• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành còn hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

Tải về Quyết định 631/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 40/TTr- STP ngày 31/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013, gồm 421 văn bản; trong đó: 118 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 249 Quyết định và 54 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT

Năm 1982

1

Nghị quyết

Khóa IX, kỳ họp thứ 3

16/7/1982

Về việc thành lập quỹ kinh tế mới địa phương

16/7/1982

 

Năm 1984

2

Nghị quyết

Kỳ họp thứ 8

26/4/1984

Về việc điều chỉnh lại mức đóng góp của nhân dân vào quỹ xây dựng kinh tế mới cho thích hợp với tình hình giá cả

26/4/1984

 

Năm 1996

3

Nghị quyết

66/NQ-HĐND

31/7/1996

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

31/7/1996

 

Năm 1997

4

Nghị quyết

Kỳ họp bất thường khóa 12

8/11/1997

Nhiệm vụ ổn định tình hình chính trị và trật tự xã hội trong tỉnh

8/11/1997

 

5

Nghị quyết

10/NQ-HĐND

25/7/1998

Phê chuẩn mức sinh hoạt phí hàng tháng của Phó Chủ tịch UBMTTQ và phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn

25/7/1998

 

6

Nghị quyết

13/NQ-HĐND

26/7/2000

Phê duyệt mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi, tiền xây dựng các trường học thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân tỉnh Thái Bình

26/7/2000

 

Năm 2001

7

Nghị quyết

19/2001/NQ-HĐND

11/1/2001

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2001

11/1/2001

 

8

Nghị quyết

12/NQ-HĐND

28/01/2001

Phê duyệt mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/01/2001

 

9

Nghị quyết

16/NQ-HĐND

26/7/2001

Phê chuẩn mức phụ cấp hàng tháng của công an viên xã, phường, thị trấn

26/7/2001

 

Năm 2002

10

Nghị quyết

28/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2002

18/01/2002

 

11

Nghị quyết

31/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình tổ chức xóm sang mô hình tổ chức thôn, làng

18/01/2002

 

12

Nghị quyết

33/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Mức thu học phí ở các trường Trung học cơ sở và THPT bán công

18/01/2002

 

13

Nghị quyết

35/2002/NQ-HĐND

16/7/2002

Về việc đề nghị nâng cấp thị xã Thái Bình từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

16/7/2002

 

Năm 2003

14

Nghị quyết

02/2003/NQ-HĐND

11/1/2003

Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2003

11/1/2003

 

15

Nghị quyết

03/2003/NQ-HĐND

11/1/2003

Về mức thu các loại phí

11/1/2003

 

16

Nghị quyết

04/2003/NQ-HĐND

11/1/2003

Về huy động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng địa phương

11/1/2003

 

17

Nghị quyết

06/2003/NQ-HĐND

10/1/2003

Về quy định mức phụ cấp cho phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn

10/1/2003

 

18

Nghị quyết

09/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2002

30/7/2003

 

19

Nghị quyết

10/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

30/7/2003

 

20

Nghị quyết

11/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về tổ chức thu phí, phân chia nguồn thu, công tác quản lý và tỷ lệ trích để trích cho việc tổ chức thu phí

30/7/2003

 

21

Nghị quyết

12/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về kinh phí chi cho công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

30/7/2003

 

22

Nghị quyết

13/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về việc phê duyệt Đề án cơ sở thực trạng và giải pháp đặt tên đường, phố, các công trình văn hóa thị xã Thái Bình

30/7/2003

 

23

Nghị quyết

14/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

30/7/2003

 

24

Nghị quyết

15/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về việc quy định định hướng nội dung và quản lý nhà nước về hương ước, quy ước

30/7/2003

 

25

Nghị quyết

17/2003/NQ-HĐND

31/12/2003

Về phê duyệt dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004

31/12/2003

 

26

Nghị quyết

19/2003/NQ-HĐND

31/12/2003

Về xóa nợ cho các đơn vị dự trữ tài chính tỉnh đã giải thể, nợ lâu ngày không có khả năng thanh toán

31/12/2003

 

Năm 2004

27

Nghị quyết

07/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc thành lập thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ

30/7/2004

 

28

Nghị quyết

08/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc thành lập thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng Hà

30/7/2004

 

29

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị An Hòa

30/7/2004

 

30

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình

30/7/2004

 

31

Nghị quyết

14/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2003

30/7/2004

 

32

Nghị quyết

15/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

20/7/2004

 

33

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về huy động nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo

30/7/2004

 

34

Nghị quyết

18/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005

29/12/2004

 

35

Nghị quyết

22/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

29/12/2004

 

36

Nghị quyết

24/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuôn UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh

29/12/2004

 

37

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc thông qua đề nghị chia xã Bình Lăng huyện Hưng Hà

29/12/2004

 

38

Nghị quyết

28/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

29/12/2004

 

39

Nghị quyết

29/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố

29/12/2004

 

40

Nghị quyết

30/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Cao Thị Kim Cúc

29/12/2004

 

Năm 2005

41

Nghị quyết

39/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc chuyển nhiệm vụ chi trả chế độ đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

18/4/2005

 

42

Nghị quyết

40/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó Công an xã, công an xã, thị trấn

18/4/2005

 

43

Nghị quyết

47/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006

15/12/2005

 

44

Nghị quyết

48/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc điều chỉnh giá vé qua phà Hiệp và phà Tịnh Xuyên

15/12/2005

 

45

Nghị quyết

50/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết

15/12/2005

 

Năm 2006

46

Nghị quyết

70/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về việc mức thu phí và lệ phí

