• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 65/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 65/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015 – 31/12/2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của liên Sở Tài nguyên và Môi trường và Tài chính tại Tờ trình số 3098/TTr-STNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt bảng giá các loại đất định kỳ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01 tháng 01 năm 2015 - 31 tháng 12 năm 2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy định bảng giá các loại đất để làm cơ sở:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015 – 31/12/2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đất nông nghiệp

1. Cách xác định vị trí đất nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn, cách xác định khu vực, vị trí (khoảng cách từng vị trí) tương tự như cách xác định khu vực, vị trí đất ở tại khu vực nông thôn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Riêng đất làm muối được xác định theo 03 vị trí như sau:

- Vị trí 1: 500 m đầu kể từ đường giao thông chính;

- Vị trí 2: Sau mét thứ 500 của vị trí 1 đến mét thứ 1.000 tính từ đường giao thông chính hoặc 500m đầu tính từ đường liên thôn, liên xã;

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại không thuộc 02 vị trí nêu trên.

2. Cách xác định giá đất các loại đất nông nghiệp khác

Đối với các loại đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ, căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp liền kề hoặc ở khu vực lân cận trong cùng khu vực để xác định giá đất.

Điều 2. Đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn

1. Đất ở tại khu vực nông thôn

a) Phân loại khu vực: Đất ở tại khu vực nông thôn gồm có 03 khu vực.

a.1) Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần Ủy ban nhân dân xã, trường học, chợ, trạm y tế); gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất; hoặc không nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn, cụ thể:

- Đất có mặt tiền trục đường giao thông chính nằm tại khu dân cư trung tâm xã hoặc cụm xã;

- Đất có mặt tiền ven đầu mối giao thông chính nằm tại khu dân cư trung tâm xã hoặc cụm xã;

- Đất có mặt tiền trục đường giao thông chính giáp khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp;

- Đất có mặt tiền ven đầu mối giao thông chính giáp khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp;

- Đất thuộc khu vực chợ nông thôn, bến xe (với bán kính 200m tính từ trung tâm chợ, bến xe);

- Đất thuộc khu vực khu dân cư trung tâm xã;

- Đất có mặt tiền đường giao thông chính không nằm tại khu dân cư trung tâm xã (hoặc cụm xã), không giáp khu thương mại – du lịch, khu công nghiệp; đất có mặt tiền ven đầu mối giao thông chính không nằm tại khu dân cư trung tâm xã (hoặc cụm xã), không giáp khu thương mại – du lịch, khu công nghiệp… áp dụng đơn giá đất vị trí 2.

a.2) Khu vực 2: Đất nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã hoặc cụm xã; khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất, cụ thể:

- Đất có mặt tiền giáp khu vực trung tâm xã hoặc cụm xã (sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu dân cư trung tâm xã, cụm xã);

- Đất có mặt tiền tiếp giáp khu thương mại khu du lịch, khu công nghiệp (sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp);

- Đất nằm giáp khu chợ nông thôn, bến xe (sau mét thứ 200 kể từ trung tâm chợ nông thôn, bến xe);

- Đất có mặt tiền các đường giao thông liên thôn giáp với khu vực khu dân cư trung tâm xã hoặc cụm xã, khu thương mại dịch vụ, khu du lịch (sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu dân cư trung tâm xã hoặc sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp).

a.3) Khu vực 3: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã, cụ thể:

- Đất nằm tách biệt khu dân cư trung tâm xã hoặc cụm xã (sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu dân cư trung tâm xã); khu thương mại dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp (sau mét thứ 200 kể từ ranh giới khu thương mại dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp); khu vực chợ, bến xe (sau mét thứ 400 kể từ khu dân cư trung tâm chợ, bến xe);

- Đất không thuộc các khu vực 1 và khu vực 2;

Trong mỗi khu vực được chia thành 4 vị trí tính từ đường giao thông.

b) Cách xác định vị trí đất của 03 khu vực

Đất ở tại khu vực nông thôn được xác định từ đường giao thông lấy chiều sâu 200m tính từ lộ giới hiện hữu hợp pháp, cụ thể:

- Lộ giới hiện hữu hợp pháp của Quốc lộ: từ chân đường trở ra mỗi bên là 20m.

- Lộ giới hiện hữu hợp pháp của Tỉnh lộ: từ chân đường trở ra mỗi bên là 10m.

