• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Vật tư nông nghiệp

 

Quyết định 6281/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Điều 2 Quyết định 2582/QĐ-UBND về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6281/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6281/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2582/QĐ-UBND NGÀY /6/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghcủa Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tại Tờ trình số 273/TT- SNN ngày 30/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 5/6/2015 của UBND Thành phố về Phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội, như sau:

“...2. Cấp quận, huyện, thị xã: Cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh do UBND quận, huyện, thị xã cấp và cơ sở sản xuất không có đăng ký kinh doanh đóng trên địa bàn: do Phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã quản lý và là đầu mối tham mưu, tổng hp.”

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công thương, Thông tin Truyền thông, Công an thành ph; Chủ tịch UBND quận, huyn, thị xã; Th trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT
;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đài PTTH HN, B
áo HN mi, KTĐT;
- CVP/PCVP NN Sơn;
- TH, NNNT, CT,
VX, KT;
- Lưu: VT, NNNT (Ngân)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6281/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 19/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6281/QĐ-UBND

2.226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296057