12/12/2006

 

Năm 2008

47

Nghị quyết

114/2008/NQ-HĐND

24/7/2008

Về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước do địa phương quản lý

24/7/2008

 

48

Nghị quyết

121/2008/NQ-HĐND

24/7/2008

Về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

5/8/2008

 

49

Nghị quyết

140/2008/NQ-HĐND

17/12/2008

Về việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ để lại cho đơn vị thu

17/12/2008

 

50

Nghị quyết

141/2008/NQ-HĐND

17/12/2008

Về việc điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế tài nguyên giữa các cấp ngân sách

17/12/2008

 

51

Nghị quyết

143/2008/NQ-HĐND

17/12/2008

Về việc quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Bình

17/12/2008

 

Năm 2009

52

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND

9/7/2009

Về việc phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020

9/7/2009

 

53

Nghị quyết

36/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào

10/12/2009

 

Năm 2010

54

Nghị quyết

39/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020

16/7/2010

 

55

Nghị quyết

40/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình

16/7/2010

 

56

Nghị quyết

41/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

26/7/2010

 

57

Nghị quyết

42/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc bổ sung bệnh viện đa khoa từ 700-1000 giường bệnh và điều chỉnh quy hoạch địa điểm một số đơn vị y tế trong quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Thái Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

16/7/2010

 

58

Nghị quyết

44/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2011

16/7/2010

 

59

Nghị quyết

45/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc bổ sung và phân bổ kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2010

16/7/2010

 

60

Nghị quyết

46/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

16/7/2010

 

61

Nghị quyết

47/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc tăng cường, củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2015

16/7/2010

 

62

Nghị quyết

48/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

16/7/2010

 

63

Nghị quyết

52/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-PC ngày 22/10/2009 của Chính phủ

16/7/2010

 

64

Nghị quyết

61/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015

10/12/2010

 

65

Nghị quyết

63/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

10/12/2010

 

66

Nghị quyết

64/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011.

10/12/2010

 

67

Nghị quyết

65/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011.

10/12/2010

 

68

Nghị quyết

67/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2011

10/12/2010

 

69

Nghị quyết

68/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc gia hạn khoản vay từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

10/12/2010

 

70

Nghị quyết

69/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ chi phí tổ chức hội nghị.

10/12/2010

 

71

Nghị quyết

70/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc bổ sung và điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị thu một số loại lệ phí

10/12/2010

 

72

Nghị quyết

71/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi phí thường xuyên NSNN năm 2011 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương.

10/12/2010

 

73

Nghị quyết

72/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt Đề án dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới

10/12/2010

 

74

Nghị quyết

73/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập

10/12/2010

 

Năm 2011

75

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

20/7/2011

 

76

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu phí một số loại phí

1/1/2012

 

77

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất ngao giống sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015

14/12/2011

 

78

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012

14/12/2011

 

79

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

14/12/2011

 

80

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

14/12/2011

 

81

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

14/12/2011

 

82

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về cơ chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn giai đoạn 2011-2015

14/12/2011

 

83

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020

14/12/2011

 

84

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc gia hạn khoản vay từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh

14/12/2011

 

85

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; chuyển nhiệm chi ngân sách hỗ trợ cho các trường mầm non từ ngân sách cấp xã về nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện

14/12/2011

 

86

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

14/12/2011

 

87

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

1/1/2012

 

88

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc quy định cơ cấu, tổ chức, chế độ chính sách đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

14/12/2011

 

89

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động và chế độ phụ cấp đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã...

14/12/2011

 

Năm 2012

90

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/7/2012

 

91

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2020

12/7/2012

 

92

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015

12/7/2012

 

93

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc điều chỉnh mực thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

12/7/2012

 

94

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc phê duyệt định mức phân bổ ngân sách nhà nước chi đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thái Bình.

12/7/2012

 

95

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/7/2012

 

96

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc phê duyệt chế độ chính sách tạm thời đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế

12/7/2012

 

97

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

12/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông

12/7/2012

 

98

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về mục tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

12/12/2012

 

99

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

12/12/2012

 

100

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013.

12/12/2012

 

101

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương quản lý; vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

12/12/2012

 

102

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

12/12/2012

 

Năm 2013

103

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

10/8/2013

 

104

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013

10/8/2013

 

105

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình

10/8/2013

 

106

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Về việc phê duyệt chủ trương xây dựng, thực hiện dự án nắn tuyến đê số 08 từ K26 + 700 đến K32+ 700 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình

10/8/2013

 

107

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết Sông Hồng, Sông Luộc và Sông Hóa tỉnh Thái Bình

10/8/2013

 

108

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014

13/12/2013

 

109

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014

13/12/2013

 

110

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014.

23/12/2013

 

111

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.

