• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 642/QĐ-UBND danh mục dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 642/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH NĂM 2016 VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quy hoạch;

Căn cứ Thông báo kết luận số 298-TB/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ công văn 79/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về danh mục các dự án quy hoạch cho năm 2016 và cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1006/KHĐT-TH ngày 21 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (có danh mục dự án quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện:

1. Công bố danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

2. Trên cơ sở các danh mục dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phê duyệt:

- Hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để triển khai các dự án quy hoạch nói trên đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đc kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính ph
(báo cáo);
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các PCVP-UBND t
nh;
- Website t
nh;
- Lưu: VT, NL, CNXD
, KGVX, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH NĂM 2016
Ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục

Cấp phê duyệt

Ch trương lập quy hoạch

Khái toán vốn đầu tư

Căn cứ văn bản để lập dự toán

Dự kiến bố trí vốn năm 2016 (Triệu đồng)

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

 

15.813

 

8.513

 

1

Quy hoạch đã có chủ trương của UBND tỉnh

 

 

12.676

 

7.113

 

1

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 (c2 hợp phn)

Bộ Công thương

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 530/UBND-CNXD ngày 23/02/2016

4592

Tính theo Thông tư 30/2015/TT-BCT ngày 16/9/2015 Bộ Công Thương

1000

 

2

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn cuối (2016-2020) tnh Gia Lai (1)

Thtướng Chính phủ

UBND tnh cho chủ trương tại Công văn số 2578/UBND-NL ngày 15/06/2015

2950

Tính theo thông 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ TNMT

2950

Dự án này đã được bố trí vốn tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai

3

Quy hoạch tổng thể di tích Tây Sơn thượng đạo

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại Công văn số 1766/UBND-VHXH ngày 20/5/2015

971

Tính theo Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa TT và DL

500

 

4

Quy hoạch tổng th phát trin kinh tế xã hội Khu Kinh tế cửa Khẩu Lệ Thanh đến năm 2030

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 742/VP-KTTH ngày 31/8/2015

593

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT

593

 

5

Rà soát quy hoạch 3 loại rừng (2)

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 5081/UBND-NL ngày 11/11/2015

2.800

Tính theo quy định tại Quyết định 487/QĐ-BNN-TCCB) của Bộ NN và PTNT

 

Nguồn vn đu tư từ nguồn dịch vụ môi trường rừng.

6

Quy hoạch phát triển điện gió tnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (3)

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 1136/UBND-CNXD ngày 23/3/2016

 

 

 

Vốn lập quy hoạch do Doanh nghiệp tự bố trí

7

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 1614/UBND-NL ngày 15/4/2016

370

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKT của Bộ KHĐT

370

 

8

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 2394/UBND-NL ngày 30/5/2016

400

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKT của Bộ KHĐT

200

 

9

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai

Thtướng Chính phủ

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 1722/UBND-CNXD ngày 21/4/2016

4.384

 

1000

 

10

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 668/VP-CNXD ngày 30/5/2016

300

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT

300

 

11

Rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động phòng chống biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

UBND tnh

UBND tỉnh cho chủ trương tại công văn số 3052/UBND-NL ngày 01/7/2016

400

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT

200

 

II

Quy hoạch chưa có chủ trương của UBND tỉnh

 

 

3.137

 

1.400

 

1

Rà soát điều chnh quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

UBND tnh

Theo báo cáo của Sở Thông tin Truyền thông thì quy hoạch này không còn phù hợp cn điều chnh

300

nh theo Thông tư 01/2012/TT-BKT của Bộ KHĐT

300

 

2

Rà soát, điều chnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tnh Gia Lai đến năm 2020 tm nhìn đến 2030

Thtướng Chính phủ

Tính theo dự án quy hoạch 5 năm cần điều chnh

2000

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT

800

 

3

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2030

UBND tnh

Theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thtướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thphát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

837

Tính theo Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT và công văn s97/BXD-KTTC của Bộ XD

300

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020
Ban hành kèm theo Quyết định
số 642/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai

TT

Danh mục quy hoạch

Cấp phê duyệt

Dự kiến vốn quy hoạch (Triệu đồng)