- Lộ giới hiện hữu hợp pháp của đường liên xã, liên thôn: từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất trở vào.

Vị trí đất được xác định theo bản đồ địa chính, sơ đồ vị trí đã được lập và đang sử dụng ở địa phương, có 4 vị trí như sau:

- Vị trí 1: 50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của đường giao thông chính, ven đầu mối giao thông, trường hợp chưa có lộ giới thì được tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp trở vào;

- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100;

- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150;

- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3 đến mét thứ 200.

2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn

a) Phân loại khu vực

Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được chia làm 3 khu vực và mỗi khu vực có 4 vị trí. Cách phân loại khu vực tương tự như đất ở tại khu vực nông thôn nêu trên.

b) Cách xác định vị trí đất của 3 khu vực

Cách xác định vị trí của đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được xác định tương tự như đất ở tại khu vực nông thôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 3. Đất phi nông nghiệp tại đô thị

1. Đất ở trong đô thị

a) Đất ở trong đô thị được chia theo 4 loại đô thị

- Đô thị loại 1: Bao gồm các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Đô thị loại 2: Bao gồm các phường thuộc thành phố Bà Rịa.

- Đô thị loại 4: Thị trấn Phú Mỹ huyện Tân Thành.

- Đô thị loại 5: Bao gồm thị trấn Long Điền, Long Hải huyện Long Điền, thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức, thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải huyện Đất Đỏ.

b) Phân loại đường phố và cách xác định vị trí trong đô thị

b.1) Đường phố, hẻm, hẻm của hẻm trong đô thị

- Đường phố chính được hiểu là những đường phố trong đô thị đã được liệt kê trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Những đường phố không được liệt kê trong danh mục này được coi là hẻm.

- Hẻm chính được hiểu là một nhánh nối trực tiếp vào đường phố chính và chưa được liệt kê trong danh mục loại đường phố kèm theo Quyết định này.

- Hẻm phụ hay hẻm của hẻm được hiểu là một nhánh nối vào hẻm chính (không phải là hẻm chính kéo dài ngoằn ngoèo, gấp khúc). Độ rộng của hẻm được xác định theo độ rộng nhỏ nhất của đường hẻm trong đoạn nối từ đường phố chính đến thửa đất.

b.2) Mỗi loại đô thị được chia từ 1 đến 4 loại đường phố

- Đường phố loại 1: Là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

- Đường phố loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 1.

- Đường phố loại 3: Là nơi có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 2.

- Đường phố loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 3.

b.3) Mỗi loại đường phố được chia từ 1 đến 5 vị trí khác nhau

- Vị trí 1: Áp dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền đường phố chính có chiều sâu tối đa 50m tính từ lộ giới hợp pháp, trường hợp chưa có lộ giới thì được tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp trở vào.

- Vị trí 2: Áp dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền hẻm chính, có chiều rộng từ 4m trở lên và kéo dài đến 80m tính từ lộ giới hợp pháp của đường phố chính; vị trí 3 được tính sau mét thứ 80 đến mét thứ 150; vị trí 4 được tính sau mét thứ 150 đến mét thứ 220; vị trí 5 được tính sau mét thứ 220.

+ Trường hợp trong hẻm chính (có chiều rộng từ 4m trở lên và có chiều dài 80m đầu kể từ đường phố chính) có hẻm phụ với chiều rộng từ 3,5m trở lên, thì thửa đất nằm ở mặt tiền hẻm phụ này được tính theo vị trí 3 trong đoạn 80m kể từ hẻm chính; vị trí 4 được tính sau mét thứ 80 đến mét thứ 150; vị trí 5 được tính sau mét thứ 150.

+ Trường hợp trong hẻm chính (có chiều rộng từ 4m trở lên và có chiều dài 80m đầu kể từ đường phố chính) có hẻm phụ với chiều rộng nhỏ hơn 3,5m, thì thửa đất nằm ở mặt tiền hẻm phụ này được tính theo vị trí 4 trong đoạn 80 mét kể từ hẻm chính, sau mét thứ 80 tính theo vị trí 5.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất nằm ở mặt tiền hẻm chính có chiều rộng lớn hơn 1,5m và nhỏ hơn 4m, kéo dài đến 80m tính từ lộ giới hợp pháp của đường phố chính; vị trí 4 được tính sau mét thứ 80 đến mét thứ 150; vị trí 5 được tính sau mét thứ 150.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất nằm ở mặt tiền hẻm chính, có chiều rộng từ 1,5m trở xuống và kéo dài đến mét thứ 80 tính từ lộ giới hợp pháp của đường phố chính và các trường hợp không quy định tại vị trí 1, 2, 3 nêu trên đối với thị trấn các huyện.

