• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Tải về Quyết định 64/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 02/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 06/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư: ước 195 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, một phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng: ước 4.661 triệu đồng.

3. Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 03 gói thầu, cụ thể:

- Gói số 01: Xây dựng Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng;

- Gói số 02: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;

- Gói số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

4. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thu và hình thức hợp đng của các gói thu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thi gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Gói số 01

32.279

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Quý I/2014

Theo đơn giá

Gói số 02

838

Chỉ định thầu

 

Quý I/2014

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói số 03

637

Chỉ định thầu

 

Quý I/2014

Theo tỷ lệ phần trăm

Tổng cộng

33.754

 

 

 

 

5. Thời gian thực hiện của các gói thầu: theo hợp đồng.

6. Nguồn tài chính: theo Khoản 12, Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 10/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 64/QĐ-UBND

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226144