• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 63/2014/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 63/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật ngày 03/12/2004;

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 696/SKH-ĐKKD ngày 16/9/2014, kèm theo Báo cáo thẩm định số 980/BC-STP ngày 15/9/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh; cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

a) Đối tượng điều chỉnh: Quyết định này áp dụng đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phương thức hỗ trợ:

a) Về hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Khi đến đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách và các thông tin có liên quan của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng và chi phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo (nếu trùng vào ngày nghỉ thì gửi vào ngày làm việc tiếp theo); Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn trả cho các đơn vị có liên quan trước ngày 10 cùng tháng.

b) Về hỗ trợ 100% phí khắc dấu doanh nghiệp:

Khi đến đăng ký khắc dấu doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức không phải nộp lệ phí khắc dấu.

Công an tỉnh tổng hợp danh sách và các thông tin có liên quan của các doanh nghiệp thành lập mới đăng ký khắc dấu trong tháng và chi phí hỗ trợ (bao gồm cả các doanh nghiệp thành lập mới do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh) gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo (nếu trùng vào ngày nghỉ thì gửi vào ngày làm việc tiếp theo); Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thông qua tài khoản của Công an tỉnh để hoàn trả cho các đơn vị có liên quan trước ngày 10 cùng tháng (chi phí hỗ trợ được cấp qua tài khoản của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khắc dấu).

c) Về hỗ trợ kinh phí thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp (2.000.000 đồng/doanh nghiệp), biển hiệu cho các doanh nghiệp (500.000 đồng/doanh nghiệp):

Sau khi đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Tài chính. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- 01 Giấy đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (bản chính): Ghi rõ số tài khoản và nơi mở tài khoản.

- Các hóa đơn, chứng từ liên quan (bản photo có chứng thực).

Hàng quý, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp, biểu hiệu cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua tài khoản của các doanh nghiệp.

d) Về hỗ trợ thuế môn bài: Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ) hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Cục Thuế tỉnh tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các doanh nghiệp được hỗ trợ gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Chi cục Thuế cấp huyện tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các hộ kinh doanh gửi UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

e) Về hỗ trợ lệ phí đăng ký (100%), biển hiệu (200.000 đồng/hộ kinh doanh) cho các hộ kinh doanh:

Khi đến đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân không phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh và được hỗ trợ chi phí làm biển hiệu.

Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ và hoàn trả cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

g) Về hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu cho doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mới thông qua hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng; Trong 02 năm đầu sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và đi vào hoạt động, có phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nếu có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu tối đa không quá 15.000.000 đồng, thông qua hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng.

- Khi vay vốn lần đầu doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ tới các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn tỉnh để được hỗ trợ lãi suất theo quy định. Hồ sơ đề nghị gồm: Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn.

- Khi thu lãi tiền vay của doanh nghiệp, các Tổ chức tín dụng thu toàn bộ lãi vay theo hợp đồng tín dụng và lập Giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tương ứng với số tiền lãi được hỗ trợ (mỗi lần thu lãi của khách hàng, tính mức hỗ trợ bằng 100% mức lãi suất vay vốn ghi trong hợp đồng tín dụng cho đến khi tổng mức hỗ trợ đạt 15.000.000 đồng). Giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất được lập từng lần ngay khi doanh nghiệp trả lãi, có xác nhận của doanh nghiệp và Tổ chức tín dụng; được lập thành 02 bản, 01 bản lưu hồ sơ tín dụng, 01 bản gửi cho khách hàng.

- Định kỳ 06 tháng hoặc khi kết thúc hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thành lập mới (khi số tiền lãi hỗ trợ đạt 15.000.000 đồng hoặc khi có thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động), Tổ chức tín dụng lập bảng kê số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất (cho 01 hoặc một số doanh nghiệp tùy theo thỏa thuận giữa Tổ chức tín dụng và doanh nghiệp) có xác nhận của Ngân hàng Nhà nước tỉnh gửi Sở Tài chính. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ cho các Tổ chức tín dụng. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được ngân sách cấp nguồn hỗ trợ lãi suất Tổ chức tín dụng chuyển trả cho doanh nghiệp số tiền lãi được hỗ trợ.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh đến các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khi đến đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương trong việc thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.

b) Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp nhằm khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cá nhân, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

c) Hàng tháng tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp.

d) Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí phần mềm kế toán doanh nghiệp, biển hiệu cho các doanh nghiệp.

