• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam


 

Quyết định 65/QĐ-TTg năm 2017 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 65/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các thông tư quy định chi tiết thi hành các vn đề được luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

2. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

3. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

4. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

5. Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Hội đồng Dân tộc và c
ác Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, c
ác Vụ;
- Lưu: VT, PL (3b)
.

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật, nghị quyết, ngày có hiệu lực

Tên dự thảo văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi hạn trình hoặc ban hành

Ghi chú

1

Nghị quyết sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (01/01/2017)

1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (khoản 4 Điều 2)

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Đã trình Chính phủ

 

2.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13

(01/01/2017)

2. Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị (Điều 7 Luật đầu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đi, bổ sung)

Bộ Công an

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Đã trình Chính phủ

 

3. Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất lắp ráp, nhập khu xe ô tô (Điều 7 Luật đầu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sa đi, bổ sung)

Bộ Công thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ và các quan liên quan

Trước 15/4/2017

 

4. Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 01/2017

Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề tư vấn du học và kiểm định chất lượng giáo dục (Điều 7 Luật đu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đi, b sung) vào nội dung dự thảo Nghị định này

3

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cnh vào Việt Nam (01/2/2017)

5. Nghị định quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo trình tự thủ tục rút gọn; danh sách các nước có công dân được cấp thí điểm cấp thị thực điện t, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử đưa vào phụ lục kèm theo Nghị định này (khoản 1 Điều 6)

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 01/2017

 

4.

Luật đu giá tài sản (01/7/2017)

6. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đu giá tài sản (Khoản 3 Điều 14, khoản 4 Điều 40, khoản 2 Điều 80)

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Trước 15/4/2017

 

7. Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sn bảo đảm của khoán nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xu và tài sản bảo đm của khoản nợ xấu có giá trị lớn (khoản 4 Điều 65)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng chính phủ và các cơ quan có liên quan

Trước 15/4/2017

 

8. Thông tư quy định khung thù lao hoạt động đấu giá (khoản 1 Điều 66)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Trước 15/5/2017 (ban hành)

 

5.

Luật tín ngưỡng tôn giáo (01/01/2018)

9. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưng, tôn giáo (khoản 6 Điều 6, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 51, khoản 5 Điều 56)

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp. Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Trước 15/10/2017

 

10. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 2 Điều 64)

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Trước 15/10/2017

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/QĐ-TTg

407

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
337621