Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung danh mục đầu tư cơ sở sản xuất gạch vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch công nghiệp phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 56/SXD-KT&VLXD ngày 17 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục đầu tư cơ sở sản xuất gạch vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, như sau:

TT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG SUẤT

(Triệu viên/năm)

1

Nhà máy gạch Tuynel Ninh Giang (hộ cá thể Nguyễn Trọng Đông)

Thôn Tân Thịnh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng

20

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Yên Dũng và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KTN;
+ Lưu: VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 63/QĐ-UBND , Quyet dinh 63/QD-UBND , Quyết định 63 , Quyết định 63 , Quyet dinh 63 2013 , Quyet dinh 63 2013

46