• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2016 công bố hết hạn hán trong vụ đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 632/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HẠN HÁN TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2015-2016 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ PHÍA ĐÔNG TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 và Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 và Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ ging cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố hạn hán xảy ra trong vụ đông xuân năm 2015- 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 95/TTr-SNN ngày 29/6/2016; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên tại Văn bản số 331/BC-ĐKVTN ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết hạn hán trong vụ đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn các huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai (huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Phú Thiện, la Pa, Krông Pa, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa).

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng vụ mùa năm 2016 đúng thời vụ, mở rộng gieo trồng các loại cây trồng ngắn ngày để bù đắp cho diện tích cây trồng bị hạn trong vụ đông xuân năm 2015-2016; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt được kế hoạch đề ra cả về diện tích, năng suất, sản lượng.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ đông xuân năm 2015- 2016; tập trung sản xuất vụ mùa năm 2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- BCĐTW về phòng, chống thiên tai (b/c);
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Đài PT-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai;
- Trung tâm Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH, NL.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 632/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 632/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329652