- Vị trí 5: Áp dụng đối với thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa: Được tính sau mét thứ 80 của vị trí 4 và các trường hợp còn lại (hẻm chính, hẻm phụ) không thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 đã quy định trên đây.

2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị

Phân loại đường phố và cách xác định vị trí trong đô thị: Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị được phân loại đường phố và cách xác định vị trí tương tự như đất ở trong đô thị được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định này.

Điều 4. Cách xác định giá đất một số loại đất phi nông nghiệp khác tại khu vực nông thôn và trong đô thị

1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp (gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác); đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, căn cứ vào giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá cụ thể.

2. Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác; đất phi nông nghiệp khác (gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng nhà kho, nhà và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở); đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, căn cứ vào giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá cụ thể.

3. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng khung giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá cụ thể.

4. Đối với nhóm đất chưa sử dụng (bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây): Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng, căn cứ vào phương pháp định giá, khung giá đất cùng loại, giá của các loại đất cùng mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hoặc căn cứ vào giá của các loại đất liền kề đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá đất cụ thể.

Chương II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 5. Bảng giá đất nông nghiệp

1. Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản

b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

2. Bảng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn

2.1 Áp dụng đối với địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Trong khu dân cư; thửa đất tiếp giáp khu dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ tại địa bàn các xã

- Các khu vực còn lại không thuộc trường hợp trên tại địa bàn các xã

b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

(ĐVT: 1.000 đồng/m2)

2.2 Áp dụng đối với huyện Côn Đảo

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

3. Bảng giá đất làm muối áp dụng trên toàn tỉnh

(ĐVT: 1.000 đồng/m2)

Điều 6. Bảng giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn

1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại khu vực nông thôn: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh)

a) Áp dụng đối với thành phố Bà Rịa

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 252.000 đồng/m2.

b) Áp dụng đối với xã Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu, và các huyện: Tân Thành, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 202.000 đồng/m2.

c) Áp dụng đối với huyện Đất Đỏ

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 151.000 đồng/m2

d) Áp dụng đối với huyện Côn Đảo

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Vị trí 1 : 50 m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất.

- Vị trí 2 : Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100.

- Vị trí 3 : Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150.

- Vị trí 4 : Sau mét thứ 150 của vị trí 3.

2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn (Bằng 60% giá đất ở tại từng khu vực, vị trí tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ), cụ thể:

a) Áp dụng đối với thành phố Bà Rịa

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 151.000 đồng/m2.

b) Áp dụng đối với xã Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu, và các huyện: Tân Thành, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 121.000 đồng/m2.

đ) Áp dụng đối với huyện Đất Đỏ

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Đơn giá đất của vị trí sau vị trí 2 khu vực 3 được tính là: 91.000 đồng/m2

e) Áp dụng đối với huyện Côn Đảo

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Vị trí 1: 50 m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất.

- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100.

- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150.

- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3.

Điều 7. Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị

1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đô thị: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh).

a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 20.800.000 đồng/m2; vị trí 2: 13.520.000đồng/m2; vị trí 3: 10.140.000 đồng/m2; vị trí 4: 7.605.000 đồng/m2; vị trí 5: 5.704.000 đồng/m2.

b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

c) Áp dụng đối với thị trấn của huyện Tân Thành

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

d) Áp dụng đối với thị trấn của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Vị trí 1: 50 m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất;

- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100;

- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150;

- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3.

2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị (Bằng 60% giá đất ở tại từng vị trí, loại đường tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ), cụ thể:

a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai ), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 12.460.000 đồng/m2; vị trí 2: 8.112.000 đồng/m2; vị trí 3: 6.084.000 đồng/m2; vị trí 4: 4.563.000 đồng/m2; vị trí 5: 3.422.000 đồng/m2.

b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ

- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

c) Áp dụng đối với thị trấn của huyện Tân Thành

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

d) Áp dụng đối với thị trấn của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ

(ĐVT : 1.000 đồng/m2)

- Vị trí 1: 50 m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất;

- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100;

- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150;

- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3.

