• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Tải về Quyết định 656/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 25/TP ngày 11 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

1827/2007/ QĐ-UBND Ngày 27/7/2007

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 6”.

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

2

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND-NV Ngày 19/02/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

22/3/2017

3

Quyết định

20/2009/ QĐ-UBND Ngày 27/11/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

01/7/2017

4

Quyết định

21/2009/QĐ- UBND Ngày 02/12/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

5

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND-NV Ngày 26/02/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

29/12/2017

6

Quyết định

05/2010/ QĐ-UBND Ngày 05/5/2010

Vềban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6.

31/3/2017

7

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 02/8/2010

Về ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

8

Quyết định

10/2010/ QĐ-UBND Ngày 08/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

29/12/2017

9

Quyết định

05/2011/QĐ- UBND Ngày 18/5/2011

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

10

Quyết định

08/2011/QĐ- UBND Ngày 18/10/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

11

Quyết định

02/2012/QĐ- UBND Ngày 31/5/2012

Về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

12

Quyết định

04/2012/QĐ- UBND Ngày 22/8/2012

Về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

13

Quyết định

02/2013/ QĐ-UBND Ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

22/3/2017

14

Quyết định

03/2014/ QĐ-UBND Ngày 01/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

01/7/2017

Tổng số: 14 (mười bốn) văn bản.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 656/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Ngô Thành Luông
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2018   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 656/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377118