• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 646/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Tổ công tác về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 646/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 646/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG – TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) của Bộ Xây dựng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng - Tổ phó thường trực;

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn , Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn , Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng - Tổ phó;

5. Ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổ phó;

6. Ông Nguyễn Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Tổ phó;

7. Bà Nguyễn Thùy Lê , Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh, Chuyên viên Phòng Quản lý cấp thoát nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Thành viên;

10. Ông Vũ Quyết Thắng, Phó trưởng phòng Cơ chế, Viện Kinh tế Xây dựng - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Oai, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Xây dựng - Thành viên;

12. Bà Bùi Khánh Linh, Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác

1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thu hút đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

2. Chủ trì dự thảo trình Bộ trưởng ban hành quy chế về triển khai, quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của Bộ Xây dựng.

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền.

4. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức xúc tiến đầu tư, huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành và Danh mục các dự án đã được phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng của Bộ thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư (Đề xuất dự án) theo hình thức đối tác công – tư.

6. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung liên quan đến lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

7. Tham mưu trình Bộ trưởng nội dung phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Các thành viên trong Tổ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về phần việc được giao.

2. Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, các tổ chức trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về các thành viên của Tổ công tác có tên tại Điều 1 Quyết định này, thì Tổ trưởng Tổ công tác ký văn bản thông báo đến các thành viên liên quan.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTXD.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 646/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 646/QĐ-BXD

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204736