Điều 8. Xử lý về giá một số trường hợp cụ thể:

1. Thửa đất trong đô thị có chiều dài lớn hơn 50m được xác định như sau:

- Một thửa đất có mặt tiền đường phố chính thì vị trí 1 (VT1) lấy độ dài đến 50m; sau mét thứ 50 đến mét thứ 100 được tính vị trí 2 (VT2); sau mét thứ 100 đến mét thứ 150 tính vị trí 3 (VT3); sau mét thứ 150 tính theo vị trí 4; sau mét thứ 200 tính theo vị trí 5 đối với thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu.

- Thửa đất có mặt tiền hẻm chính, hẻm phụ thì vị trí đầu lấy độ dài đến 50 m; sau mét thứ 50 (toàn bộ phần đất còn lại) được tính theo vị trí liền kề thấp hơn; nhưng không áp dụng đối với trường hợp thửa đất có vị trí đầu là vị trí 4 và vị trí 5 đối với thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu.

2. Thửa đất trong đô thị có một mặt tiếp giáp đường phố chính: Giá đất được tính theo đường phố chính đó.

3.Thửa đất có nhiều mặt tiếp giáp đường phố chính: Giá đất được tính theo đường phố chính nào có tổng trị giá của thửa đất lớn nhất.

Thửa đất tiếp giáp hai hoặc nhiều tuyến đường thuộc khu vực nông thôn: Giá đất được tính theo tuyến đường nào có tổng trị giá của thửa đất lớn nhất.

4. Thửa đất trong đô thị toạ lạc trong hẻm nối ra nhiều đường phố chính thì giá đất xác định như sau:

- Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã được cấp số nhà thì giá đất được xác định theo hẻm của đường phố đã được cấp số nhà.

- Trường hợp thửa đất thuộc khu vực chưa được cấp số nhà thì giá đất được tính theo hẻm nào nối ra đường phố chính gần nhất.

- Trường hợp thửa đất không có lối ra thì giá đất được tính theo vị trí thấp nhất của đường phố chính gần nhất.

5. Giá đất tọa lạc trong các khu vực quy hoạch, đang thi công, hoặc đã thi công hoàn chỉnh:

a) Trường hợp thửa đất toạ lạc trong các khu vực quy hoạch, đang thi công, hoặc đã thi công hoàn chỉnh được xác định như sau:

- Đối với những tuyến đường, đoạn đường đã thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định loại đường (hoặc chưa điều chỉnh loại đường) tại các phụ lục của quyết định này, thì Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tập hợp xác định loại đường đề xuất để Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung loại đường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp.

- Đất toạ lạc trong các khu vực, tuyến đường (kể cả hẻm) quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất, nhưng chưa thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng tại thời điểm xác định giá, thì giá đất được tính theo vị trí đối với loại đường phố chính (hoặc hẻm chính, hẻm phụ) hiện hữu đã được quy định trong danh mục đường phố.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền, nộp lệ phí trước bạ được áp dụng như sau:

- Đất toạ lạc trong các khu vực, tuyến đường (kể cả hẻm) quy hoạch chưa thi công hoặc đã thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định loại đường (hoặc chưa điều chỉnh loại đường) tại các phụ lục của quyết định này, thì giá đất được tính theo vị trí đối với loại đường phố chính (hoặc hẻm chính, hẻm phụ) hiện hữu đã được quy định trong danh mục đường phố.

6. Cách xác định giá đất của thửa đất liền khối với nhau của một chủ sử dụng: Đối với những thửa đất liền khối trong cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cùng một chủ sử dụng đất thì giá đất được tính theo đất liền khối.

7. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư) được xác định là giá đất vị trí 1 của từng khu vực.

8. Cách xác định vị trí, khu vực và loại đường phố cụ thể của từng thửa đất được xác định theo đơn giá đất quy định tại danh mục của các tuyến đường đã được quy định tại bảng phụ lục, trường hợp thửa đất không xác định được giá đất theo danh mục của các tuyến đường đã được quy định tại bảng phụ lục thì Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy định tại Điều 2, 3, 5, 6, 7 Quy định này để xác định.