23/12/2013

 

112

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

23/12/2013

 

113

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh

23/12/2013

 

114

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2014-2015

23/12/2013

 

115

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập

23/12/2013

 

116

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc huy động từ quỹ dự trữ tài chính

23/12/2013

 

117

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

1/1/2014

 

118

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016

23/12/2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1991

1

Quyết định

241/QĐ-UBND

24/7/1991

Ban hành quy định về thống nhất quản lý việc đóng, mở cống dưới đê trong mùa mưa lũ, bão hàng năm

24/7/1991

 

Năm 1993

2

Quyết định

92/QĐ-UBND

23/2/1993

Về việc chuyển bộ phận làm công tác Bảo vệ thực vật các huyện về trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/2/1993

 

3

Quyết định

673/QĐ-UBND

11/3/1993

Quy định bổ sung bề rộng mặt đường và lưu không các công trình thủy lợi

11/3/1999

 

4

Quyết định

289/QĐ-UBND

8/5/1993

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8/5/1993

 

5

Quyết định

373/QĐ-UBND

14/6/1993

Quy định quản lý vốn thủy lợi phí

14/6/1993

 

Năm 1995

6

Quyết định

397/QĐ-UBND

25/8/1995

Quy định quản lý sửa chữa đường giao thông nông thôn

25/8/1995

 

7

Quyết định

403/QĐ-UBND

28/9/1995

Quy định về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

28/9/1995

 

8

Quyết định

631/QĐ-UBND

26/12/1995

Phê duyệt quy chế hoạt động của hội đồng liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh

26/12/1995

 

Năm 1996

9

Quyết định

95/QĐ-UBND

14/3/1996

Quy định về bề rộng đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14/3/1996

 

10

Quyết định

171a/QĐ-UBND

10/5/1996

Về việc đổi tên Ban Quản lý thị trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình

25/5/1996

 

Năm 1997

11

Quyết định

12/QĐ-UBND

11/1/1997

Quy định phân cấp quản lý đường bộ trong tỉnh

11/1/1997

 

Năm 1999

12

Quyết định

292/QĐ-UBND

1/3/1999

Quy định về quản lý và sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

1/3/1999

 

13

Quyết định

551/1999/QĐ-UBND

15/4/1999

Về việc chuyển bộ phận làm công tác thú y các huyện, thị xã về trực thuộc chi cục thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/4/1999

 

14

Quyết định

916/QĐ-UBND

14/7/1999

Quy định về tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường, thị trấn

14/7/1999

 

15

Quyết định

1042/QĐ-UBND

9/8/1999

Thành lập trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn Quỳnh Phụ

9/8/1999

 

16

Quyết định

1086/QĐ-UBND

20/8/1999

Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, thị trấn

20/8/1999

 

17

Quyết định

1257/QĐ-UBND

28/9/1999

Thành lập các trạm kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông trong tỉnh

28/9/1999

 

Năm 2000

18

Quyết định

251/QĐ-UBND

14/4/2000

Quy định mức giá thuế đất nuôi trồng thủy sản

14/4/2000

 

19

Quyết định

505/QĐ-UBND

14/6/2000

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

14/6/2000

 

20

Quyết định

1622/2000/QĐ-UBND

20/9/2000

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại và du lịch Thái Bình

5/10/2000

 

21

Quyết định

1169/2000/QĐ-UBND

23/10/2000

Về việc quy định một số chế độ, chính sách tạm thời đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thái Bình

1/11/2000

 

Năm 2001

22

Quyết định

290/2001/QĐ-UBND

24/4/2001

Ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

24/4/2001

 

23

Quyết định

579/2001/QĐ-UBND

13/7/2001

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

13/7/2001

 

24

Quyết định

586/2001/QĐ-UBND

1/8/2001

Đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1/8/2001

 

25

Quyết định

657/2001/QĐ-UBND

4/9/2001

Quy định tạm thời việc sử dụng quỹ, kết dư hàng năm bảo hiểm y tế học sinh

4/9/2001

 

26

Quyết định

673/2001/QĐ-UBND

20/9/2001

Quyết định trang bị điện thoại di động cho các lãnh đạo cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị

20/9/2001

 

27

Quyết định

689/2001/QĐ-UBND

16/10/2001

Ban hành quy chế quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp và quản lý doanh nghiệp nhà nước

16/10/2001

 

28

Quyết định

694/2001/QĐ-UBND

25/10/2001

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh

25/10/2001

 

29

Quyết định

701/2001/QĐ-UBND

25/10/2001

Hủy bỏ hiệu lực thi hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/10/2001

 

30

Quyết định

706/2001/QĐ-UBND

12/11/2001

Ban hành quy chế hoạt động của Ban hậu cần địa phương khu vực phòng thủ Thái Bình

12/11/2001

 

31

Quyết định

2080/2001/QĐ-UBND

13/12/2001

Ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn hóa

13/12/2001

 

Năm 2002

32

Quyết định

10/2002/QĐ-UBND

27/2/2002

Chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

27/2/2002

 

33

Quyết định

40/2002/QĐ-UBND

4/6/2002

Ấn định giá sản lượng khai thác và giá tính thuế đối với các cơ sở khai thác thủy sản

4/6/2002

 

34

Quyết định

43/2002/QĐ-UBND

12/6/2002

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên phòng tỉnh Thái Bình

12/6/2002

 

35

Quyết định

60/2002/QĐ-UBND

16/8/2002

Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn

16/9/2002

 

36

Quyết định

73/2002/QĐ-UBND

20/9/2002

Ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng kiên cố kênh mương tỉnh Thái Bình

20/9/2002

 

37

Quyết định

2575/QĐ-UBND

9/10/2002

Giá thu các hoạt động dịch vụ từ bến xe, bến sông

9/10/2002

 

38

Quyết định

81/2002/QĐ-UBND

18/11/2002

Thực hiện chế độ BHXH và BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

18/11/2002

 

39

Quyết định

82/2002/QĐ-UBND

9/12/2002

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002-2010 và định hướng đến 2020

9/12/2002

 

40

Quyết định

84/2002/QĐ-UBND

18/12/2002

Đóng BHXH và BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

18/12/2002

 

41

Quyết định

86/2002/QĐ-UBND

30/12/2002

Cấp giấy phép đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà Khu phố số 1 khu dân cư đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

30/12/2002

 

