• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình


 

Quyết định 659/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Tải về Quyết định 659/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm hạn chế và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp, các ngành và địa phương đến đông đảo nhân dân trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạt trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt trên 90% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 30% và đến năm 2020 đạt 100% số địa phương trong tỉnh có giảng viên, báo cáo viên các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạt trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

- Phấn đấu năm 2015 đạt trên 50% và đến năm 2020 đạt trên 70% số thôn, tổ dân phố không có bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 60% (vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đạt trên 40%) và đến năm 2020 đạt trên 90% (vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đạt trên 70%) số xã, phường, thị trấn xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, triển khai đầy đủ hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình.

Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và cơ sở. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Đưa nội dung không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình là một trong những tiêu chí bình xét công nhận gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện sơ kết vào năm 2015 và tổng kết vào năm 2020 về tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi, tập trung các hình thức truyền thông trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư và đối tượng là nam giới và trẻ em trai trong gia đình và cộng đồng.

- Hàng năm, thông qua các ngày như: ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (25/11) tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu, phim truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hội thảo, hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Hội thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Đẩy mạnh việc duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Duy trì và phát triển hộp thư, số điện thoại tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc chăm sóc y tế ban đầu; cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

- Nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; mô hình phòng, chống khủng hoảng tâm thần cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình nhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý vi phạm

- Quản lý, giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao dẫn tới bạo lực gia đình. Các ngành, các cấp, đặc biệt là ở cơ sở cần xác định và quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình như: người có tiền sử về hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn… qua đó, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình ngay trong gia đình.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý nghiêm người gây bạo lực và tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổ chức góp ý, phê bình, tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách và xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong việc xử lý bạo lực gia đình. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng cơ chế phối hợp và tổ chức các cuộc hội thảo nhằm làm rõ vai trò của các Sở, ngành, đoàn thể các cấp trong việc ngăn chặn, phòng, chống bạo lực gia đình như tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, xử lý sớm những mâu thuẫn nhỏ để không phát sinh thành mâu thuẫn lớn.

- Tạo cơ chế và khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Nghiên cứu việc hình thành Quỹ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết:

a) Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm:

- Kiểm tra, thanh tra được thực hiện hàng năm theo định kỳ và không theo định kỳ.

- Việc kiểm tra định kỳ được thực hiện 01 năm 01 lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra, thanh tra tình hình triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình ở các Sở, ngành và địa phương; kiểm tra đột xuất hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở theo yêu cầu thực tế.

- Hàng năm, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tổ chức đăng ký thi đua và bình xét thi đua khen thưởng hoặc kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Báo cáo kết quả định kỳ:

- Hàng năm, các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 11.

- Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của các cấp, ngành.

c) Sơ kết và tổng kết Kế hoạch:

Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gia đình điển hình, những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương lập dự toán chi ngân sách hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

2. Ngân sách vận động:

Thông qua nguồn tài trợ, viện trợ các dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội; cá nhân và các nguồn huy động khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Kế hoạch, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các nội dung, chương trình liên quan do các cơ quan, tổ chức khác chủ trì thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường tổ chức các chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường bài viết phản ánh thực trạng tình trạng tình hình bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh thông qua Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như trên trang thông tin điện tử của ngành.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, các kế hoạch liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đã được UBND tỉnh phê duyệt; ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và báo cáo kịp thời cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu đề xuất xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn hoạt động của địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Thực hiện tốt các mô hình phòng, chống cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình, mô hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch bảo đảm đúng mục đích và chế độ quy định; kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

- Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Hướng dẫn quy trình, phương pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý khẩn cấp đối với các hành vi bạo lực gia đình và cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác của ngành về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Định hướng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan:

- Tổ chức nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng.

- Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người cao tuổi.

- Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ việc làm; đào tạo nghề cho các đối tượng phù hợp với từng vùng kinh tế.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các chính sách, chế độ hỗ trợ gia đình chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số để phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan:

- Chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường;

- Tổ chức các lớp học nâng cao trình độ văn hóa; lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học.

7. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình; cấp phát các tờ gấp pháp luật liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình để nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tham mưu bố trí ngân sách đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, hoạt động của Kế hoạch này.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đưa các mục tiêu của kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các Sở, ngành, địa phương.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lâm Đồng:

Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình. Phản ánh những tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Hướng dẫn Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phổ biến và áp dụng Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong các vụ liên quan đến hôn nhân và gia đình; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện, thành phố kịp thời xét xử các vụ án về bạo lực gia đình; trong số đó phải lựa chọn ít nhất 01 vụ án về bạo lực gia đình trọng điểm (nếu có) để đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án.

12. Các Sở, ngành có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan của Kế hoạch vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, 5 năm của Sở, ngành.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình thành nội dung hoạt động, chỉ đạo hàng năm của các cấp ủy đảng và là một nội dung trong sinh hoạt của chi bộ.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên tham gia nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đăng ký địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

15. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xem xét, khuyến khích và bố trí hội viên Hội phụ nữ làm cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn bạo lực gia đình; nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ cậy ở cộng đồng.

16. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

17. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí "Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình" vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

18. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cấp Hội nông dân tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình; đưa tiêu chí người nông dân không gây bạo lực gia đình vào bộ tiêu chí "Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn"; vận động nam nông dân tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

19. Đề nghị Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh hoạt động giáo dục nêu gương, giáo dục giá trị văn hóa trong gia đình; tham gia xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, các ban, ngành liên quan và các địa phương:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê, cơ chế cập nhật thông tin về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

+ Phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, buôn, tổ dân phố, khu dân cư; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã):

+ Tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở thực hiện có hiệu quả.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

+ Cơ quan Công an cấp xã, khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng; đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 659/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 01/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 659/QĐ-UBND

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226843