9. Cách xác định giá đất phi nông nghiệp của đô thị tại huyện Đất Đỏ áp dụng theo cách xác định giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

10. Giá đất sau vị trí 4 (của từng khu vực) được xác định theo vị trí của khu vực liền kề thấp hơn. Trường hợp giá đất ở tại vị trí, khu vực có áp dụng hệ số thì tiếp tục áp dụng hệ số đối với vị trí, khu vực liền kề thấp hơn, nhưng không được thấp hơn giá đất ở thấp nhất quy định tại khoản 11 Điều này.

11. Trường hợp giá đất ở 50m đầu (của từng khu vực) quy định tại phụ lục các tuyến đường thuộc nông thôn là giá đất ở vị trí 1 (của từng khu vực) tại bảng giá đất quy định tại Điều 6 Quyết định này, giá đất ở thuộc vị trí 2 (của từng khu vực) bằng 0,8 lần giá đất của vị trí 1, giá đất ở thuộc vị trí 3 (của từng khu vực) bằng 0,8 lần giá đất của vị trí 2, giá đất ở thuộc vị trí 4 (của từng khu vực) bằng 0,8 lần giá đất của vị trí 3, nhưng không được thấp hơn giá đất ở thấp nhất quy định tại điều 6 Quyết định này của từng huyện, thành phố (cụ thể xã Long Sơn; các huyện Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền là 202.000 đồng/m2; thành phố Bà Rịa là 252.000 đồng/m2; huyện Đất Đỏ là 151.000 đồng/m2); giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở tại từng khu vực, vị trí tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Cơ quan Tài nguyên - Môi trường các cấp chịu trách nhiệm xác định vị trí đất dựa trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng thực tế của các thửa đất, thể hiện đầy đủ trong bản vẽ các nội dung có liên quan như: độ rộng, độ dài tuyến đường vào, khu vực, vị trí liên hệ với tên đường mà thửa đất nêu trên sẽ được cấp số nhà và chịu trách nhiệm về cách thể hiện vị trí này để có cơ sở pháp lý thực hiện. Đối với thửa đất tiếp giáp từ 02 mặt đường trở lên thì phải thể hiện đầy đủ các đường vào thửa đất.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm phản ảnh, đề xuất ý kiến để Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

A. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

 

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

 

1

Ba Cu

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

2

Bà Huyện Thanh Quan

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

3

Bà Triệu

Lê Lợi

Yên Bái

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Yên Bái

Ba Cu

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

Lê Lợi

Lê Ngọc Hân

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

4

Bắc Sơn (P.11)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

5

Bạch Đằng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

6

Bến Đò (P.9)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

7

Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

8

Bình Giã

Lê Hồng Phong

Hẻm 442 Bình Giã

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Hẻm 442 Bình Giã

Đường 30/4

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

9

Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

10

Cao Thắng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

11

Chi Lăng (P.12)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

12

Chu Mạnh Trinh

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

13

Cô Bắc

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

14

Cô Giang

Lê Lợi, Lê Ngọc Hân

Triệu Việt Vương

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

15

Dã Tượng (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

16

Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

17

Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

18

Đinh Tiên Hoàng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

19

Đồ Chiểu

Lý Thường Kiệt

Lê Lai

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

Lê Lai 

Hẻm 114 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

20

Đô Lương (P.11, P.12)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

21

Đoạn cuối Quốc lộ 51B

Lê Hồng Phong

Nguyễn An Ninh

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

22

Đoàn Thị Điểm

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

23

Đội Cấn (P.8)

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

24

Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

25

Đồng Khởi

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

26

Đường 3/2

Vòng xoay Liệt sỹ

Nguyễn An Ninh

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Nguyễn An Ninh

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

27

Đường 30/4

Ngã 4 Giếng nước

Ẹo Ông Từ 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

28

Đường bờ kè Rạch Bến Đình

Dự án nhà ở đại An

Hết phần đất giao Công ty phát triển Nhà

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

29

Đường D4 (P.10)

Đường N1

hết đường nhựa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

30

Đường D5 (P.10)

Đường 3/2

hết đường nhựa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

31

Đường lên biệt thự đồi sứ

Trần Phú

Nhà số 12/6A

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Trần Phú

Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

32

Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

33

Đường vành đai khu tái định cư Bến Đình (P6)

