• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 632/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, gồm 106 văn bản (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Việc soạn thảo, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố) và theo đúng Chương trình này.

Việc điều chỉnh Chương trình này thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 3. Kinh phí thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Sở Tài chính bố trí kinh phí để các Sở, ban, ngành thực hiện Chương trình này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 4;
- VP Đoàn ĐBQHTP và HĐNDTP;
- CPVP;
- Các CV VPUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố)

1. SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 01

Sở Tư pháp

Tháng 01

(Đã ban hành)

- Sở Tài chính

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 01

Sở Tư pháp

Tháng 01

(Đã ban hành)

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức liên quan.

3.

Quyết định ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu đô thị ngã 5 Sân bay Cát Bi

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức liên quan

4.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

-Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định ban hành quy định một số nội dung về việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở, ban, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

6.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Ban quản lý KKT

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

7.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

8.

Quyết định ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

9.

Quyết định ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nguyên liệu sản xuất xi măng, chế biến sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

10.

Quyết định ban hành quy định về quy trình, thủ tục thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

11.

Quyết định ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

12.

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Tháng 9

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 9

Các cơ quan, đơn vị liên quan

13.

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

14.

Quyết định ban hành quy định về chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2. SỞ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định về việc ủy quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay thế kế toán trường tại các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài chính

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- UBND xã, phường, thị trấn

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định về việc thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn tiến tới chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định 3203/QĐ-UB ngày 03/12/2004).

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

4.

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức tại thành phố Hải Phòng.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị sự nghiệp TP

5.

Quyết định ban hành Quy định khen thưởng trên địa bàn thành phố

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

6.

Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số phụ Cấp chức vụ tạm thời đối với một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định 1631/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006).

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Sở Tài chính

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố

7.

Quyết định quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thay thế Quyết định 955/QĐ-UBND ngày 11/6/2008).

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Sở Tài chính

- Các Sở, ban, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

8.

Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố

9.

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ chính sách theo chế độ tiền lương mới đối với những người làm việc tại huyện Bạch Long Vỹ (thay thế Quyết định số 409/QĐ-UB ngày 31/6/1994).

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Sở Tài chính

- Các Sở, ban, ngành liên quan

- UBND huyện Bạch Long Vỹ

10.

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định 1772/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố).

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- UBND xã, phường, thị trấn

- Các đơn vị, tổ chức khác

11.

Quyết định về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ (sửa đổi, bổ sung Quyết định 1816/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009)

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố

12.

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các Sở, ban, ngành liên quan

13.

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng (thay thế Quyết định số 1584/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008).

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

14.

Quyết định quy định một số nội dung về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 26/12/2013)

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức Hội trên địa bàn thành phố

15.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ- UBND ngày 30/12/2013 về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngay 30/12/2013 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

Tháng 01

Sở Tư pháp

Tháng 01
(đã hoàn thành)

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy chế công nhận làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, người có công đưa nghề vào phát triển ở nông thôn và xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá và Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh bão tại địa phương

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

4.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão.

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, thực hiện kiểm tra tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa bão, lũ trên địa bàn thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

6.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Quyết định số 1572/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012).

Tháng 7

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 7

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

7.

Quyết định ban hành quy định về thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 19/3/1998).

Tháng 8

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

8.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển ven bờ thành phố Hải Phòng.

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện ven biển

- Các đơn vị, tổ chức khác

9.

Quyết định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác nông nghiệp thành phố Hải Phòng.

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Sở Tài chính

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

10.

Quyết định về việc ban hành Quy định giá cho thuê dịch vụ môi trường rừng Vườn quốc gia Cát Bà.

Tháng 11

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

Tháng 11

- Sở TN&MT;UBND huyện Cát Hải; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện liên quan

- Các đơn vị, tổ chức khác

4. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước trên địa bàn thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành Quy định về chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định công nhận hòa giải thành

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

4.

Quyết định quy định về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Sở Tài chính

- Các Sở, ngành có liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

5.

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 5

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

6.

Quyết định quy định việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan ở địa phương để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục hành chính khác có liên quan

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

7.

Quyết định quy định về thủ tục hành chính cho phép thực hiện dự án đầu tư theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài chính

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

8.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư về ứng phó biến đổi khí hậu

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

5. SỞ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 02

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Các Sở, ngành có liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2.

Quyết định ban hành quy định chi tiết thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Y tế, Sở VHTTDL, Sở Nội vụ, Sở KHĐT

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

4.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành khác liên quan

5.

Quyết định quy định về thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm, sửa chữa bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị sự nghiệp thành phố

6.

Quyết định ban hành Quy định trang bị, quản lý, sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động phục vụ công tác đối với đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 20/11/2006)

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện và một số UBND xã, phường, thị trấn

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố

7.

