩm thực" của Việt Nam

Khoảng 0,7 ha

 

- Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).
...
DANH SÁCH 1. DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2018 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2018
- Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).
...
DANH SÁCH 1. DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2018 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 627/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 627/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378741