3. Công an tỉnh:

Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp về lệ phí khắc dấu đối với các doanh nghiệp thành lập mới.

4. Cục Thuế tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong công tác kê khai thuế và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế.

b) Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp về thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới gắn với dự án đầu tư do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp.

b) Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về biển hiệu, phần mềm kế toán của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới gắn với dự án đầu tư do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp gửi Sở Tài chính để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách này đến với người dân; vận động các cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Rà soát, kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, có giải pháp, chính sách hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình thành lập mới doanh nghiệp để tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn.

b) Bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

c) Tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh, doanh nghiệp như: Đất đai, an ninh trật tự... theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập hoạt động trên địa bàn.

e) Phấn đấu đến hết năm 2016 cơ bản hoàn thành việc đăng ký hộ kinh doanh đối với các hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định theo kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát hộ kinh doanh.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

a) Chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tín dụng thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất, các mẫu giấy tờ cần thiết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại Quyết định này của các Tổ chức tín dụng khi có yêu cầu.

c) Xác nhận bảng kê số tiền lãi được hỗ trợ cho các Tổ chức tín dụng để các Tổ chức tín dụng gửi Sở Tài chính đề nghị cấp nguồn hỗ trợ lãi suất.

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, hàng tháng tổng hợp kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thành lập mới báo cáo UBND tỉnh.

8. Các tổ chức tín dụng

a) Cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mới có phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả.

b) Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp thành lập mới gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

c) Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thành lập mới, kịp thời chuyển trả kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

9. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

a) Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết và vận động các cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ hoặc hộ kinh doanh do phụ nữ đứng chủ.

b) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp, tuyên truyn phổ biến chính sách, pháp luật về kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

10. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp.

b) Hàng năm phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp.

11. Trách nhiệm của hộ kinh doanh, doanh nghiệp: Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật và sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội: Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng để các địa phương, đơn vị, cá nhân, hộ kinh doanh biết tổ chức thực hiện có hiệu quả.

13. Các cơ quan liên quan khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTr. Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Các Phó VP.UBND tỉnh;
- Các Phòng Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, CN1;
Gửi: + Bản giấy: TP không nhận được ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 2 như sau:

“5. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp.”

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
6. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 2.

Xem nội dung VB
Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
5. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 2 như sau:

“d) Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí phần mềm kế toán, biển hiệu và chi phí khắc con dấu cho các doanh nghiệp.”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“d) Về hỗ trợ thuế môn bài:

- Đối với doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Cục Thuế tỉnh tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các doanh nghiệp được hỗ trợ, gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với hộ kinh doanh: Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Chi cục Thuế cấp huyện tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các hộ kinh doanh gửi UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.”

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“c) Về hỗ trợ kinh phí thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp (2.000.000 đồng/doanh nghiệp), biển hiệu (500.000 đồng/doanh nghiệp) và hỗ trợ 100% chi phí khắc 01 con dấu doanh nghiệp:

Sau đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Tài chính. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- 01 Giấy đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (bản chính): Ghi rõ số tài khoản và nơi mở tài khoản.

- Thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (trường hợp có hỗ trợ chi phí khắc dấu).

- Các hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu, trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực.

Hàng quý, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp, biển hiệu và chi phí khắc con dấu cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua tài khoản của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:
...
2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 1.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“a) Về hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Khi đến đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Giấy biên nhận hồ sơ (được in từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, có mã vạch) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã được đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong tháng, gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn trả cho các đơn vị có liên quan trước ngày 10 cùng tháng.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 01/08/2018)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 63/2014/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250444