Lê Văn Lộc

bờ kè Sông Bến Đình

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

34

Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

35

Đường ven biển Hải Đăng

Đường 3/2

Cầu Cửa Lấp

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

36

Hạ Long

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

37

Hải Đăng

Hạ Long

Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

Đèn Hải Đăng

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

Ngã 3

Tượng Chúa

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

Hẻm Hải Đăng

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

38

Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

39

Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

Bình Giã

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

40

Hàn Mặc Tử (P.7)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

41

Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

42

Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

43

Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Ngô Đức Kế

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

44

Hẻm 135 Lê Quang Định (P.Thắng Nhất)

gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

45

Hẻm 02, 04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

 

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

46

Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

 

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

47

Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

48

Hẻm 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

 

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

49

Hẻm 492 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

Nối từ đường 30/4

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

50

Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

Nối từ đường 30/4

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

51

Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

52

Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

đường vào khu tái định cư 4,1 ha

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

53

Hồ Quý Ly

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

54

Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

55

Hồ Xuân Hương

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

56

Hoa Lư (P.12)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

57

Hoàng Diệu

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

58

Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

Thùy Vân

Võ Thị Sáu 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

Đoạn còn lại

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

59

Hoàng Văn Thụ (P.7)

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

60

Hoàng Việt, phường 6 (Phước Lâm Tự cũ)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

61

Hùng Vương

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

62

Huyền Trân Công Chúa

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

63

Huỳnh Khương An

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

64

Huỳnh Khương Ninh

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

65

Kha Vạn Cân (P.7)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

66

Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

67

Ký Con

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

68

Kỳ Đồng

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

69

La Văn Cầu

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

70

Lạc Long Quân

Võ Thị Sáu 

Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

71

Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

72

Lê Hồng Phong

Lê Lợi

Thuỳ Vân

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

73

Lê Lai

Lê Quý Đôn

Thống Nhất

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Thống Nhất

Trương Công Định

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

74

Lê Lợi

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

75

Lê Ngọc Hân

Trần Phú

Thủ Khoa Huân

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Thủ Khoa Huân

Bà Triệu

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

76

Lê Phụng Hiểu

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

77

Lê Quang Định

Đường 30/4

Bình Giã

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

78

Lê Quý Đôn

Quang Trung

Ngã 5 Lê Quý Đôn - Lê Lợi - Thủ Khoa Huân

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Đoạn còn lại

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

79

Lê Thánh Tông

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

80

Lê Thị Riêng

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

81

Lê Văn Lộc

Đường 30/4

Lê Thị Riêng

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Lê Thị Riêng

Bờ kè rạch Bến Đình

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

82

Lê Văn Tám

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

83

Lương Thế Vinh

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

84

Lương Văn Can

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

85

Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

86

Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

87

Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

88

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Trường Tộ

Phạm Ngũ Lão

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Phạm Ngũ Lão

Lê Quý Đôn

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

Lê Quý Đôn

Bà Triệu

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

89

Lý Tự Trọng

Lê Lợi

Lê Lai

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Lê Lai

Hẻm 45, 146 Lý Tự Trọng

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Đoạn còn lại

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

90

Mạc Đỉnh Chi

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

91

Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

92

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

93

Ngô Đức Kế

Nguyễn An Ninh

Cao Thắng

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Cao Thắng

Pasteur

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Đoạn còn lại

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

94

Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

Nguyễn Hữu Cảnh

Nơ Trang Long

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

95

Ngô Văn Huyền

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

96

Ngư Phủ

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

97

Nguyễn An Ninh

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

98

Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

99

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

100

Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

101

Nguyễn Chí Thanh

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

102

Nguyễn Công Trứ

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

103

Nguyễn Cư Trinh

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

104

Nguyễn Du

Quang Trung 

Trần Hưng Đạo

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Trần Hưng Đạo

Trương Công Định

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

105

Nguyễn Gia Thiều (P.12)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

106

Nguyễn Hiền

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

107

Nguyễn Hới (P.8)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

108

Nguyễn Hữu Cảnh

Đường 30/4

Trường Tiểu học Chí Linh

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Đoạn còn lại 

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

109

Nguyễn Hữu Cầu

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

110

Nguyễn Kim

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

111

Nguyễn Lương Bằng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

112

Nguyễn Thái Bình

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

113

Nguyễn Thái Học (P.7)

