• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 644/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 501/2013/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2013 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số: 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP ngày 02/6/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 315/SKH&ĐT-TTr ngày 29/12/2015 và Văn bản số: 231/STP-XD&KTVB ngày 22/4/2016 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến bãi bỏ Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 09/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 644/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331035