• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 645/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐẬP TRONG MÙA LŨ THỦY ĐIỆN ĐĂK SRÔNG 3A

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chng thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính ph về qun lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính ph về quy định chi tiết, hướng dn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính ph Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Th tướng Chính ph Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lí quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét Tờ trình s 41/2016/TTr-Cty/T-Na ngày 31/8/2016 của Công ty c phn Thủy điện Hoàng Anh Tô Na về đ nghị phê duyệt Phương án Bo vệ đập; Phương án phòng, chng lụt, bão bo đảm an toàn đập trong mùa lũ; Phương án phòng, chng lũ, lụt cho vùng hạ du đập thy điện Đăk Srông 3A, huyện Krông Pa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão bo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A với những nội dung sau:

1. Tên Phương án: Phương án phòng, chống lụt, bão bo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A

2. Đơn vị thực hiện: Công ty Cphần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na.

3. Địa đim thực hiện: Công trình thủy điện Đăk Srông 3A năm trên địa bàn xã Ia Rsươm và xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tnh Gia Lai.

4. Nội dung Phương án: Có Phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A kèm theo ã được S Công Thương tổ chức thm định và hoàn chỉnh).

Điu 2. Công ty C phn Thy điện Hoàng Anh Tô Na có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chng lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A; kịp thời xử lí các sự cố đập, đảm bo an toàn công trình trong mọi tình huống; tổ chức tuyên truyền, phbiến, hướng dn cho nhân dân vùng thượng, hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A về nhng nội dung cơ bản của việc vận hành hồ chứa và phương án phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ thủy điện Đăk Srông 3A đchủ động ứng phó nhm đảm bo an toàn tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Đài Khí tượng Thy văn Khu vực Tây Nguyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh:
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT
, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 645/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 23/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 645/QĐ-UBND

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329228