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

114

Nguyễn Thiện Thuật

Lê Quang Định

Nguyễn Hữu Cảnh

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Đoạn còn lại

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

115

Nguyễn Trãi

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

116

Nguyễn Tri Phương

Ngô Đức Kế

Nhà số 40 và số 31

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Nhà số 40 và số 31

Trương Công Định

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

117

Nguyễn Trung Trực

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

118

Nguyễn Trường Tộ

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

119

Nguyễn Văn Cừ

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

120

Nguyễn Văn Trỗi

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

121

Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

122

Ông Ích Khiêm

Nối từ dự án nhà ở Đại An

Hết phần đất giao cho Công ty Phát triển nhà

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

123

Pasteur

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

124

Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

125

Phạm Hồng Thái

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

126

Phạm Ngọc Thạch

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

127

Phạm Ngũ Lão

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

128

Phạm Thế Hiển

Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Xô Viết Nghệ Tĩnh 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Đoạn còn lại 

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

129

Phạm Văn Dinh

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

130

Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

Đoạn vuông góc với đường Lê Quang Định

Nguyễn Thiện Thuật

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

131

Phan Bội Châu

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

132

Phan Chu Trinh

Thùy Vân

Võ Thị Sáu 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Ngã 3 Võ Thị Sáu

Đinh Tiên Hoàng

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

133

Phan Đăng Lưu

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

134

Phan Đình Phùng

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

135

Phan Kế Bính

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

136

Phan Văn Trị

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

137

Phó Đức Chính

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

138

Phùng Khắc Khoan

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

139

Phước Thắng (P.12)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

140

Quang Trung

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

141

Sương Nguyệt Ánh

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

142

Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

143

Tăng Bạt Hổ

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

144

Thắng Nhì

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

145

Thi Sách

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

146

Thống Nhất

Quang Trung

Lê Lai

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Lê Lai

Trương Công Định 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

147

Thủ Khoa Huân

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

148

Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thắng Tam)

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

149

Tiền Cảng (Hẻm Quân Cảng cũ)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

150

Tô Hiến Thành

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

151

Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

152

Tôn Thất Thuyết

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

153

Tôn Thất Tùng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

154

Tống Duy Tân (P.9)

Lương Thế Vinh

Nguyễn Trung Trực

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

155

Trần Anh Tông

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

156

Trần Bình Trọng

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

157

Trần Cao Vân

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

158

Trần Đồng

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

159

Trần Hưng Đạo

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

160

Trần Nguyên Đán

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

161

Trần Nguyên Hãn

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

162

Trần Phú (P.1, P.5)

Quang Trung

Nhà số 46 Trần Phú

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Đoạn còn lại

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

163

Trần Quốc Toản

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

164

Trần Quý Cáp

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

165

Trần Xuân Độ

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

166

Triệu Việt Vương

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

167

Trịnh Hoài Đức (P.7)

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

168

Trương Công Định

Ngã 3 Hạ Long Quang Trung

Lê Lai

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

Lê Lai

Ngã 5

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Ngã 5

Nguyễn An Ninh 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

Đoạn còn lại

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

169

Trưng Nhị

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

170

Trưng Trắc

Trọn đường

 

1

1.33

20,800

13,520

10,140

7,605

5,704

 

171

Trương Hán Siêu (P.10)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

172

Trương Ngọc (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

173

Trương Văn Bang (P.7)

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

174

Trương Vĩnh Ký

Trọn đường

 

1

 

15,600

10,140

7,605

5,704

4,278

 

175

Tú Xương

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

176

Tuệ Tĩnh (P.10)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

177

Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình Giã

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

178

Văn Cao (P.2)

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

179

Vi Ba

Lê Lợi

Ngã 3 Vi Ba 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Ngã 3 Vi Ba 

Hẻm 105 Lê Lợi 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Đoạn còn lại 

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

180

Võ Đình Thành (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

181

Võ Nguyên Giáp

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

Ẹo Ông Từ 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

Ẹo Ông Từ

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

Hoa Lư

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

Hoa Lư

Cầu Cỏ May

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

182

Võ Thị Sáu

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

183

Võ Văn Tần

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

184

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

185

Yên Bái

Trọn đường

 

3

 

7,644

4,969

3,727

2,795

2,096

 

186

Yên Đổ

Trọn đường

 

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

187

Yersin

Trọn đường

 

2

 

10,920

7,098

5,324

3,993

2,995

 

188

Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12

Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12

Bình Giã P10

3

0.75

5,733

3,727

2,795

2,096

1,572

 

189

Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m

4

 

5,351

3,478

2,609

1,957

1,468

 

Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh

3

1.25

9,555

6,211