• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Quyết định 636/QĐ-BTC năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC

Tải về Quyết định 636/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2131/QĐ-BTC NGÀY 04/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính như sau:

1. Bổ sung khoản 5, Điều 12:

“5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin tiếng Anh

Cung cấp, đăng tải kịp thời thông tin tiếng Anh lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đã cung cấp, đăng tải.”

2. Bổ sung khoản 3, Điều 15:

“3. Mức chi nhuận bút, thù lao trả cho tổ chức, cá nhân biên dịch các tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được quy định tại Điều 5, Quyết định số 1196/QĐ-BTC ngày 28/6/2017 về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thng kê tài chính) để nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, THTK (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC MỤC, CHUYÊN MỤC, CHUYÊN TRANG VÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TIẾNG ANH TRÊN CỔNG TTĐT BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2019)

I. MỤC, CHUYÊN MỤC

STT

Tên Mục/Chuyên mục

Nội dung chi tiết

Chu kỳ cập nhật thông tin

Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin

Đơn vị chịu trách nhiệm đăng tải thông tin

1

Giới thiệu Bộ

Lãnh đạo bộ;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

Nhiệm vụ - quyền hạn;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

Tổ chức bộ máy;

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

Vụ TCCB

Cục THTK

Lịch sử tài chính Việt Nam.

Khi thông tin tiếng Việt thay đổi

VPB

Cục THTK

2

Tin tức - sự kiện

Tin tức hoạt động đối ngoại của Bộ, Lãnh đạo Bộ.

Sau 02 ngày làm việc ktừ khi tin tiếng Việt được đăng tải

VPB

VPB

3

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí.

Sau 04 ngày làm việc kể từ khi tin tiếng Việt được đăng tải

VPB

VPB

4

Văn bản quy phạm pháp luật

Tên VBQPPL mới liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản có hiệu lực

Cục THTK

Cục THTK

Khuyến khích cung cấp tin bài giới thiệu về VBQPPL mới liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài;

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản tiếng Việt được đăng tải

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo Văn bản.

Cục THTK

Khuyến khích cung cấp nội dung VBQPPL liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày văn bản có hiệu lực

Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

Cục THTK

5

Thống kê tài chính

Bản tin nợ công;

Khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

Cục QLN

Cục QLN

Báo cáo thường niên;

Khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (link từ Cổng của TCHQ).

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng Việt được đăng tải

TCHQ

TCHQ

6

Chiến lược tài chính

Chiến lược tài chính tổng thể.

Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nội dung tiếng Việt được đăng tải

Viện CLTC

Viện CLTC

7

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học.

Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Viện CLTC

Viện CLTC

8

Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo Luật Đầu tư.

30 ngày kể từ ngày Luật Đầu tư thực hiện việc sửa đi, bổ sung Danh mục.

Vụ PC

Cục THTK

9

Ngân sách Nhà nước

Số liệu Công khai quốc tế.

Theo các cam kết quốc tế hoặc sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ NSNN

Vụ NSNN

10

Hợp tác quốc tế

- Hợp tác quốc tế;

- Dự án thuộc Bộ.

Theo các cam kết quốc tế hoặc sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ HTQT

Vụ HTQT

11

Đầu tư

Tin tức về hoạt động đầu tư, môi trường đầu tư Việt Nam.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Vụ ĐT

Vụ ĐT

12

Hiện đại hoá ngành tài chính

Tin bài tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động, ứng dụng CNTT phạm vi cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

13

Hỏi đáp chính sách tài chính

ng dụng hỏi đáp tự động.

Khi có câu hỏi của độc giả

Cục THTK

Cục THTK

14

Quản lý tài chính doanh nghiệp

- Thông tin ni bật v Tài chính doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc Bộ nói riêng;

- Kết quả tái cấu trúc DNNN và cổ phần hoá DNNN.

Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục TCDN

Cục TCDN

15

Chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến

Tên dịch vụ công trực tuyến

Sau 02 ngày làm việc ktừ khi nội dung tiếng việt được đăng tải

Cục THTK

Cục THTK

16

Thông tin chứng khoán

Thông tin chứng khoán.

Hàng ngày

UBCKNN

Cục THTK

17

Tỷ giá hạch toán/Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá hạch toán/Tỷ giá ngoại tệ.

Hàng tháng (hoặc khi có thông tin tiếng Việt)

KBNN/link từ Cổng NHNN

Cục THTK

18

Quản lý, giám sát Bảo hiểm

Tin tức sự kiện đối ngoại, hợp tác quốc tế liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin tiếng Việt

Cục QLBH

Cục THTK

Danh mục doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài và danh mục văn phòng đại diện nước ngoài;

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin tiếng Việt

Cục QLBH

Cục THTK

Tổng quan thị trường bảo hiểm theo năm (các chỉ số phát triển chủ yếu của thị trường theo năm).

02 ngày làm việc kể từ ngày phát hành ấn phẩm “Thị trường bảo hiểm Việt Nam”

Cục QLBH

Cục THTK

II. CHUYÊN TRANG

STT

Tên Chuyên trang

Nội dung chi tiết (gồm các thông tin tối thiểu)

Đơn vị chủ trì cung cấp, đăng tải thông tin

1

Thị trường trái phiếu

- Tổng quan về thị trường trái phiếu;

- Chức năng nhiệm vụ;

- Thông tin về thị trường sơ cấp;

- Thông tin về thị trường thứ cấp;

- Tin bài về hoạt động của thị trường trái phiếu; liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

Vụ TCNH

2

Viện chiến lược và Chính sách tài chính

- Thông tin giới thiệu;

- Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học;

- Chiến lược tài chính tổng thể;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

Viện CLTC

III. CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ TỔNG CỤC

STT

Tên Cổng TTĐT

Nội dung chi tiết (gồm các thông tin tối thiểu)

Đơn vị chủ trì cung cấp, đăng tải thông tin

1

Tổng cục Thuế

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCT

2

Tổng cục Hải quan

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCHQ

3

Kho bạc Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

KBNN

4

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

TCDT

5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thông tin giới thiệu gồm: sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Thông tin liên hệ;

- Các thông tin về dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng;

- Tin bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

UBCKNN

 

Điều 5. Mức chi nhuận bút, thù lao các tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử

1. Mức chi nhuận bút trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử: Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo.

