• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Giám định pháp y

 

Quyết định 65/2014/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Quyết định 65/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, TÂM THẦN, KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1452a/TTr-STP ngày 22 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ:

a) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

b) Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

c) Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

Điều 2. Mức hỗ trợ

1. Đối với giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc:

Hỗ trợ 50% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

2. Đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

3. Đối với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Điều 3. Thời điểm áp dụng chế độ hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 4. Điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ

1. Đối với giám định viên tư pháp:

Các giám định viên tư pháp được bổ nhiệm theo quy định pháp luật đang công tác tại các tổ chức giám định tư pháp công lập và tại các sở, ngành của tỉnh tham gia thực hiện việc giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Đối với người giám định tư pháp theo vụ việc:

Được công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và tham gia thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

3. Đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp:

- Trực tiếp hỗ trợ cho giám định viên tư pháp thực hiện công tác giám định theo sự phân công của Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập được trưng cầu giám định.

- Có xác nhận của Thủ trưởng sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập về danh sách người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp có tham gia vào hoạt động giám định.

Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp công lập được trưng cầu giám định căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc giám định và quy chuẩn chuyên môn của lĩnh vực giám định tư pháp (nếu có), phân công người giúp việc trực tiếp cho người giám định tư pháp khi thực hiện một vụ việc giám định tư pháp; trường hợp các Bộ, ngành có quy định về thành phần, số lượng người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công thực hiện nhiệm vụ thì việc xác định người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định đó.

4. Đối với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán

Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành (kinh phí không tự chủ - không thường xuyên). Theo đó, định kỳ hàng năm, các đơn vị quản lý đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập dự toán để được bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ngành

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp của các sở, ngành; chủ trì, phối hợp kiểm tra tình hình dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí chi hỗ trợ giám định tư pháp ở các sở, ngành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Nam

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

“Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên). Hàng năm, các đơn vị quản lý đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập dự toán để được bố trí kinh phí hỗ trợ”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/2014/QĐ-UBND

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272482