Năm 2003

42

Quyết định

01/2003/QĐ-UBND

13/01/2003

Về việc ban hành quy định xét tuyển công chức giáo viên mầm non

13/01/2003

 

43

Quyết định

05/2003/QĐ-UBND

22/01/2003

Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2003

22/01/2003

 

44

Quyết định

08/2003/QĐ-UBND

14/02/2003

Ban hành mức thu các loại phí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/02/2003

 

45

Quyết định

104/2003/QĐ-UBND

14/4/2003

Thành lập Trạm khuyến nông thị xã Thái Bình

14/4/2003

 

46

Quyết định

960/QĐ-UBND

23/4/2003

Ban hành điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phúc Khánh

23/4/2003

 

47

Quyết định

968/QĐ-UBND

25/4/2003

Quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra xã, phường

25/4/2003

 

48

Quyết định

1524/QĐ-UBND

13/6/2003

Ban hành đơn giá đường dây điện hạ áp nông thôn

13/6/2003

 

49

Quyết định

303/2003/QĐ-UBND

23/6/2003

Cơ chế hỗ trợ cho các hộ vay vốn dự án tín dụng xóa đói, giảm nghèo Việt Đức

23/6/2003

 

50

Quyết định

308/2003/QĐ-UBND

25/6/2003

Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

25/6/2003

 

51

Quyết định

1737/QĐ-UBND

30/6/2003

Phân luồng giao thông trên địa bàn thị xã Thái Bình

30/6/2003

 

52

Quyết định

319/2003/QĐ-UBND

23/7/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ

23/7/2003

 

53

Quyết định

1990/QĐ-UBND

12/8/3003

Về việc chuyển ban bảo vệ sức khỏe Sở y tế về trực thuộc tỉnh ủy Thái Bình

12/8/2003

 

54

Quyết định

1996/2003/QĐ-UBND

13/8/2003

Về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá bán đấu giá tài sản thuộc vốn đánh bắt xa bờ

13/8/2003

 

55

Quyết định

325/2003/QĐ-UBND

14/8/2003

Ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố

14/8/2003

 

56

Quyết định

326/2003/QĐ-UBND

14/8/2003

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên

14/8/2003

 

57

Quyết định

327/2003/QĐ-UBND

15/8/2003

Về việc ban hành định mức phân ổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

15/8/2003

 

58

Quyết định

328/2003/QĐ-UBND

15/8/2003

Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

15/8/2003

 

59

Quyết định

368/2003/QĐ-UBND

20/8/2003

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quyết định số 08/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/8/2003

 

60

Quyết định

373/2003/QĐ-UBND

24/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV01/2003 rau an toàn - yêu cầu chất lượng

24/9/2003

 

61

Quyết định

376/2003/QĐ-UBND

3/10/2003

Về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Thái Bình

3/10/2003

 

62

Quyết định

377/2003/QĐ-UBND

3/10/2003

Về việc thành lập Trung tâm dạy nghề cho người tàn tật trực thuộc Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư

3/10/2003

 

63

Quyết định

378/2003/QĐ-UBND

6/10/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở y tế Thái Bình

6/10/2003

 

64

Quyết định

379/2003/QĐ-UBND

6/10/2003

Về việc đổi tên Khu điều trị phong Văn Môn thành Bệnh viện Phong - Da liễu Văn môn trực thuộc Sở Y tế Thái Bình

6/10/2003

 

65

Quyết định

381/2003/QĐ-UBND

9/10/2003

Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa

9/10/2003

 

66

Quyết định

391/2003/QĐ-UBND

21/11/2003

Về việc thành lập Hội Luật gia Hưng Hà

21/11/2003

 

67

Quyết định

3336/QĐ-UBND

16/12/2003

Về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV02-2003 tơ vàng thủ công - yêu cầu kỹ thuật

16/12/2003

 

68

Quyết định

392/2003/QĐ-UBND

16/12/2003

Về việc thành lập Hội Y tế cộng đồng tỉnh Thái Bình

16/12/2003

 

69

Quyết định

3346/QĐ-UBND

19/12/2003

Về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp tỉnh

19/12/2003

 

70

Quyết định

393/2003/QĐ-UBND

23/12/2003

Về việc đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành Sở Tài chính

23/12/2003

 

71

Quyết định

395/2003/QĐ-UBND

24/12/2003

Về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ

24/12/2003

 

72

Quyết định

396/2003/QĐ-UBND

26/12/2003

Về việc nâng cấp đoàn chèo Thái Bình thành Nhà hát chèo Thái Bình

26/12/2003

 

73

Quyết định

398/2003/QĐ-UBND

30/12/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố

30/12/2003

 

74

Quyết định

405/2003/QĐ-UBND

31/12/2003

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004

31/12/2003

 

Năm 2004

75

Quyết định

01/2004/QĐ-UBND

7/1/2004

Về việc quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ Thái Bình giai đoạn 2003 đến 2015

7/1/2004

 

76

Quyết định

23/2004/QĐ-UBND

20/02/2004

Về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 về chuyển đổi, thành lập các thôn thuộc xã Trà Giang - Kiến Xương

20/02/2004

 

77

Quyết định

25/2004/QĐ-UBND

25/02/2004

Về việc cấp phép đầu tư dự án xây dựng Khu phố 5 khu đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

25/02/2004

 

78

Quyết định

28/2004/QĐ-UBND

5/3/2004

Về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ

5/3/2004

 

79

Quyết định

30/2004/QĐ-UBND

7/4/2004

Về việc đổi tên thôn Quang Trung thuộc xã Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ

7/4/2004

 

80

Quyết định

35/2004/QĐ-UBND

22/4/2004

Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

22/4/2004

 

