• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Quyết định 65/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 25/SNV-VP ngày 04/01/2019; Ý kiến của Sở Tài chính về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Công văn số 3170/STC-TCHCSN ngày 25/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh,

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công.

Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TCTM.LT(55b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 65/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1

Sắp xếp, vệ sinh kho, vệ sinh tài liệu, duy trì nhiệt độ, độ ẩm trong kho lưu trữ lịch sử

2

Khử trùng, khử a xít tài liệu lưu trữ

3

Bồi nền, phục chế, tu bổ tài liệu lưu trữ

4

Phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ

5

Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ

II

DỊCH VỤ T CHỨC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1

Thu thập tài liệu lưu tr

2

Phân loại chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ

3

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị

4

Giải mật, lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng

5

Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu

III

DỊCH VỤ T CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

1

Phục vụ nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại phòng đọc

2

Tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, giới thiệu tài liệu lưu trữ

3

Công bố giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 11/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 65/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406508