• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 648/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2018 CỦA THANH TRA TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tnh tại văn bản số 561/TTr-VP ngày 18/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm quyết định này.

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra được phê duyệt tại Quyết định này tiến hành công tác thanh tra theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- L
ãnh đo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI HẠN THANH TRA

THỜI KỲ THANH TRA

THỜI GIAN TIN HÀNH

1

UBND huyện Ia H'Drai và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Thanh tra công tác qun lý đầu tư xây dựng; qun lý, sử dụng tài sản công; quản lý nguồn kinh phí chi thường xun và các nguồn kinh phí khác tại Văn phòng ND-UBND huyện; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

45 ngày

Từ năm 2016 đến năm 2017

Quý I

2

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Thanh tra việc thực hin chức năng, nhiệm vụ quản lý, bo vệ, xây dựng và phát triển rừng; việc chp hành các quy định của pháp luật về quản lý đu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

45 ngày

Từ năm 2016 đến năm 2017

Quý I

3

UBND thành phố Kon Tum

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.

45 ngày

Từ năm 2015 đến năm 2017

Quý II

4

UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Thanh tra công tác qun lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Ngọc Hồi.

45 ngày

Từ năm 2015 đến năm 2017

Quý II

5

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng bn; chế độ tài chính, kế toán; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; quản lý, bảo vệ và phát trin rừng.

45 ngày

Từ năm 2016 đến năm 2017

Quý II

6

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Chương trình 135 tại UBND huyện Kon Rẫy.

45 ngày

Từ năm 2015 đến năm 2017

Quý III

7

UBND huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bn; quản lý, sử dụng, mua sm tài sản công; nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí khác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia

45 ngày

Từ năm 2014 đến năm 2017

Quý III

8

UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị trực thuộc UBND huyện

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản; qun lý, sử dụng, mua sm tài sản công; nguồn kinh phí chi thường xun và các nguồn kinh phí khác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện; nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia.

45 ngày

Từ năm 2015 đến năm 2017

Quý IV

9

UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng, mua sm, tài sn công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Đăk Tô.

45 ngày

Từ năm 2015 đến năm 2017

Quý IV

* Tng s09 cuộc thanh tra.

* Ghi chú:

- Về đối tượng thanh tra là các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố giao Chánh Thanh tra tnh quy định cụ thể các cơ quan, đơn vị được thanh tra khi ban hành Quyết định thanh tra tại đơn vị đảm bảo đúng quy định pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo.

- Trường hợp các cuộc thanh tra nếu trùng với Kim toán Nhà nước; các cuộc thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành Trung ương và Chương trình kim tra đột xuất của các cấp, các ngành thì Thanh tra tnh, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét dừng các cuộc thanh tra trùng lắp./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 648/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 648/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380369