81

Quyết định

41/2004/QĐ-UBND

12/5/2004

Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Kỳ Bá - thị xã Thái Bình

12/5/2004

 

82

Quyết định

52/2004/QĐ-UBND

31/5/2004

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phòng, chống ma túy, HIV, AIDS

31/5/2004

 

83

Quyết định

53/2004/QĐ-UBND

31/5/2004

Về chương trình hành động thực Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

31/5/2004

 

84

Quyết định

55/2004/QĐ-UBND

7/6/2004

Về việc phê chuẩn quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

7/6/2004

 

85

Quyết định

62/2004/QĐ-UBND

29/6/2004

Quy định quản lý nhà nước về giá tại Thái Bình

29/6/2004

 

86

Quyết định

63/2004/QĐ-UBND

29/6/2004

Về việc phê duyệt điều lệ CLB Giám đốc các doanh nghiệp

29/6/2004

 

87

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND

16/7/2004

Về việc thành lập thanh tra Sở Nội vụ

16/7/2004

 

88

Quyết định

70/2004/QĐ-UBND

21/7/2004

Về việc công nhận xã Phú Sơn huyện Đông Hưng là đô thị loại V

21/7/2004

 

89

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND

21/7/2004

Về việc công nhận xã An Bài huyện Quỳnh Phụ là đô thị loại V

21/7/2004

 

90

Quyết định

72/2004/QĐ-UBND

22//7/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

22/7/2004

 

91

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND

23/7/2004

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp

1/8/2004

 

92

Quyết định

86/2004/QĐ-UBND

15/9/2004

Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Nam Thịnh - Tiền Hải

15/9/2004

 

93

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND

16/9/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Nhà hát chèo Thái Bình trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình

16/9/2004

 

94

Quyết định

88/2004/QĐ-UBND

20/9/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của chi cục Quản lý thị trường

20/9/2004

 

95

Quyết định

91/2004/QĐ-UBND

27/9/2004

Quy định về quản lý và khai thác di tích lịch sử văn hóa Chùa Keo

27/9/2004

 

96

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND

1/10/2004

Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa

1/10/2004

 

97

Quyết định

96/2004/QĐ-UBND

11/10/2004

Về việc đổi tên Ban quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/10/2004

 

98

Quyết định

101/2004/QĐ-UBND

21/10/2004

Về việc thành lập trung tâm dạy nghề huyện Vũ Thư trực thuộc UBND huyện Vũ Thư

21/10/2004

 

99

Quyết định

102/2004/QĐ-UBND

21/10/2004

Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Quỳnh Phụ trực thuộc UBND huyện Quỳnh Phụ

21/10/2004

 

100

Quyết định

103/2004/QĐ-UBND

27/10/2004

Về việc quy định giá bán nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt dân cư

27/10/2004

 

101

Quyết định

106/2004/QĐ-UBND

1/11/2004

Về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND thành Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình

1/11/2004

 

102

Quyết định

119/2004/QĐ-UBND

22/12/2004

Về việc hợp nhất Ban thanh tra Giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Thanh tra Sở Giao thông vận tải

22/12/2004

 

103

Quyết định

120/2004/QĐ-UBND

22/12/2004

Về việc phê duyệt chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Thái Bình thời kỳ 2005-2015

22/12/2004

 

104

Quyết định

123/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2004

31/12/2004

 

105

Quyết định

124/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về thu phí tham quan di tích Chùa Keo

1/1/2005

 

106

Quyết định

128/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc thực hiện chế độ nhuận bút đối với Báo Thái Bình

31/12/2005

 

Năm 2005

107

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND

5/1/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong dự toán chi ngân sách năm 2005

5/1/2005

 

108

Quyết định

02/2005/QĐ-UBND

10/1/2005

Về việc quy định tạm thời việc chuyển nhiệm vụ chi trả đối với cán bộ y tế cơ sở

10/1/2005

 

109

Quyết định

05/2005/QĐ-UBND

18/01/2005

Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trần Lãm - Thành phố Thái Bình

18/01/2005

 

110

Quyết định

06/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

19/01/2005

 

111

Quyết định

11/2005/QĐ-UBND

24/01/2005

Về việc huy động quỹ dự trữ của tỉnh

24/01/2005

 

112

Quyết định

12/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình

25/01/2005

 

113

Quyết định

15/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc giao và ủy quyền thanh lý máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển, vật tư nguyên vật liệu và phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để gắn kết với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/01/2005

 

114

Quyết định

17/2005/QĐ-UBND

30/01/2005

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005

30/01/2005

 

115

Quyết định

18/2005/QĐ-UBND

4/2/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn số lượng và phụ cấp hoạt động của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố

4/2/2005

 

116

Quyết định

19/2005/QĐ-UBND

17/02/3005

Về việc thành lập ban chuẩn bị dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Thái Bình

17/02/3005

 

117

Quyết định

23/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Thái Bình

11/3/2005

 

118

Quyết định

24/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Về mức phụ cấp hàng tháng cho báo cáo viên cơ sở xã, phường, thị trấn

25/02/2005

 

119

Quyết định

26/2005/QĐ-UBND

3/3/2005

Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa

3/3/2005

 

120

Quyết định

28/2005/QĐ-UBND

9/3/2005

Về việc ban hành "Quyết định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Ban chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn"

9/3/2005

 

121

Quyết định

34/2005/QĐ-UBND

25/3/2005

Về việc thành lập 7 phòng chuyên viên thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

25/3/2005

 

122

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND

25/3/2005

Về việc thành lập hai thôn thuộc xã Thụy Liên huyện Thái Thụy

25/3/2005

 

