• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

Quyết định 65/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 65/2013/QĐ-UBND về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại tử nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Quyết định 65/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/12/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 229/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh vmức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ ngun thu phí bảo vệ môi trường đi với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4011/TTr-STC ngày 23/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung vào điểm b khoản 8 Điều 1 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

“b) Phần còn lại (sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân cấp xã) được nộp vào ngân sách địa phương và để sử dụng cho các công tác bảo vệ môi trường; bsung vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải; tchức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải; thuộc ngân sách của cấp nào thu, ngân sách cp đó quản lý và sử dụng. Riêng các đơn vị cung cấp nước sạch thuộc tỉnh quản lý, số thu phát sinh trên địa bàn các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An (gọi là cp huyện) được điều tiết cho ngân sách cp huyện để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Mức điu tiết cho ngân sách cấp huyện theo quy định tại quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định s65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với các ngành, các địa phương triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc STài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phTân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-B
Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 30/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/2015/QĐ-UBND

58

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369760