Thời gian lập quy hoạch

2016

2017

2018

2019- 2020

A

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH

 

 

 

 

 

 

I

Các quy hoạch rà soát, điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Rà soát điều chnh Quy hoạch tổng th phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ

2000

x

 

 

 

II

Các quy hoạch lập mới

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu Kinh tế ca Khẩu Lệ Thanh đến năm 2030

UBND tnh

593

x

 

 

 

B

Quy hoạch ngành, sản phẩm

 

 

 

 

 

 

I

Các quy hoạch rà soát, điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

UBND tỉnh

300

x

 

 

 

2

Điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ

2950

x

 

 

 

3

Rà soát quy hoạch 3 loại rừng

UBND tỉnh

2800

x

 

 

 

4

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thy lợi vừa và nhỏ tnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh

400

x

 

 

 

5

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020

UBND tỉnh

300

x

 

 

 

6

Rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động phòng chống biến đi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh

400

x

 

 

 

II

Các quy hoạch lập mới

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch bo tồn đa dạng sinh học tnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

UBND tnh

370

x

 

 

 

2

Quy hoạch tổng th di tích Tây Sơn thượng đạo

UBND tỉnh

971

x

 

 

 

3

Quy hoạch xây dựng vùng tnh Gia Lai

 

4384

x

 

 

 

4

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2030

UBND tỉnh

837

x

 

 

 

5

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai đến năm 2025 có xét đến năm 2035

Bộ Công thương và UBND tỉnh

4592

x

 

 

 

6

Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (lập năm 2016). (1)

UBND tỉnh

 

x

 

 

 

7

Quy hoạch phát triển sự nghiệp bo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khe nhân dân tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh

460

 

 

 

x

8

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2030

UBND tỉnh

950

 

 

 

x

9

Quy hoạch thăm dò và khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

UBND tỉnh

400

 

 

 

x

10

Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2030 (bổ sung quy hoạch hệ thống chợ)

UBND tỉnh

460

 

 

 

x

11

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ

3000

 

 

 

x

12

Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đến năm 2030

UBND tỉnh

1080

 

 

 

x

C

Quy hoạch chung xây dựng (QHCXD)

 

 

 

 

 

 

I

Các quy hoạch rà soát, điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh QHCXD thị xã An Khê đến năm 2030

UBND tỉnh

1.660

 

x

 

 

2

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Chư- Ty đến năm 2030

UBND tỉnh

798

 

x

 

 

3

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Phú Thiện đến năm 2030

UBND tỉnh

859

 

x

 

 

4

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Ia Kha đến năm 2030

UBND tỉnh

788

 

x

 

 

5

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Chư- Prông đến năm 2030

UBND tnh

712

 

x

 

 

6

Điều chỉnh QHCXD thị trấn K’Bang đến năm 2030

UBND tỉnh

859

 

x

 

 

7

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Phú Túc đến năm 2030

UBND tỉnh

778

 

x

 

 

8

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Nhơn Hòa đến năm 2030

UBND tỉnh

742

 

x

 

 

9

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Phú Hòa đến năm 2030

UBND tnh

676

 

x

 

 

10

Điều chỉnh QHCXD thị trấn la Ly, huyện Chư Păh, tnh Gia Lai đến năm 2030

UBND tỉnh

676

 

x

 

 

11

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Đak Pơ đến năm 2030

UBND tỉnh

676

 

 

x

 

12

Điều chỉnh QHCXD thị trấn Kông Chro đến năm 2030

UBND tỉnh

707

 

 

x

 

13

Điều chỉnh QHCXD khu kinh tế cửa khẩu

UBND tỉnh

676

 

 

x

 

II

Các quy hoạch lập mi

 

 

 

 

 

 

1

QHCXD thị xã Chư Sê đến năm 2030

UBND tỉnh

2173

 

x

 

 

2

QHCXD trung tâm huyện Ia Pa (thị trấn huyện lỵ huyện Ia Pa) đến năm 2030

UBND tnh

676

 

 

x

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 642/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 23/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 642/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329653