123

Quyết định

36/2005/QĐ-UBND

12/4/2005

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

12/4/2005

 

124

Quyết định

38/2005/QĐ-UBND

14/4/2005

Về việc thành lập Trung tâm tin học ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

14/4/2005

 

125

Quyết định

42/2005/QĐ-UBND

19/4/2005

Về việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài công lập hưởng BHXH và BHYT

19/4/2005

 

126

Quyết định

1361/2005/QĐ-UBND

27/5/2005

Về thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

27/5/2005

 

127

Quyết định

48/2005/QĐ-UBND

15/7/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố

15/7/2005

 

128

Quyết định

56/2005/QĐ-UBND

9/9/2005

Quy định khu vực hạn chế hoạt động tại vùng biên giới tỉnh Thái Bình

9/9/2005

 

129

Quyết định

62/2005/QĐ-UBND

12/10/2005

Về việc công nhận di tích lịch sử - văn hóa

12/10/2005

 

130

Quyết định

65/2005/QĐ-UBND

7/11/2005

Về việc thành lập trung tâm phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế Thái Bình

7/11/2005

 

131

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về việc tổ chức hoạt động của Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

21/11/2005

 

132

Quyết định

72/2005/QĐ-UBND

12/12/2005

Về việc thành lập Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thái Bình

12/12/2005

 

133

Quyết định

73/2005/QĐ-UBND

22/12/2005

Về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ

22/12/2005

 

134

Quyết định

74/2005/QĐ-UBND

22/12/2005

Về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo - Quỳnh Phụ

22/12/2005

 

135

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND

22/12/2005

Về việc thành lập các thôn thuộc xã An Hiệp - Quỳnh Phụ

22/12/2005

 

136

Quyết định

76/2005/QĐ-UBND

22/12/2005

Về việc đổi tên thôn Bình Minh thuộc xã Vũ Bình huyện Kiến Xương

22/12/2005

 

137

Quyết định

78/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

Về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2006

23/12/2005

 

138

Quyết định

80/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng vốn XSKT

27/12/2005

 

139

Quyết định

81/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2006

1/1/2006

 

Năm 2006

140

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND

13/01/2006

Về việc bãi bỏ thi hành Quyết định số 388/2003/QĐ-UB ngày 05/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

13/01/2006

 

141

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND

13/01/2006

Về việc bãi bỏ thi hành Quyết định số 77/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

13/01/2006

 

142

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

6/4/2006

 

143

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Bình

6/4/2006

 

144

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

16/6/2006

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành

26/6/2006

 

145

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND

20/6/2006

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở; xác định diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư

30/6/2006

 

146

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

4/9/2006

 

147

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình

4/9/2006

 

148

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

22/9/2006

 

149

Quyết định

62/2006/QĐ-UBND

27/10/2006

Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

7/11/2006

 

150

Quyết định

3105/QĐ-UBND

29/12/2006

Ban hành mức thu phí và lệ phí

8/1/2007

 

Năm 2007

151

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

28/3/2007

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến ngư

7/9/2007

 

152

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

4/6/2007

Về việc ban hành quy định về điều kiện tối thiểu nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14/6/2007

 

153

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 25/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế giải quyết cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ở tỉnh Thái Bình

20/7/2007

 

154

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

14/8/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 353/QĐ-UB ngày 19/8/1989 của UBND tỉnh quy định tổ chức, hoạt động của Đội bảo vệ an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn

14/8/2007

 

155

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

5/9/2007

Về việc điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà đất, đất ở đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm -thành phố Thái Bình

1/1/2007

 

156

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

23/10/2007

Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

6/11/2007

 

157

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

25/10/2007

Về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh

4/11/2007

 

158

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

2/11/2007

Về việc ban hành quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ

12/11/2007

 

Năm 2008

159

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

4/4/2008

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

14/4/2008

 

160

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

7/4/2008

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công

17/4/2008

 

161

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

7/4/2008

Về việc ban hành quy định tiêu chí và quy trình xét, công nhận làng nghề

17/4/2008

 

162

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

18/6/2008

Ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/6/2008

 

163

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

8/8/2008

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý

18/8/2008

 

164

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

29/8/2008

Về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố xác định giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

7/9/2008

 

165

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

1/9/2008

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình khuyến công đến năm 2012 và hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công tỉnh Thái Bình

119/2008

 

166

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

24/9/2008

Ban hành quy định quản lý, sử dụng điện nông thôn

6/10/2008

 

167

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

30/9/2008

Về việc ban hành biểu giá thu một phần viện phí thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh

10/10/2008

 

168

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

3/12/2008

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương

13/12/2008

 

169

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

10/12/2008

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình

20/12/2008

 

 

Năm 2009

170

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

25/02/2009

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại Thái Bình giai đoạn 2009-2015

7/3/2009

 

171

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

13/4/2009

V/v ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ dân phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ dân phố ở xã, phường, thị trấn

23/4/2009

 

172

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

29/7/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình

8/8/2009

 

173

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

29/7/2009

Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm của các sở, ngành về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

8/8/2009

 

174

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

4/8/2009

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

14/8/2009

 

175

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

14/8/2009

Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2015

24/8/2009

 

176

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

14/8/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp Mỹ Xuyên - huyện Thái Thụy

24/8/2009

 

177

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

10/9/2009

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của UBND các cấp

20/9/2009

 

178

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

3/11/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13/11/2009

 

179

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

6/11/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/11/2009

 

180

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

19/11/2009

Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

29/11/2009

 

181

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

28/12/2009

Về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

7/1/2010

 

Năm 2010

182

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

25/01/2010

Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

4/2/2010

 

183

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

26/01/2010

Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

6/2/2010

 

184

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

31/5/2010

Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị, tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

10/6/2010

 

185

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình

07//2010

 

186

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2/9/2010

 

187

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

31/8/2010

Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

10/9/2010

 

188

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

7/9/2010

Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015

17/9/2010

 

189

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

20/9/2010

Giao số lượng, bố trí chức danh và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

30/9/2010

 

190

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

3/12/2010

Ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13/12/2010

 

191

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

7/12/2010

Về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

17/12/2010

 

Năm 2011

192

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình.

