• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã tỉnh Lai Châu thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg

Tải về Quyết định 644/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 644/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TỈNH LAI CHÂU THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1600/QĐ-TTG NGÀY 16/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BNV ngày 23/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã các tỉnh: Bình Định, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã tỉnh Lai Châu thực hiện Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TỈNH LAI CHÂU THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1600/QĐ-TTG NGÀY 16/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 01/65/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có trình độ, năng lực, phẩm chất, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức có hiệu quả, đảm bảo nội dung, tiến độ các lớp bồi dưỡng đã được phê duyệt; cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng phải đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã theo các bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu do Bộ Nội vụ chuyển giao để chuẩn hóa cán bộ, công chức xã chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2. Đối tượng, số lượng bồi dưỡng

2.1. Đối tượng

Bồi dưỡng chuyên sâu cho Phó Chủ tịch UBND xã, các chức danh công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường các xã trên địa bàn tỉnh.

2.2. Số lượng

Tổng số 16 lớp/960 học viên, cụ thể:

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Phó Chủ tịch UBND xã: 02 lớp/130 học viên.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Văn phòng - Thống kê: 02 lớp/130 học viên.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Tài chính - Kế toán: 02 lớp/90 học viên.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 lớp/180 học viên.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Văn hóa - Xã hội: 03 lớp/180 học viên.

- Bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường: 04 lớp/250 học viên.

3. Thời gian, địa điểm

Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày/1 lớp.

Thời gian dự kiến mở: Quý II, Quý III, Quý IV năm 2020.

Địa điểm mở lớp: Tại tỉnh Lai Châu.

4. Nguồn kinh phí

Kinh phí bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã năm 2020 sử dụng từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Nội vụ giao cho Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thực hiện tại Quyết định số 212/QĐ-BNV ngày 23/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã các tỉnh: Bình Định, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

- Quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, bố trí giảng viên, triệu tập học viên, chuẩn bị cơ sở, vật chất mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã đảm bảo theo kế hoạch.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cử cán bộ, công chức xã thuộc phạm vi quản lý tham dự các lớp bồi dưỡng theo chiêu sinh của Sở Nội vụ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện cho cán bộ, công chức xã tham dự các lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã tỉnh Lai Châu thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 644/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 644/QĐ-UBND

53

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449148