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hải Phòng (thay thế Quyết định số 821/2012/QĐ-UB ngày 01/6/2012).

Tháng 10

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

8.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thay thế Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 31/7/2012

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

6. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 158/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008).

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

4.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

5.

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của thành phố Hải Phòng

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành khác

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

6.

Quyết định ban hành Quy định về một số cơ chế chính sách phát triển nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao thành phố Hải Phòng

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Sở Tài chính

- Các Sở, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

7.

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

8

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng

Tháng 11

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

Tháng 11

- Sở Nội vụ;

- Các Sở, ban, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

7. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành quy trình, thủ tục giải quyết người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2.

Quyết định về việc thu kinh phí đối với các học viên thực hiện cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm Giáo dục lao động xã hội và mức tiền thuốc và kinh phí phục vụ công tác tổ chức cai nghiện ma túy thí điểm tại cộng đồng (thay thế Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 31/7/2006; Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 16/9/2008).

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Sở Tài chính

- Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (thay thế Quyết định 688/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009).

Tháng 8

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

4.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 2189/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007).

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Sở Nội vụ, Sở KHĐT

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

5.

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 29/6/2006)

Tháng 9

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

6.

Quyết định quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tháng 9

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

7

Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chấp thuận những vị trí công việc mà người sử dụng lao động được tuyên người lao động nước ngoài; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu và Quyết định cho phép nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam trên địa bàn thành phố

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 11

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

8. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định quy định về quản lý hoạt động du lịch tại quần đảo Cát bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND huyện Cát Hải

2.

Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn thành phố

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định về việc phân cấp quản lý nhà nước và cấp phép một số hoạt động văn hóa thông tin quận Hồng Bàng (thay thế Quyết định số 2253/QĐ-UB ngày 12/10/2006).

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận Hồng Bàng

4.

Quyết định ban hành Quy định thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thành phố Hài Phòng (thay thế Quyết định 137/2007/QĐ- UBND ngày 24/01/2007).

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

5.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1247/2007/QĐ-UBND về quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007- 2020.

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác.

6.

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xã, thị trấn (thay thế Quyết định số 33-QĐ/TCCQ ngày 05/01/1998).

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- UBND xã, phường, thị trấn.

7.

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay thế Quyết định 184/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009).

Tháng 10

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 11

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

9. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định quy định về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các cơ quan báo chí thành phố

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 942/2008/QĐ-UB ngày 10/6/2008).

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Công an thành phố; Sở Nội vụ

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

4.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước thành phố Hải Phòng

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các cơ quan Đảng

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008).

Tháng 10

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 11

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

10. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định quy định cơ chế hỗ trợ lãi suất vay, cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài chính

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2.

Quyết định quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Công an thành phố

- Các Sở, ngành

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 8

-Công an thành phố

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

4.

Quyết định quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Công an thành phố

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định quy định về quản lý và sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông và việc thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- UBND xã, phường, thị trấn

6.

Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Công an thành phố

- Các Sở, ngành khác liên quan

- UBND quận, huyện liên quan

11. SỞ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Hội đồng thẩm định

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

2.

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Hải Phòng

Tháng 3

Sở Nội vụ

Tháng 3

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố

Tháng 9

Hội đồng thẩm định

Tháng 9

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

4.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Tháng 9

Sở Nội vụ

Tháng 9

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

5.

Quyết định ban hành mức trần thù lao công chức áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại Hải Phòng

Tháng 9

Hội đồng thẩm định

Tháng 10

- Sở Tài chính

- Các Sở, ngành có liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

6.

Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

Tháng 9

Hội đồng thẩm định

Tháng 10

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định về mức công trợ của ngân sách thành phố đối với các công trình xây dựng mới trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 26/5/2005).

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài chính; Sở KHĐT

- Các Sở, ngành khác có liên quan

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định về việc Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 8

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 9

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.

Quyết định quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tháng 10

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 11

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

13.SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định cho phép sử dụng thẻ đi lại APEC của doanh nhân thuộc thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009).

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp

2.

Quyết định ban hành Quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và đấu thầu chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 933/2010/QĐ-UBND; Quyết định số 934/2010/QĐ-UBND).

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

3.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2614/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2020

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các Sở, ban, ngành

- Các đơn vị, tổ chức khác

14. SỞ NGOẠI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các cơ quan báo chí thành phố

- Các đơn vị, tổ chức khác

15. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

16. SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Nội vụ

- Các Sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

17. THANH TRA THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 1399/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố.

Tháng 3

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Tháng 3

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

18. CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị, tổ chức khác

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 632/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 632/QĐ-UBND

339

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278788