2/5/2011

 

193

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

26/4/2011

Ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

6/5/2011

 

194

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

31/5/2011

Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/6/2011

 

195

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

3/6/2011

Về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13/6/2011

 

196

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

6/7/2011

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) nước ngoài tại tỉnh Thái Bình

16/7/2011

 

197

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

8/7/2011

Về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

18/7/2011

 

198

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

16/8/2011

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015

26/8/2011

 

199

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

18/8/2011

Về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật tại các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

28/8/2011

 

200

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

22/9/2011

Ban hành đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1/10/2011

 

201

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

3/10/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

13/10/2011

 

202

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

3/10/2011

Ban hành quy chế phối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

13/10/2011

 

203

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

16/11/2011

Về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/11/2011

 

204

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

14/12/2011

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp.

24/12/2011

 

Năm 2012

205

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động theo quy định của Luật Dân quân tự vệ

27/01/2012

 

206

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

27/01/2012

 

207

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Về việc quy định số lượng, cơ cấu cán bộ đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; cơ quan, tổ chức và mức phụ cấp trách nhiệm đối với các chức danh quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; chế độ, chính sách của chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã bố trí theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thôn đội trưởng theo Luật Dân quân tự vệ

27/01/2012

 

208

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

18/01/2012

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tỉnh Thái Bình

28/12/2012

 

209

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

18/01/2012

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

28/12/2012

 

210

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

1/3/2012

Về việc thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bỗi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình

11/3/2012

 

211

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

13/3/2012

Về việc ban hành quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/3/2012

 

212

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

26/4/2012

Ban hành quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trong khu vực biên giới tỉnh Thái Bình

1/5/2012

 

213

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

10/5/2012

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình

20/5/2012

 

214

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

13/6/2012

Quyết định ban hành quy định một số nội dung thực hiện đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/6/2012

 

215

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

13/7/2012

Ban hành quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi ngao tại Thái Bình

23/7/2012

 

216

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

2/8/2012

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015

12/8/2012

 

217

Quyết định

1776/QĐ-UBND

3/8/2012

Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3/8/2012

 

218

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

21/8/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao

1/9/2012

 

219

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

22/8/2012

Về việc ban hành quy chế quản lý, hoạt động tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2/9/2012

 

220

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

6/9/2012

 

221

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

9/11/2012

Ban hành quy định cư chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâng trại quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015

19/11/2012

 

222

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

30/12/2012

 

223

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

30/11/2012

Về việc ban hành ""Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, sử dụng bến bãi để chứa và trung chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình."

10/12/2012

 

224

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

29/12/2012

 

225

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình

29/12/2012

 

226

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

7/1/2013

 

Năm 2013

227

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

16/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

26/01/2013

 

228

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

7/2/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/11/2013

 

229

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

25/02/2013

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

7/3/2013

 

230

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

13/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP

23/3/2013

 

231

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

23/4/2013

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thôn

3/5/2013

 

232

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

7/5/2013

Về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/5/2013

 

233

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

10/5/2013

Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

20/5/2013

 

234

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

22/5/2013

Ban hành quy định tiêu chuẩn "Chính quyền trong sạch vững mạnh" đối với xã, phường, thị trấn.

1/6/2013

 

235

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

5/6/2013

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/6/2013

 

236

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

Ban hành quy định đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

10/8/2013

 

237

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

12/8/2013

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

22/8/2013

 

238

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

15/8/2013

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

25/8/2013

 

239

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình

1/9/2013

 

240

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

28/8/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

8/9/2013

 

241

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

28/8/2013

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình

8/9/2013

 

242

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình

9/9/2013

 

243

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

10/10/2013

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

20/10/2013

 

244

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

14/10/2013

Về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/10/2013

 

245

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

7/11/2013

về việc bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17/11/2013

 

246

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

12/11/2013

Về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy,biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp

22/11/2013

 

247

Quyết định

21/2013QĐ-UBND

22/11/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2/12/2013

 

248

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Ban hành "quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bố trí sắp xếp, hướng dẫn và kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão, lũ nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

5/1/2014

 

249

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

30/12/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

9/1/2014

 

CHỈ THỊ

1

Chỉ thị

03/CT-UBND

20/1/1992

Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới

20/1/1992

 

2

Chỉ thị

20/CT-UBND

24/12/1997

Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường hàng hóa chất lượng

24/12/1997

 

3

Chỉ thị

15/CT-UBND

3/9/1998

Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

3/9/1998

 

4

Chỉ thị

17/1998/CT-UBND

9/9/1998

Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

9/9/1998

 

5

Chỉ thị

20/1998/CT-UBND

17/10/1998

Về việc nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản

17/10/1998

 

6

Chỉ thị

07/CT-UBND

8/5/1999

Triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

8/5/1999

 

7

Chỉ thị

12/CT-UBND

21/6/1999

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

21/6/1999

 

8

Chỉ thị

13/CT-UBND

23/7/1999

Chấn chỉnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn

23/7/1999

 

