• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật

 

Quyết định 6409/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6409/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6409/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN DU LỊCH TIẾP CẬN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” DO QUỸ ABILIS/PHẦN LAN TÀI TRỢ CHO HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: S225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 05/TTr-HNKT ngày 23/8/2017 xin tiếp nhận dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1288/BC-KH&ĐT ngày 06/9/2017 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật.

2. Tổ chức tài trợ: Quỹ Abilis/Phần Lan.

3. Chủ dự án: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện dự án: 04 tháng (kể từ khi dự án được phê duyệt).

5. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội.

6. Mục đích dự án: Xây dựng 01 trang web về du lịch tiếp cận cho người khuyết tật và trang mạng xã hội cung cấp thông tin về tình hình du lịch tiếp cận trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật trong cộng đồng và thúc đẩy vấn đtiếp cận trong du lịch cho người khuyết tật.

7. Nội dung chính của dự án:

- Xây dựng trang web về du lịch tiếp cận (giới thiệu các điểm du lịch và mức độ tiếp cận của các công trình với người khuyết tật) và giới thiệu trang web tới công chúng.

- Tổ chức 01 chương trình tập huấn về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng.

- Khảo sát và đánh giá tình hình tiếp cận tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi,... cho khách du lịch trên địa bàn thành phố.

- Khuyến nghị các đơn vị liên quan (chủ nhà hàng, khách sạn, Ban quản lý các điểm đến,...) cải tạo công trình để tăng khả năng tiếp cận cho khách du lịch.

- Đề xuất hợp tác với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để thúc đẩy cải tạo các công trình tiếp cận với mọi khách du lịch.

8. Kinh phí dự án: 10.734 Euro (mười nghìn, bảy trăm ba mươi tư Euro), trong đó:

- 9.702 Euro (chín nghìn, bảy trăm linh hai Euro) do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ.

- 1.032 Euro (một nghìn, không trăm ba mươi hai Euro) do Hội Người khuyết tật đóng góp (dưới hình thức phòng làm việc, phòng họp, văn phòng phẩm,...).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về nội dung tại Tờ trình số 05/TTr-HNKT ngày 23/8/2017 của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội xin tiếp nhận dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phn Lan tài trợ.

- Thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Báo cáo UBND Thành phố về việc tiếp nhận dự án theo quy định các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. S Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện dự án đúng chức năng được giao.

5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Ni; Chtịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBCTTCPCPNN;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguy
n Doãn Ton , Ngô Văn Quý;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, T.V.Dũng; KGVX, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT, KGVX, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6409/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6409/QĐ-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361724