• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2018 về bổ sung tiêu chí ưu tiên xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 654/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TIÊU CHÍ ƯU TIÊN XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 1 của Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

“3. Đối với các dự án đầu tư điện gió, có thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

a) Dự án có diện tích sử dụng đất ít nhất trên một đơn vị công suất phát điện (MW).

b) Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

c) Nhà đầu tư có phương án sử dụng phần đất giữa các tuabia gió để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

d) Nhà đầu tư đã tiếp cận, khảo sát vị trí theo Quy hoạch của Tỉnh và có thời gian nghiên cứu lập hồ sơ dự án”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, các thành viên Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Tổ giúp việc Hội đồng và các tổ chức, cá nhân có liên, quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Báo ST, Đài PTTH;

- CVP, PCVP.PTT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PTH, PKT;
- Lưu: HC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 654/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 654/QĐ-UBND

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377938