9

Chỉ thị

17/CT-UBND

5/10/1999

Thành lập các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp

5/10/1999

 

10

Chỉ thị

08/CT-UBND

10/3/2000

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại của công dân

10/3/2000

 

11

Chỉ thị

24/2000/CT-UBND

9/10/2000

Về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

9/10/2000

 

12

Chỉ thị

26/2000/CT-UBND

19/12/2000

Về việc đẩy mạnh công tác xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân

19/12/2000

 

13

Chỉ thị

05/2001/CT-UBND

5/3/2001

Về việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Phòng chống ma túy

5/3/2001

 

14

Chỉ thị

06/2001/CT-UBND

7/3/2001

Về việc phát huy vai trò của Hội khuyến học các cấp trong tỉnh

7/3/2001

 

15

Chỉ thị

13/2001/CT-UBND

22/5/2001

Về việc khơi thông dòng chảy tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp

22/5/2001

 

16

Chỉ thị

14/2001/CT-UBND

31/5/2001

Về việc sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã

31/5/2001

 

17

Chỉ thị

23/2001/CT-UBND

10/9/2001

Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy

10/9/2001

 

18

Chỉ thị

07/2002/CT-UBND

2/4/2002

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông

2/4/2002

 

19

Chỉ thị

12/2002/CT-UBND

27/5/2002

Tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng

27/5/2002

 

20

Chỉ thị

15/2002/CT-UBND

27/5/2002

Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

27/5/2002

 

21

Chỉ thị

18/2002/CT-UBND

2/8/2002

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí

2/8/2002

 

22

Chỉ thị

23/2002/CT-UBND

2/10/2002

Nghiêm cấm lấy đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác

2/10/2002

 

23

Chỉ thị

24/2002/CT-UBND

10/10/2002

Tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ đối với HTX đánh bắt hải sản xa bờ

10/10/2002

 

24

Chỉ thị

26/2002/CT-UBND

6/11/2002

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy

6/11/2002

 

25

Chỉ thị

29/2002/CT-UBND

16/12/2002

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 29/11/2002

16/12/2002

 

26

Chỉ thị

03/2003/CT-UBND

20/01/2003

Về việc dừng giao đất làm nhà ở bám sát các quốc lộ tỉnh lộ

20/01/2003

 

27

Chỉ thị

05/2003/CT-UBND

27/3/2003

Về việc triển khai chỉ thị số 04 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông

27/3/2003

 

28

Chỉ thị

04/2004/CT-UBND

30/01/2004

Về việc tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm ở người và gia cầm

30/01/2004

 

29

Chỉ thị

05/2004/CT-UBND

13/02/2004

Về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y và an toàn vệ sinh thủy sản

13/02/2004

 

30

Chỉ thị

06/2004/CT-UBND

3/3/2004

Về việc tăng cường đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc, số đề

3/3/2004

 

31

Chỉ thị

07/2004/CT-UBND

8/3/2004

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê

8/3/2004

 

32

Chỉ thị

09/2004/CT-UBND

26/3/2004

Về việc tăng cường thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

26/3/2004

 

33

Chỉ thị

16/2004/CT-UBND

28/6/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

28/6/2004

 

34

Chỉ thị

17/2004/CT-UBND

29/6/2004

Về việc thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với UBND xã, phường, thị trấn

29/6/2004

 

35

Chỉ thị

21/2004/CT-UBND

22/9/2004

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

22/9/2004

 

36

Chỉ thị

25/2004/CT-UBND

23/11/2004

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ

23/11/2004

 

37

Chỉ thị

06/2005/CT-UBNDND

10/3/2005

Về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 ở người

10/3/2005

 

38

Chỉ thị

07/2005/CT-UBND

10/3/2005

Về việc thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển

10/3/2005

 

39

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND

29/7/2005

Về việc tập trung chỉ đạo và tổ chức tiêm vacxin phòng dịch cúm gia cầm

29/7/2005

 

40

Chỉ thị

18/2005/CT-UBND

27/9/2005

Về việc tăng cường công tác phòng cháy - chữa cháy

27/9/2005

 

41

Chỉ thị

19/2005/CT-UBND

19/10/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý và ngăn cấm tình trạng giết mổ thịt mèo và động vật hoang dã

19/10/2005

 

42

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

22/11/2005

Về việc đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng sử dụng hàng hóa và DVC lần thứ hai 2006-2015

22/11/2005

 

43

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND

24/11/2005

Về việc phát động toàn dân tham gia chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý, khử trùng, tiêu độc, ngăn dịch cúm H5N1 ở người

24/11/2005

 

44

Chỉ thị

30/2005/CT-UBND

17/3/2005

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

17/3/2005

 

45

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

16/10/2006

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

16/10/2006

 

46

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

8/3/2007

Về việc tổ chức tuyên tuyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê

8/3/2007

 

47

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND

12/11/2007

Triển khai thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành, trung ương

22/11/2007

 

48

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

26/11/2007

Về việc tăng cường thực hiện Bộ luật Lao động

26/11/2007

 

49

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

5/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

5/5/2008

 

50

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

25/5/2009

Về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

5/6/2009

 

51

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

17/3/2010

Về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

17/3/2010

 

52

Chỉ thị

14/CT-UBND

8/7/2011

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh

8/7/2011

 

53

Chỉ thị

20/CT-UBND

5/12/2011

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

5/12/2011

 

54

Chỉ thị

13/CT-UBND

16/7/2013

Về việc thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2012-2015

16/7/2013

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 631/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 631/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235554