2. Mức chi thù lao trả cho tổ chức, cá nhân biên dịch các tin, bài (từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại) được đăng trên Trang thông tin điện tử được hưởng tối đa 65% mức chi nhuận bút quy định tại Quy định này.

3. Đối với tác phẩm là tin, bài viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài được trả nhuận bút theo mức quy định tại Quy định này và hưởng thêm tối đa 50% nhuận bút của tác phẩm đó viết bằng tiếng Việt nhằm khuyến khích sáng tạo.

4. Cán bộ, công chức làm công tác biên tập tin, bài: Sau khi tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử, được hưởng thù lao bằng 20% mức nhuận bút, thù lao của người cung cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Trách nhiệm vận hành quản lý

1. Trách nhiệm của Cục THTK

- Tổ chức quản lý vận hành hoạt động chung của Cổng TTĐT Bộ Tài chính, thiết kế và xây dựng công nghệ, kỹ thuật của Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

- Thực hiện tạo mới, chỉnh sửa, gỡ bỏ các Mục, Chuyên mục, Chuyên trang, Trang liên kết theo phê duyệt của Ban Biên tập.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khai thác, tiếp nhận, biên tập và xuất bản các kênh thông tin, dữ liệu và ứng dụng các dịch vụ công của ngành vào Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

- Đề xuất với Ban Biên tập lộ trình, kế hoạch tích hợp các kênh thông tin, dữ liệu và ứng dụng các dịch vụ công của ngành vào Cổng TTĐT Bộ Tài chính phù hợp với lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính.

- Thực hiện rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa Cổng TTĐT Bộ Tài chính định kỳ hàng năm hoặc theo nhu cầu thực tế.

- Xây dựng các quy định về hoạt động, phát triển Cổng TTĐT Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Ban Biên tập và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

- Định kỳ rà soát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin các Mục, Chuyên mục, Chuyên trang có trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính của đơn vị chủ thể thông qua Hồ sơ quản lý.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

- Đề xuất với Ban Biên tập phương hướng, kế hoạch xuất bản, nội dung hình thức thể hiện tin tức, thông tin báo chí điện tử để tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tài chính, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Bộ Tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức tin tức, thông tin báo chí được xuất bản trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính bao gồm cả nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh.

- Trực tiếp tổ chức xuất bản hoặc gỡ bỏ tin tức, thông tin báo chí trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

- Tổ chức đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tại các đơn vị, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để kịp thời cung cấp các thông tin cho Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

- Xây dựng các quy định về kế hoạch, định hướng hoạt động và phát triển báo chí, truyền thông của ngành trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính căn cứ theo chỉ đạo của Ban Biên tập và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

- Thực hiện sử dụng các nguồn tài chính (nếu có) và chi trả nhuận bút phần thông tin báo chí trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính theo đúng các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

- Tổ chức, thực hiện các quy định tại Quy chế này.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính chính xác, kịp thời những thông tin, dữ liệu trên chuyên trang, chuyên mục do đơn vị mình quản lý.

- Lập, cập nhật hồ sơ quản lý đối với mục, chuyên mục, chuyên trang do đơn vị mình quản lý theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy chế này.

- Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu và các ứng dụng các dịch vụ công do đơn vị mình phụ trách để cập nhật lên Cổng TTĐT Bộ Tài chính theo quy định của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

- Giải đáp các vướng mắc của độc giả trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính về lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách, kịp thời theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy trình hỏi đáp chính sách tài chính trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

- Tùy theo đặc điểm, mỗi đơn vị quản lý mục, chuyên mục, chuyên trang trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính có thể thành lập Tổ Biên tập là bộ phận giúp việc cho Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của mục, chuyên mục, chuyên trang trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Tổ Biên tập được quản lý, sử dụng, nguồn thu (nếu có) theo quy định và chi trả nhuận bút, thù lao, phụ cấp trách nhiệm cho thành viên của Tổ và tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được đăng trên Chuyên trang theo quy định hiện hành.

- Đơn vị chủ thể các Chuyên trang, chuyên mục (được phân quyền biên tập trên hệ thống của Cổng TTĐT Bộ Tài chính) có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quyết định số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính.

4. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong khai thác, sử dụng thông tin

- Tuân thủ các quy định tại Mục 2, Điều 6 Quy chế này.

- Nghiêm cấm tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông tin.

- Nghiêm cấm tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Nghiêm cấm các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Phụ cấp và thù lao

1. Thành viên Ban Biên tập và thành viên các Tổ Biên tập được hưởng thù lao kiêm nhiệm theo quy định.

2. Thành viên Ban Biên tập và các Tổ Biên tập thực hiện công việc liên quan đến việc đăng tải thông tin cho Cổng TTĐT Bộ Tài chính ngoài chức năng, nhiệm vụ được hưởng nhuận bút; thù lao theo Quy định hiện hành về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 636/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 636/QĐ-BTC

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
412138