• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân vận


 

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện, tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 638/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 638/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Thực hiện Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 12/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền năm 2019 tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh đối với các đơn vị: Sở Nội vụ, huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập (theo bản phụ lục kèm Quyết định này).

Điều 2.

1. Bổ sung phân loại công tác dân vận chính quyền năm 2019 đối với các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện (kèm theo phụ lục).

2. Căn cứ kết quả phân loại công tác dân vận, các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận các cấp, phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Từ năm 2020 trở đi kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện công tác dân vận là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- S
Nội vụ (03 bản);
- LĐVP, P: NC;
- Lưu: VT. (T17QĐ)

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng điểm

Phân loại

Ghi chú

I

Sửa đổi (03 cơ quan, đơn vị)

1.

Sở Nội vụ

99

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có 01 công chức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

2.

Huyện Bù Đốp

93

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có 01 công chức bị kỷ luật bng hình thức buộc thôi việc theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

3.

Huyện Bù Gia Mập

96,5

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

II

Bổ sung (27 cơ quan, đơn vị)

1.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

90

Xuất sắc

 

2.

Sở Tư pháp

100

Xuất sắc

 

3.

Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội

95

Xuất sắc

 

4.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

99

Xuất sc

 

5.

Sở Giáo dục và Đào tạo

93

Xuất sắc

 

6.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

97

Xuất sắc

 

7.

Sở Tài chính

97

Xuất sắc

 

8.

Sở Y tế

80

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có viên chức bị kỷ luật bng hình thức buộc thôi việc theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

9.

Đài Phát thanh và Truyền hình

94

Xuất sắc

 

10.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

96

Xuất sắc

 

11.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

100

Xuất sắc

 

12.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh

90

Xuất sắc

 

13.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

100

Xuất sắc

 

14.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

98

Xuất sắc

 

15.

Công an tỉnh

96

Xuất sắc

 

16.

Tòa án Nhân dân tỉnh

95

Xuất sắc

 

17.

Cục Thuế tỉnh

95

Xuất sắc

 

18.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

98

Xuất sắc

 

19.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

96

Xuất sắc

 

20.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

90

Xuất sắc

 

21.

Huyện Lộc Ninh

95

Xuất sắc

 

22.

Huyện Đồng Phú

96

Xuất sắc

 

23.

Huyện Hớn Quản

92

Xuất sắc

 

24.

Huyện Phú Riềng

97

Xuất sắc

 

25.

Huyện Chơn Thành

99

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có cán bộ bị kỷ luật theo bằng hình thức buộc thôi việc Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

26.

Thị xã Bình Long

99

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

27.

Huyện Bù Đăng

97

Không hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Có viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 10/02/2020 của Sở Nội vụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 638/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 638/QĐ-UBND

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439803