• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 646/QĐ-TTg năm 2013 về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 646/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách La Thành và Nhà khách 37 Hùng Vương).

2. Hội trường Thống Nhất (trên cơ sở sáp nhập Hội trường Thống Nhất và Nhà khách Tao Đàn).

Điều 2. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, các đơn vị sự nghiệp (18b);
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 646/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 646/QĐ-TTg

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183573